144843_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144843
Tilnærmet uendret industriomsetning i 2014
statistikk
2015-02-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen var uendret i 4. .kvartal.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret industriomsetning i 2014

Industriomsetningen økte med beskjedne 0,6 prosent i 2014. En økning på 6,0 prosent i eksportmarkedet ble motvirket av et fall i hjemmemarkedet på 2,7 prosent. Samtidig viser sesongjusterte tall at industriomsetningen var om lag uendret fra 3. til 4. kvartal 2014.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Desember 2014 / November 2014Oktober 2014 - Desember 2014 / Juli 2014 - September 2014Desember 2014 / Desember 2013Desember 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,70,4-2,7148 009
Utvinning og utvinningstjenester-0,81,2-9,659 422
Bergverksdrift7,56,014,51 037
Industri-0,20,10,470 541
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,71,22,317 622
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-14,3-1,3-20,19 144
Metallindustri7,56,119,64 655
Maskinindustri0,1-4,211,210 053
Bygging av skip og oljeplattformer-5,51,5-5,46 311
Kraftforsyning12,4-2,49,917 009

Indeksnivået for industriomsetningen var 151,6 (2005=100) i 4. kvartal 2014, mot 151,5 i kvartalet før, viser sesongjusterte tall.

Årsendring: Markert omsetningsvekst for maskinindustri i 2014

Omsetningen i norsk industri økte moderat fra 2013 til 2014 som en følge av høyere omsetning i eksportmarkedet. Dette gjaldt spesielt for næringsmidler og ikke-jernholdige metaller som viste en betydelig årsvekst på eksportmarkedet. Høyere produksjonsvolum og bedre markedsforhold medvirket til veksten i 2014. Bedrede markedspriser bidro også til økt omsetning på eksportmarkedet for disse næringene.

Etter en betydelig nedgang i 2011, har maskinindustri hatt en kraftig og kontinuerlig oppgang de siste tre årene. Det har også vært en positiv utvikling fra 2013 til 2014 for næringene bygging av skip og oljeplattformer samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri.

Årsveksten for industrien ble dempet av en betydelig nedgang i omsetning i hjemmemarkedet for den store næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Tremånedersendring: Vekst i metallindustrien

Industriomsetningen var om lag uendret fra 3. til 4. kvartal 2014, viser sesongjusterte tall. I eksportmarkedsomsetningen ble det den siste tremånedersperioden registrert en kraftig oppgang på 7,0 prosent. Veksten ble imidlertid oppveid av fall i hjemmemarked.

Selv om industriomsetningen samlet sett var om lag uendret i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal, viste noen av næringene betydelige opp- eller nedganger. Sesongjusterte tall viser at metallindustrien hadde en oppgang på hele 6,1 prosent, der underaggregatet ikke-jernholdige metaller stod for veksten, godt hjulpet av økte markedspriser (målt i norske kroner). I tillegg hadde metallvareindustri og trelast- og trevareindustri en omsetningsvekst på henholdsvis 2,5 og 2,6 prosent. Vekst i næringsmiddelindustrien bidro også til å trekke omsetningen opp.

I motsatt retning trakk omsetningen innenfor maskinindustri samt maskinreparasjon og -installasjon som gikk ned med henholdsvis 4,2 og 6,9 prosent. Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det også en nedgang i samlet omsetning på 1,3 prosent.

Månedsendring: Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ned i desember 2014

Industriomsetningen gikk ned 0,2 prosent fra november til desember 2014, viser sesongjusterte tall. En oppgang på 2,4 prosent i eksportmarkedet bidro til å oppveie nedgangen i hjemmemarkedet.

Det største bidraget til å dempe industriomsetningen kom fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med et fall på 14,3 prosent. Fall i bygging av skip og oljeplattformer på 5,5 prosent trakk også ned totalomsetningen.

Med en oppgang på 7,5 prosent var metallindustrien den største bidragsyteren til å løfte opp industriomsetningen. Vekst i omsetning for næringene metallvareindustri samt maskinreparasjon og -installasjon bidro også til å trekke opp samlet omsetning for industrien. Omsetningen for trelast- og trevareindustri og papir- og papirvareindustri viste også en oppgang fra november til desember 2014. Næringsmiddelindustrien, som stod for 23 prosent av den totale industriomsetningen, viste også en liten oppgang som en følge av vekst i eksportmarkedet.

Månedsendring: Uendret i eurosonen, Norge med liten oppgang i november 2014

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 0,8 prosent fra oktober til november 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode viste industriomsetningen til landene i eurosonen en liten nedgang på 0,3 prosent, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat.