144837_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144837
Liten oppgang i industriomsetningen
statistikk
2014-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 0,7 prosent i 3.kvartal .

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en liten oppgang på 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2014, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2014 var det imidlertid en nedgang på hele 6,8 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
September 2014 / August 2014Juli 2014 - September 2014 / April 2014 - Juni 2014September 2014 / September 2013September 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,91,30,4140 470
Utvinning og utvinningstjenester10,8-0,39,356 862
Bergverksdrift-3,9-5,8-5,91 322
Industri-6,80,7-4,472 675
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,8-0,71,719 026
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-8,3-7,6-24,99 085
Metallindustri-3,35,57,25 108
Maskinindustri-24,015,3-2,88 434
Bygging av skip og oljeplattformer-29,6-2,52,95 977
Kraftforsyning1,616,8-8,49 610

Indeksnivået for industriomsetningen var 151,1 (2005=100) i 3. kvartal 2014, mot 150,1 i kvartalet før, viser sesongjusterte tall . Det var en bedring i eksportomsetningen som bidro til veksten, mens indeksen for hjemmemarkedet var om lag uendret.

Tremånedersendring: Maskinindustri trekker opp industriomsetningen

Selv om industriomsetningen samlet sett var om lag uendret i 3. kvartal sammenlignet med forrige kvartal, viste noen av næringene betydelige opp- eller nedganger. Sesongjusterte tall viser at maskinindustri, som er en av de største leverandører til olje- og gassektoren, hadde en oppgang på hele 15,3 prosent. Denne næringen viste også vekst i produksjonsvolum i samme periode, ifølge produksjonsindeksen . I tillegg hadde metallindustri en omsetningsvekst på 5,5 prosent, der underaggregatet ikke-jernholdige metaller stod for veksten. Ifølge  produsentprisindeksen har det vært en betydelig prisvekst for metaller i 3. kvartal. Maskinreparasjon og -installasjon hadde også en omsetningsvekst på 2,2 prosent, viser sesongjusterte tall.

For det store næringsaggregatet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det en negativ utvikling i omsetningen på 7,6 prosent. Fall i omsetning for næringene bygging av skip og oljeplattformer samt en liten nedgang i næringsmiddelindustri bidro også til å dempe oppgangen i samlet omsetning for industrien.

Månedsendring: Nedgang i september 2014 etter høy omsetning i august

Industriomsetningen gikk ned 6,8 prosent fra august til september 2014, viser sesongjusterte tall. Nedgangen kommer etter markert vekst fra juli til august. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang. De fleste næringene bidro til å dempe omsetningen i denne perioden.

De største bidragsyterne til nedgangen i industriomsetningen var bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustri med fall på henholdsvis 29,6 og 24,0 prosent. Årsaken knyttes til noen få enkeltaktører som bidro til betydelig høyere omsetning i august grunnet flere store leveranser.

Nedgangen ble ytterligere forsterket av fall i metallindustri og metallvareindustri, på henholdsvis 3,3 og 4,4 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri gikk ned også 8,3 prosent. Næringsmiddelindustri, som stod for om lag 24 prosent av den totale industriomsetningen, viste en liten nedgang.

Omsetningen for maskinreparasjon og -installasjon hadde derimot en vekst i omsetningen på 2,4 prosent.

Tolvmånedersendring: Lavere industriomsetning sammenlignet med september 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 4,4 prosent fra september 2013 til september 2014. Nedgangen i hjemmemarkedet utgjorde 9,2 prosent, mens eksportmarkedet hadde en oppgang på 5,2 prosent.

Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det en kraftig nedgang i samlet omsetning på 24,9 prosent. I tillegg gikk dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt metallvareindustri ned med henholdsvis 13 og 7 prosent, og bidro dermed også til å trekke ned industriomsetningen samlet sett.

Næringene bygging av skip og oljeplattformer, metallindustri samt maskinreparasjon og -installasjon bidro til å dempe nedgangen i den kalenderjusterte tolvmånedersendringen. Også for næringsmiddelindustrien har det vært omsetningsvekst siden september 2013.

Månedsendring: Fall i eurosonen, vekst i Norge i august 2014

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 6,3 prosent fra juli til august 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode viste industriomsetningen til landene i eurosonen en nedgang på 1,0 prosent, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat .