144833_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144833
Fall i industriomsetningen
statistikk
2014-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 1,8 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,8 prosent i perioden november 2013 til og med januar 2014 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Nedgangen på hjemmemarkedet utgjorde 7,2 prosent, mens eksportmarkedet hadde en oppgang på 7 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Januar 2014 / Desember 2013November 2013 - Januar 2014 / August 2013 - Oktober 2013Januar 2014 / Januar 2013Januar 2014
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,20,78,2151 454
Utvinning og utvinningstjenester8,36,921,772 534
Bergverksdrift2,710,91,41 036
Industri-2,5-1,8-0,363 892
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-4,0-0,83,714 850
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri1,7-6,8-3,112 221
Metallindustri1,63,42,54 621
Maskinindustri-11,9-0,7-6,65 986
Bygging av skip og oljeplattformer-13,0-4,3-15,95 104
Kraftforsyning-12,9-13,6-10,013 992

Det største bidraget til nedgangen i industriomsetningen kom fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Samlet sett hadde denne næringsgruppen en nedgang på 6,8 prosent i perioden november 2013 til og med januar 2014, sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall . Kjemiske råvarer alene hadde et fall på 9,2 prosent, og det var reduksjon i eksportomsetning som var årsak til nedgangen. Disse næringene hadde også nedgang i produksjonsvolum i den siste tremånedersperioden , viser produksjonsindeksen.

Innenfor bygging av skip og oljeplattformer falt omsetningen 4,3 prosent. Noe av nedgangen skyldes at det var flere store leveranser i perioden juli til og med september, som trakk omsetningsnivået opp i denne perioden. Maskinreparasjon og -installasjon viste også lavere omsetning i perioden, med en nedgang på 2,8 prosent.

Selv om omsetningen i industrien hadde en nedgang, viste noen av industrinæringene økning i den siste tremånedersperioden. Metallindustri hadde en omsetningsvekst på 3,5 prosent. Bidraget til denne økningen kom fra ikke-jernholdige metaller, som hadde en økning på 5,6 prosent. Denne veksten kan knyttes til bedrede markedsforhold og økt produksjonsvolum. Metallvareindustri hadde en omsetningsvekst på 2,2 prosent.

Månedsendring: Nedgang fra desember 2013 til januar 2014

Industriomsetningen falt 2,5 prosent fra desember 2013 til januar 2014, viser sesongjusterte månedstall. En av de største bidragsyterne til nedgangen var næringsmiddelindustri, som falt med 4,6 prosent. Også bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustri hadde betydelig nedgang der omsetningen gikk ned med henholdsvis 13 og 11,9 prosent.

Omsetningen for maskinreparasjon og -installasjon hadde derimot en vekst i omsetningen på 3,6 prosent. Også for metallindustri samt metallvareindustri har det vært omsetningsvekst siden desember.

Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det også en oppgang i samlet omsetning på 1,7 prosent.

Tolvmånedersendring: Oppgang i næringsmidler sammenlignet med 2013

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen falt med 0,3 prosent fra januar 2013 til januar 2014. Selv om industriomsetningen var om lag uendret, viste noen av industrinæringene kraftige opp- eller nedganger. Næringsmiddelindustri og maskinreparasjon og -installasjon var de næringene som bidro til å trekke omsetningen opp, med en vekst på henholdsvis 3,7 og 19,5 prosent.

I motsatt retning trakk næringene maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer, som hadde omsetningsfall på henholdsvis 6,6 og 15,9 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hadde også et fall på 3,1 prosent fra januar 2013 til januar 2014. Det var et markant fall innenfor næringen papir- og papirvareindustri, som hadde en nedgang på 26,4 prosent i omsetning. En del av denne nedgangen skyldes enkelte nedleggelser i denne tolvmånedersperioden. Produksjonsindeksen viser også klart lavere produksjonsvolum for denne næringen.

Månedsendring: Omsetningsvekst i norsk industri, fall i eurosonen i desember 2013

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 0,6 prosent fra november til desember 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,7 prosent, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat .