144839_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144839
Omsetningsvekst i industrien
statistikk
2014-12-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 2,5 prosent i den siste tremånedersperioden .

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningsvekst i industrien

Industriomsetningen økte med 2,5 prosent i perioden august til og med oktober 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2014 var det også en oppgang på 2,4 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Oktober 2014 / September 2014August 2014 - Oktober 2014 / Mai 2014 - Juli 2014Oktober 2014 / Oktober 2013Oktober 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft2,05,13,2152 279
Utvinning og utvinningstjenester4,08,212,264 050
Bergverksdrift1,6-7,9-20,11 381
Industri2,42,50,176 596
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,31,20,920 528
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri7,9-8,1-10,410 220
Metallindustri6,45,718,75 379
Maskinindustri4,513,312,78 173
Bygging av skip og oljeplattformer12,115,412,56 727
Kraftforsyning-9,87,0-16,710 252

Indeksnivået for industriomsetningen var 152,2 (2005=100) i perioden august til og med oktober 2014, mot 148,5 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall. Det var særlig økt omsetning i eksportmarkedet som trakk omsetningen opp, mens indeksen for hjemmemarkedet var om lag uendret.

Tremånedersendring: Maskinindustri største bidragsyter til oppgang i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser at maskinindustri samt bygging av skip og oljeplattformer hadde en betydelig oppgang på henholdsvis 13,3 og 15,4 prosent i perioden august til og med oktober 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Disse næringene viste også vekst i produksjonsvolum i samme periode, ifølge produksjonsindeksen.

I tillegg hadde metallindustri en omsetningsvekst på 5,7 prosent. Oppgangen skyldtes hovedsakelig høyere priser (målt i norske kroner) på metaller. Vekst i omsetning for næringsmiddelindustri samt en liten oppgang i metallvareindustri bidro også til å trekke opp samlet omsetning for industrien.

Innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det imidlertid negativ utvikling i omsetningen på 8,1 prosent som dempet oppgangen i samlet omsetning for industrien.

Månedsendring: Oppgang i oktober 2014 etter lav omsetning i september

Industriomsetningen gikk opp 2,4 prosent fra september til oktober 2014, viser sesongjusterte tall. En nedgang på hjemmemarkedet ble oppveid av en økning i eksportmarkedet. De fleste næringene bidro til å trekke opp omsetningen i denne perioden.

Det største bidraget til oppgangen kom fra oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri med en samlet vekst på 7,9 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer gikk opp 12,1 prosent. Det var også en betydelig økning i næringene maskinindustri, metallvareindustri samt metallindustri.

Omsetningen i næringsmiddelindustri, som stod for om lag 25 prosent av den totale industriomsetningen, var om lag uendret.

Veksten i industriomsetningen ble dempet av lavere omsetning for maskinreparasjon og - installasjon samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri.

Tolvmånedersendring: Markert vekst i metallindustri sammenlignet med oktober 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen var om lag uendret fra oktober 2013 til oktober 2014. Nedgangen i hjemmemarkedet utgjorde 7,7 prosent, mens eksportmarkedet hadde en oppgang på 13,6 prosent.

Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det en betydelig nedgang i samlet omsetning på 10,4 prosent. I tillegg gikk maskinreparasjon og -installasjon samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri ned med henholdsvis 7,8 og 12,7 prosent, og bidro dermed også til å trekke ned industriomsetningen samlet sett.

I motsatt retning trakk metallindustri, som viste 18,7 prosent høyere omsetning fra oktober 2013 til oktober 2014. Ifølge  produsentprisindeksen har det vært en betydelig prisvekst på 16,1 prosent for metaller fra oktober 2013 til samme måned året etter. Høyere omsetning i denne perioden gjaldt også for bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustri, som hadde en omsetningsvekst på henholdsvis 12,5 og 12,7 prosent.

Også for næringsmiddelindustrien har det vært en omsetningsvekst på 0,9 prosent siden oktober 2013.

Månedsendring: Fall i Norge, eurosonen står nesten uendret i september 2014

Norsk industriomsetning gikk ned med 6,6 prosent fra august til september 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode viste industriomsetningen til landene i eurosonen en liten nedgang på 0,2 prosent, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat.