144849_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144849
Betydelig vekst i industriomsetningen
statistikk
2014-06-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk opp 2,8 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Betydelig vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp med 2,8 prosent i perioden februar til og med april 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Det var særlig økt omsetning i næringsmiddelindustri og store leveranser i bygging av skip og oljeplattformer som trakk omsetningen opp.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
April 2014 / Mars 2014Februar 2014 - April 2014 / November 2013 - Januar 2014April 2014 / April 2013April 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,60,48,5139 299
Utvinning og utvinningstjenester4,6-2,414,161 863
Bergverksdrift-9,50,56,51 019
Industri3,12,85,466 286
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.7,32,810,116 370
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri5,5-0,7-0,511 805
Metallindustri3,8-0,24,04 462
Maskinindustri-3,84,45,16 581
Bygging av skip og oljeplattformer-1,722,520,56 101
Kraftforsyning1,01,0-19,810 131

Indeksnivået for industriomsetningen var 153,6 (2005=100) i perioden februar til og med april 2014, mot 149,4 i tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall . Etter en nedgang i industriomsetningen i andre halvdel av 2013, viser industrien oppgang i de første månedene i 2014, hovedsakelig på grunn av høy vekst i næringen bygging av skip og oljeplattformer.

Tremånedersendring: Store leveranser i næringen skip og oljeplattformer

Det største bidraget til omsetningsveksten i industrien i perioden februar til og med april 2014 sammenlignet med foregående tremånedersperiode kommer fra næringen bygging av skip og oljeplattformer. Flere store leveranser av ferdigstilte skip de siste tre månedene har bidratt til en vekst på 22,5 prosent for næringen samlet sett. Maskinindustrien bidro også til oppgangen med en omsetningsvekst på 4,4 prosent. En annen viktig bidragsyter var næringsmiddel- og drikkevareindustri som hadde en oppgang i omsetningen på 2,8 prosent. Sett opp mot produksjonsindeksen og produsentprisindeksen viser disse statistikkene både en volumvekst og en prisvekst for denne næringsgruppen i siste tremånedersperiode. Næringsmiddel- og drikkevareindustri stod for om lag 23 prosent av den totale industriomsetningen i perioden.

I motsatt retning trakk redusert omsetning i papir- og papirvareindustri, ikke-jernholdige metaller og metallvareindustri.

Månedsendring: Næringsmidler trekker industriomsetningen opp fra mars til april

Industriomsetningen økte med 3,1 prosent fra mars til april 2014, viser sesongjusterte tall. Det var særlig næringsmiddelindustrien som bidro til oppgangen med en vekst på 7,4 prosent. Veksten i næringen kom særlig fra økt omsetning innenfor fisk og fiskevarer samt kjøtt og kjøttvarer. Også oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro til sesongjustert månedsvekst for industrien.

Maskinreparasjon og -installasjon og maskinindustri hadde sesongjustert nedgang i omsetningen i perioden mars til april, og bidro dermed til å dempe den samlede omsetningsveksten i industrien.

Tolvmånedersendring: Industriomsetningen betydelig opp fra april 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 5,4 prosent fra april 2013 til april 2014. Det var særlig eksportmarkedet som trakk omsetningen opp i tolvmånedersperioden, men også hjemmemarkedsomsetningen viste vekst. Økt eksportverdi for metallindustri og næringsmiddelindustri var de største bidragsyterne til industriens omsetningsvekst på eksportmarkedet. Økt omsetning for næringen bygging av skip og oljeplattformer bidro også til den samlede omsetningsveksten for industrien.

Veksten i industriomsetningen ble dempet av lavere omsetning for kjemiske råvarer og maskinreparasjon og -installasjon.

Månedsendring: Større nedgang i omsetningen for Norge enn eurosonen i mars 2014

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 2,9 prosent fra februar til mars 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned med 0,5 prosent, ifølge EUs statistikks kontor, Eurostat .

Påsken kan påvirke kalenderjusterte og sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.