108544_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
108544
Industriomsetningen økte i 2013
statistikk
2014-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen økte i 2013

Industriomsetningen steg 3,5 prosent i 2013. Økningen på hjemmemarkedet utgjorde 6,3 prosent, mens eksportmarkedet hadde en nedgang på 0,8 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Desember 2013 / November 2013Oktober 2013 - Desember 2013 / Juli 2013 - September 2013Desember 2013 / Desember 2012Desember 2013
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,6-0,56,1150 334
Utvinning og utvinningstjenester2,71,68,865 749
Bergverksdrift-6,619,3-5,2882
Industri0,7-1,94,168 756
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.5,2-0,15,016 582
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-2,0-7,7-3,911 437
Metallindustri2,30,3-2,93 735
Maskinindustri-6,6-0,820,28 980
Bygging av skip og oljeplattformer12,5-8,015,26 149
Kraftforsyning2,2-2,95,214 948

Omsetningen i norsk industri økte fra 2012 til 2013 som en følge av høyere omsetning på hjemmemarkedet. Det var særlig leverandører til olje- og gassektoren som hadde kraftig omsetningsvekst. Næringene maskinindustri samt maskinreparasjon og -installasjon hadde en årsvekst på henholdsvis 22,4 og 13,7 prosent. Også næringsmiddelindustrien hadde oppgang i omsetningen, med 6,3 prosent. For disse næringene kom omsetningsveksten hovedsakelig fra hjemmemarkedet. For bygging av skip og oljeplattformer samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var omsetningen om lag uendret fra 2012 til 2013.

Årsendring: Omsetningsfall i 2013 for metaller og papir

Selv om det var oppgang i industriomsetningen i 2013, viste noen av industrinæringene en negativ utvikling i omsetningen for året sett under ett. Metallindustri samt papir- og papirvareindustri hadde en nedgang på henholdsvis 9,8 og 6,5 prosent. Nedgangen kom både som en følge av reduserte markedspriser og lavere produksjonsvolum. For disse næringene var det særlig redusert omsetning i eksportmarkedet som bidro til fallet.

Tremånedersendring: Nedgang i industriomsetningen i 4. kvartal 2013

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning gikk ned 1,9 prosent i 4. kvartal 2013 sammenlignet med foregående kvartal. Nedgangen skyldes lavere omsetning fra hjemmemarkedet, mens eksportmarkedet viste en oppgang i det siste kvartalet i 2013. Det største bidraget til nedgangen kom fra oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri med en samlet nedgang på 7,7 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer gikk ned 8 prosent. Det var også en betydelig nedgang i næringen maskinreparasjon og -installasjon. Omsetningen for næringene metallindustri og næringsmiddelindustri var om lag uendret. Trelast- og trevareindustri samt metallvareindustri hadde en vekst i omsetningen på henholdsvis 2,0 og 1,7 prosent.

Månedsendring: Liten oppgang fra november til desember 2013

Industriomsetningen gikk opp 0,7 prosent fra november til desember 2013, viser sesongjusterte tall. Bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon steg den siste måneden i 2013. Næringsmiddelindustri og metallindustri bidro også til veksten.

I motsatt retning trakk maskinindustri og metallvareindustri som begge hadde omsetningsfall. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt metallvareindustri hadde også redusert omsetning i desember 2013.

Månedsendring: Omsetningsvekst i eurosonen i november 2013

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 0,3 prosent fra oktober til november 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp 2,1 prosent, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat .