201388_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201388
Stabil industriomsetning
statistikk
2015-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 0,1 prosent i første kvartal 2015.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil industriomsetning

Industriomsetningen gikk ned med beskjedne 0,1 prosent i første kvartal i 2015 sammenlignet med siste kvartal i 2014, viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2015 var det en oppgang på 1,0 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mars 2015 / Februar 2015Januar 2015 - Mars 2015 / Oktober 2014 - Desember 2014Mars 2015 / Mars 2014Mars 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft2,7-6,0-2,0147 481
Utvinning og utvinningstjenester7,4-13,2-8,859 480
Bergverksdrift1,43,60,31 114
Industri1,0-0,13,976 447
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,01,85,818 192
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri5,1-5,6-2,911 293
Metallindustri-1,83,922,25 626
Maskinindustri10,312,233,510 869
Bygging av skip og oljeplattformer-15,2-10,8-23,16 292
Kraftforsyning-8,2-5,7-0,510 441

Indeksnivået for industriomsetningen var 151,0 (2005=100) i perioden januar til og med mars 2015, mot 151,2 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Markert omsetningsvekst for maskinindustri

Selv om industriomsetningen samlet sett var om lag uendret i 1. kvartal 2015 sammenlignet med forrige kvartal, viste noen av næringene betydelige opp- eller nedganger.

Maskindustri, som er en av de største leverandørene til olje- og gassektoren, hadde en oppgang på hele 12,2 prosent, viser sesongjusterte tall. Metallindustri hadde en omsetningsvekst på 3,9 prosent, der det har vært en betydelig prisvekst (i NOK) for metaller i 1. kvartal 2015, ifølge produsentprisindeksen. Næringsmiddelindustri, samt data- og elektrisk utstyrsindustri var næringer som også bidro til å trekke omsetningen opp, med en vekst på henholdsvis 2,0 og 8,1 prosent.

Metallvareindustrien samt maskinreparasjon og - installasjon trakk i motsatt retning. Der gikk omsetningen ned med henholdsvis 10,5 og 1,8 prosent. For det store næringsaggregatet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det også en negativ utvikling i omsetningen på 5,6 prosent. Sammen med bygging av skip og oljeplattformer, som viste en nedgang på 10,8 prosent, bidro disse næringene til å veie opp for oppgangen i den totale industriomsetningen i denne perioden.

Månedsendring: Moderat oppgang fra februar til mars 2015

Industriomsetningen økte med 1,0 prosent fra februar til mars 2015, viser sesongjusterte månedstall. Oppgangen i hjemmemarkedet var på 1,3 prosent, mens eksportmarkedet viste en liten nedgang.

Maskinindustri bidro mest til oppgangen i samlet industriomsetning, med en vekst på 10,3 prosent. Det var også en betydelig oppgang på 5,1 prosent for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i den samme perioden. Høyere priser på eksporterte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til veksten. I tillegg økte omsetningen til næringsmiddelindustrien, metallvareindustri samt data- og elektrisk utstyrsindustri i denne perioden.

Bygging av skip og oljeplattformer bidro derimot til å dempe veksten, med et fall på 15,2 prosent. Noe av denne nedgangen kan tilskrives store enkeltleveranser i tidligere perioder. Maskinreparasjon og -installasjon samt metallindustri hadde også redusert omsetning fra februar til mars 2015.

Tolvmånedersendring: Næringsmiddelindustri betydelig opp fra mars 2014

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 3,9 prosent fra mars 2014 til mars 2015. Både hjemmemarkedet og eksportmarkedet viste en positiv utvikling.

Maskinindustri var den største bidragsyteren til oppgangen, med en vekst på 33,5 prosent. Det var en betydelig oppgang også innenfor næringsmiddelindustri og metallindustri med henholdsvis 7,0 og 22,2 prosent.

Selv om omsetningen i industrien samlet viste en oppgang, var det et markant fall i både bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon på henholdsvis 23,1 og 18,5 prosent. I tillegg gikk omsetningen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ned i tolvmånedersperioden.

Månedsendring: Større vekst i Norge enn i eurosonen i februar 2015

Norsk industriomsetning gikk opp med 4,5 prosent fra januar til februar 2015, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen, opplevde en liten økning i industriomsetningen, på 0,6 prosent, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.