144853_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144853
Uendret industriomsetning
statistikk
2014-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen var om lag uendret i 2. kvartal 2014.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret industriomsetning

Industriomsetningen hadde et beskjedent fall på 0,1 prosent fra 1. til 2. kvartal 2014, viser sesongjusterte tall. En nedgang på 4 prosent på eksportmarkedet ble oppveid av en 3 prosent økning i hjemmemarkedet.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juni 2014 / Mai 2014April 2014 - Juni 2014 / Januar 2014 - Mars 2014Juni 2014 / Juni 2013Juni 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-2,2-2,5-7,5129 177
Utvinning og utvinningstjenester-1,4-5,7-9,050 053
Bergverksdrift-4,9-2,43,31 106
Industri-3,2-0,1-5,169 985
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.0,93,71,816 319
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-4,10,3-7,511 117
Metallindustri9,11,311,64 840
Maskinindustri2,30,4-4,97 698
Bygging av skip og oljeplattformer-10,2-4,5-8,25 374
Kraftforsyning2,70,3-17,98 033

Indeksnivået for industriomsetningen var 150,1 (2005=100) i perioden april til og med juni 2014, mot 150,2 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall.

Tremånedersendring: Stadig vekst i næringsmiddelindustri

Selv om industriomsetningen samlet sett var om lag uendret, viste noen av næringene betydelige opp- eller nedganger. Sesongjusterte tall viser at næringsmiddelindustri og metallindustri var de næringene som bidro mest til å trekke omsetningen opp fra 1. til 2. kvartal 2014. Disse næringene hadde en vekst på henholdsvis 3,6 og 1,3 prosent. Det var særlig økt omsetning av fisk og fiskevarer som bidro til veksten i næringsmiddelindustrien. Disse næringene viste også økt produksjonsvolum i samme periode, ifølge produksjonsindeksen .

I motsatt retning trakk næringene bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon, med en nedgang i omsetningen på henholdsvis 4,5 og 6,1 prosent. Flere store leveranser av ferdigstilte skip i 1. kvartal 2014 bidro til et fall innenfor bygging av skip og oljeplattformer.

Månedsendring: Nedgang i industriomsetningen fra mai til juni

Industriomsetningen falt med 3,2 prosent fra mai til juni 2014, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lavere omsetning i både hjemme- og eksportmarkedet, på henholdsvis 1,7 og 7,7 prosent.

De fleste næringene viste nedgang i omsetningen i denne perioden, men prisvekst på metaller bidro til en solid oppgang i metallindustri på 9,1 prosent fra mai til juni 2014. Maskinindustri viste en oppgang på 2,3 prosent i samme periode.

Tolvmånedersendring: Markert fall i industriomsetningen fra et høyt nivå i juni 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk ned med 5,1 prosent fra juni 2013 til juni 2014. For hjemmemarkedet var det en samlet nedgang på 4,4 prosent, mens omsetningen på eksportmarkedet falt med 6,1 prosent i samme periode.

Fall i omsetning for næringene bygging av skip og oljeplattformer, maskinreparasjon og -installasjon samt metallvareindustri bidro til den samlede nedgangen for industrien. Også oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt maskinindustri bidro til å trekke ned den kalenderjusterte tolvmånedersendringen for industrien.

Næringsmiddel- og drikkevareindustri, som stod for om lag 23 prosent av den totale industriomsetningen i juni 2014, viste en oppgang på 1,8 prosent. Metallindustri bidro også positivt, med en omsetningsvekst på 11,6 prosent, godt hjulpet av prisvekst på metaller.