201376_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
201376
Fall i industriomsetningen
statistikk
2015-03-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 1,4 prosent i den siste tremånedersperioden

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk ned med 1,4 prosent i perioden november 2014 til og med januar 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2014 til januar 2015 var det også en nedgang på 2,0 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Januar 2015 / Desember 2014November 2014 - Januar 2015 / August 2014 - Oktober 2014Januar 2015 / Januar 2014Januar 2015
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-6,7-5,1-14,7127 990
Utvinning og utvinningstjenester-10,9-11,0-29,151 433
Bergverksdrift-5,613,02,91 039
Industri-2,0-1,4-1,561 620
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.2,32,58,215 480
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-2,7-3,5-23,59 350
Metallindustri-1,74,614,85 307
Maskinindustri0,8-5,423,87 374
Bygging av skip og oljeplattformer-14,5-13,8-17,54 319
Kraftforsyning-14,20,8-0,613 898

Indeksnivået for industriomsetningen var 149,6 (2005=100) i perioden november 2014 til og med januar 2015, mot 151,7 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall. Det var særlig fall i omsetningen i hjemmemarkedet som trakk totalomsetningen ned. Indeksen for eksportmarkedet var om lag uendret.

Tremånedersendring: Markert fall for leverandører til olje- og gassektoren

Flere av næringene som leverer til olje- og gassektoren bidro til fallet i i omsetningen i perioden november 2014 til og med januar 2015. Sesongjusterte tall viser at bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustri hadde en betydelig nedgang på henholdsvis 13,8 og 5,4 prosent i perioden november 2014 til og med januar 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Noe av nedgangen skyldes at det var flere store leveranser i perioden august til og med oktober som trakk omsetningsnivået opp da.

Nedgangen i industrien ble ytterligere forsterket av fall i maskinreparasjon og – installasjon samt metallvareindustri. Det store næringsaggregatet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro også negativt med et omsetningsfall på 3,5 prosent.

På den annen side hadde næringene metallindustri, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt gummi, plast og mineralsk industri betydelig vekst. Sammen med næringsmiddelindustri, som viste en oppgang på 2,5 prosent i samme periode, bidro de til å oppveie en del av nedgangen i den totale industriomsetningen.

Månedsendring: Nedgang fra desember 2014 til januar 2015

Industriomsetningen falt 2,0 prosent fra desember 2014 til januar 2015, viser sesongjusterte månedstall. Nedgangen i eksportmarkedet utgjorde 6,4 prosent mens det var et mindre fall i hjemmemarkedet.

Bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til nedgangen i samlet industriomsetning, med et fall på 14,5 prosent. Det var også en betydelig reduksjon for næringene metallvareindustri, maskinreparasjon og –installasjon samt oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri.

Omsetningsvekst i næringsmiddelindustri, data- og elektrisk utstyrsindustri i tillegg til maskinindustri bidro delvis til å dempe den negative utviklingen i industriomsetningen fra siste måned i 2014 til første måned i 2015.

Tolvmånedersendring: Fall for bygging av skip og oljeplattformer sammenlignet med januar 2014

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned 1,5 prosent fra januar 2014 til januar 2015. Oppgangen i hjemmemarkedet utgjorde 3,8 prosent, mens vi i eksportmarkedet så en nedgang på 7,1 prosent.

Den største bidragsyteren til nedgangen i industriomsetningen var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, hele 23,5 prosent. Innenfor bygging av skip og oljeplattformer var det også en betydelig nedgang i samlet omsetning på 17,5 prosent. I tillegg gikk maskinreparasjon og -installasjon samt metallvareindustri ned med henholdsvis 19,7 og 15,8 prosent.

Selv om omsetningen i industrien samlet viste en nedgang, var det en betydelig vekst i både maskinindustri og metallindustri, på henholdsvis 23,8 og 14,8 prosent. Også for næringsmiddelindustrien gikk omsetningen opp i tolvmånedersperioden, med 8,2 prosent.

Månedsendring: Fall i Norge og eurosonen i desember 2014

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,7 prosent fra november til desember 2014, viser sesongjusterte tall. Landene som inngår i eurosonen opplevde også et fall i industriomsetning, på 0,7 prosent ifølge Eurostat, EUs statistikks kontor, Eurostat.