144835_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144835
Stabil utvikling i industriomsetningen
statistikk
2014-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen var om lag uendret i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil utvikling i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp med beskjedne 0,1 prosent fra juni til og med august 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2014 var det imidlertid en økning på hele 6,1 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
August 2014 / Juli 2014Juni 2014 - August 2014 / Mars 2014 - Mai 2014August 2014 / August 2013August 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft2,7-1,3-0,9133 780
Utvinning og utvinningstjenester-1,0-5,9-7,453 123
Bergverksdrift-5,6-7,01,61 216
Industri6,10,14,570 375
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,3-0,32,316 766
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-4,0-3,9-11,810 991
Metallindustri1,98,813,14 603
Maskinindustri27,514,641,69 170
Bygging av skip og oljeplattformer68,2-3,429,06 522
Kraftforsyning2,516,8-1,79 066

Indeksnivået for industriomsetningen var 151,7 (2005=100) i perioden juni til og med august 2014, mot 151,5 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall. I hjemmemarkedsomsetningen ble det registrert en nedgang den siste tremånedersperioden, den ble imidlertid oppveid av økning i eksportmarkedet.

Tremånedersendring: Kraftig oppgang i maskinindustri

Selv om industriomsetningen samlet sett nesten var uendret i perioden juni til og med august sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viste noen av næringene betydelige opp- eller nedganger. Sesongjusterte tall viser at maskinindustri, som er en av de største leverandørene til olje- og gassektoren, hadde en oppgang på hele 14,6 prosent. Denne næringen viste også vekst i produksjonsvolum i samme periode, ifølge produksjonsindeksen . I tillegg hadde metallindustri en omsetningsvekst på 8,8 prosent, der underaggregatet ikke-jernholdige metaller stod for veksten. Ifølge produsentprisindeksen har det vært en betydelig prisvekst for metaller i den siste tremånedersperioden .

For det store næringsaggregatet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det en negativ utvikling i omsetningen på 3,9 prosent. Fall i omsetning for næringene bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon bidro til å dempe oppgangen i samlet omsetning for industrien. Også næringsmiddelindustri hadde en liten nedgang i den siste tremånedersperioden.

Månedsendring: Markert vekst for leverandører til olje- og gassektoren

Industriomsetningen steg 6,1 prosent fra juli til august 2014, viser sesongjusterte tall. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en økning. De fleste næringene økte omsetningen denne perioden.

Den største bidragsyteren til oppgangen i industriomsetningen var bygging av skip og olje plattformer, med en vekst på hele 68,2 prosent. Noen få enkeltaktører i denne næringen bidro særlig til oppgangen.

Veksten i industrien ble ytterligere forsterket av en oppgang i maskinindustri på 27,5 prosent samt en oppgang i maskinreparasjon og -installasjon på 6,1 prosent. Metallindustri bidro også positivt, med en omsetningsvekst på 1,9 prosent. Næringsmiddelindustri, som stod for om lag 22 prosent av den totale industriomsetningen, viste en liten oppgang på 1,6 prosent.

I motsatt retning trakk oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som hadde en nedgang i omsetningen på 4,0 prosent. Møbel- og annen industri hadde i samme periode en nedgang på 11,4 prosent.

Tolvmånedersendring: Høyere industriomsetning enn i august 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp 4,5 prosent fra august 2013 til august 2014. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til oppgangen, med vekst på henholdsvis 3,5 og 6,2 prosent.

Næringene bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustri bidro kraftig til den samlede økning for industrien, med vekst på henholdsvis 29,0 og 41,6 prosent. Også metallindustri bidro til å trekke den kalenderjusterte tolvmånedersendringen opp.

Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det imidlertid en nedgang i samlet omsetning på 11,8 prosent. Det bidro til å trekke den samlede industriomsetningen ned.

Månedsendring: Om lag uendret i eurosonen, vekst i Norge

Fra juni til juli 2014 hadde norsk industriomsetning en oppgang på 2,3 prosent, viser sesongjusterte tall. I samme periode viste industriomsetningen til landene i eurosonen en liten oppgang på 0,2 prosent, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat .