108536_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
108536
Fortsatt økning i industriomsetningen
statistikk
2013-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økning i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en samlet oppgang på 4,5 prosent i perioden juni til og med august 2013 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Sesongjusterte månedstall viser samtidig en nedgang fra juli til august.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
August 2013 / Juli 2013Juni 2013 - August 2013 / Mars 2013 - Mai 2013August 2013 / August 2012August 2013
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-2,25,03,5136 673
Utvinning og utvinningstjenester-4,56,3-3,556 821
Bergverksdrift-19,0-13,32,11 183
Industri-0,84,56,669 062
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,72,710,417 116
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri1,13,5-6,912 456
Metallindustri-1,7-2,1-9,84 239
Maskinindustri-5,615,523,06 535
Bygging av skip og oljeplattformer-5,623,126,55 231
Kraftforsyning2,73,234,59 606

Industriomsetningen hadde en samlet oppgang på 4,5 prosent i den siste tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall. Veksten i denne perioden må sees i sammenheng med høy omsetning i juni og juli. Tall for august viser en nedgang i slutten av tremånedersperioden. Ferdigstilling og leveranse av flere store prosjekter innefor bygging av skip og oljeplattformer i juni og juli bidrar til at tallene for august viser en negativ utvikling.

Ser en på de sesongjusterte tallene for juni til og med august samlet, viser de at bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustri var blant næringene som bidro mest til veksten. Disse næringene hadde en økning på henholdsvis 23,2 og 15,5 prosent. Omsetningsveksten innenfor maskinindustrien kommer både som en følge av økt produksjonsvolum og høyere pris. I tillegg steg næringsmiddelindustrien med 4 prosent. Blant næringer med omsetningsfall var metallvareindustri og metallindustri, med nedgang på henholdsvis 6,9 prosent og 2,1 prosent.

Nedgang fra juli til august

Industriomsetningen hadde en nedgang på 0,8 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte månedstall. Flere næringer viste redusert omsetning i denne perioden. Bygging av skip og oljeplattformer hadde flere store leveranser i juli, noe som var i kontrast til august, der nedgangen var på 5,6 prosent for denne næringen. Det samme gjaldt maskinindustri, med omsetningsfall på 5,6 prosent.

Metallvareindustri opplevde prisfall, samt lavere produksjonsvolum. Det bidro til et omsetningsfall på 3,8 prosent. For næringsmiddelindustrien var fallet på 0,8 prosent.

I motsatt retning trakk maskinreparasjon og -installasjon, som viste 10 prosent høyere omsetning fra juli til august. Det samme gjaldt for data, elektrisk utstyrindustri, som hadde en omsetningsvekst på 5,6 prosent i samme periode.

Maskinreparasjon og -installasjon økte mest fra august 2012

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte 6,5 prosent fra august 2012 til august 2013. For hjemmemarkedet var den samlede veksten 10,2 prosent, mens omsetningen for eksportmarkedet var om lag uendret sett i forhold til august i fjor. Største vekst var det innenfor maskinreparasjon og –installasjon, som gikk opp hele 38,2 prosent. Solid omsetningsvekst var det også for bygging av skip og oljeplattformer, med en oppgang på 26,4 prosent. I tillegg viste maskinindustri en vekst på 23,0 prosent. Også næringsmiddelindustri bidrog til veksten for industrien samlet sett.

Innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det derimot et fall i omsetningen på 6,9 prosent. Metallindustri samt trelast- og trevareindustrien falt også i perioden, med henholdsvis 9,7 og 7,4 prosent.

Oppgang i norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 2,2 prosent fra juni til juli 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned med 0,1 prosent, ifølge Eurostat .

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juni til og med august 2013, mot mars til og med mai 2013. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.