144847_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144847
Stabil industriomsetning
statistikk
2014-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 0,2 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil industriomsetning

Industriomsetningen gikk ned med beskjedne 0,2 prosent i perioden desember 2013 til og med februar 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Nedgangen på hjemmemarkedet utgjorde 3,7 prosent, mens eksportmarkedet hadde en oppgang på 5,2 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Februar 2014 / Januar 2014Desember 2013 - Februar 2014 / September 2013 - November 2013Februar 2014 / Februar 2013Februar 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-1,20,95,4139 279
Utvinning og utvinningstjenester-8,46,24,761 165
Bergverksdrift-3,0-3,58,6823
Industri5,6-0,27,765 276
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,2-0,55,014 359
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri0,9-3,7-2,211 871
Metallindustri-1,14,0-0,34 347
Maskinindustri20,5-5,220,36 817
Bygging av skip og oljeplattformer38,69,557,26 780
Kraftforsyning1,1-16,0-2,312 015

Selv om industriomsetningen samlet sett var om lag uendret, viste noen av næringene kraftige opp- eller nedganger. Sesongjusterte tall viser at bygging av skip og oljeplattformer og maskinreparasjon og -installasjon var de næringene som bidro mest til å trekke omsetningen opp i perioden desember 2013 til og med februar 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Disse næringene hadde en vekst på henholdsvis 9,5 og 11,6 prosent. Disse næringene viste også vekst produksjonsvolum i samme periode, ifølge produksjonsindeksen . Metallindustri bidro også positivt, med en omsetningsvekst på 4,0 prosent.

Et av de største bidragene til nedgangen i industriomsetningen kom fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Samlet sett hadde denne næringsgruppen en nedgang på 3,7 prosent. Maskinindustri hadde også et fall på 5,2 prosent i denne perioden, hovedsakelig som en følge av redusert omsetning i hjemmemarkedet.

Næringsmiddelindustri, som stod for om lag 20 prosent av den totale industriomsetningen, viste en liten oppgang på 0,4 prosent.

Månedsendring: Omsetningsvekst fra januar til februar 2014

Selv om tremånedersperioden viser en liten nedgang, har det vært en markert vekst i industriens omsetning i den siste måneden i denne perioden, viser sesongjusterte månedstall. Etter en nedgang i januar steg industriomsetningen med 5,6 prosent fra januar til februar 2014. Det største bidraget til oppgangen kom fra bygging av skip og olje plattformer, som viste en betydelig oppgang på 38,6 prosent. Veksten skyldes i hovedsak at næringen hadde flere store leveranser i februar. Solid omsetningsvekst var det også for maskinindustri, med en oppgang på 20,5 prosent. I tillegg økte omsetningen for metallvareindustri og data- og elektrisk utstyrsindustri.

I motsatt retning trakk næringene maskinreparasjon og -installasjon, metallindustri og gummi, plast, mineralsk industri, som alle hadde omsetningsfall fra januar til februar 2014. Det var reduksjon i eksportomsetning innenfor næringsmiddelindustri som førte til en samlet nedgang på 1,0 prosent for denne næringen.

Tolvmånedersendring: Bygging av skip og oljeplattformer betydelig opp fra februar 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med 7,7 prosent fra februar 2013 til februar 2014. For hjemmemarkedet var det en samlet oppgang på 8,6 prosent, og omsetningen fra eksportmarkedet var 6,4 prosent høyere i den samme perioden.

Mye av veksten i industrien stammer fra omsetningsvekst for bygging av skip og oljeplattformer, som hadde en økning på hele 57,2 prosent. I tillegg gikk omsetningen i maskinindustri opp 20,3 prosent. Veksten i denne næringen skyldes økt i omsetning i hjemmemarkedet.

Næringsmiddelindustri og metallvareindustri var også næringer som bidro til oppgangen, med henholdsvis 5,1 og 14,4 prosent, i tillegg til data- og elektrisk utstyrsindustri med en vekst på 9,2 prosent.

Omsetningen for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hadde derimot en nedgang på 2,2 prosent. Det var fortsatt et markant omsetningsfall innenfor næringen papir- og papirvareindustri, på 29,2 prosent. Produksjonsindeksen viser også klart lavere produksjonsvolum for denne næringen. 

Månedsendring: Omsetningsvekst i eurosonen, fall i norsk industri i januar 2014

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 3,2 prosent fra desember 2013 til januar 2014, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp 1,3 prosent, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.