108546_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
108546
Industriomsetningen øker fortsatt
statistikk
2013-09-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen øker fortsatt

Industriomsetningen hadde en samlet oppgang på 2,7 prosent i perioden mai til og med juli 2013 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juli 2013 / Juni 2013Mai 2013 - Juli 2013 / Februar 2013 - April 2013Juli 2013 / Juli 2012Juli 2013
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft1,35,810,6136 596
Utvinning og utvinningstjenester1,88,78,361 731
Bergverksdrift3,12,711,51 109
Industri2,02,78,964 492
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.3,85,512,016 660
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri6,9-2,70,712 364
Metallindustri4,0-2,7-10,84 182
Maskinindustri4,412,938,36 678
Bygging av skip og oljeplattformer18,027,928,36 816
Kraftforsyning-4,99,048,19 264

Industriomsetningen viste en samlet oppgang på 2,7 prosent den siste tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall. Største bidragsyter til veksten var næringen bygging av skip og oljeplattformer der flere store leveranser sørget for en oppgang i omsetning på hele 27,8 prosent. Maskinindustrien viste også en kraftig omsetningsvekst, opp 12,9 prosent.

I tillegg steg næringsmiddelindustrien med 6,2 prosent, noe som tilskrives høy omsetning av fisk og fiskevarer, fôr samt meieriprodukter. Både økt produksjonsvolum og høyere produsentpriser var grunner til omsetningsveksten for denne næringen.

Oppgang fra juni til juli

Industriomsetningen steg 2,0 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte månedstall. Oljeraffinering, farmasøytisk og kjemisk industri var blant næringene som bidro til vekst i omsetningen i perioden. Dette skjedde hovedsakelig på grunn av økte priser innenfor disse næringene, spesielt innenfor raffinerte produkter. Metallindustrien opplevde også prisvekst i perioden, samt høyere produksjonsvolum. Det bidro til sammen til en omsetningsvekst på 3,9 prosent. Næringsmiddelindustrien hadde en omsetningsvekst på 3,8 prosent fra juni til juli.

Blant næringene som bidro til å dempe omsetningsveksten fra juni til juli, finner vi maskinreparasjon og -installasjon, som gikk ned 4,1 prosent, og dataindustri og elektrisk utstyrindustri, som gikk ned 1,6 prosent.

Maskinindustri betydelig opp fra juli 2012

Kalenderjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 8,9 prosent fra juli 2012 til juli 2013. For hjemmemarkedet var det en samlet vekst på 13,9 prosent, mens omsetningen fra eksportmarkedet var 1,5 prosent høyere i den samme perioden. Kraftigst omsetningsvekst var det for maskinindustri, som hadde en økning på hele 38,4 prosent. I tillegg gikk omsetningen til bygging av skip og oljeplattformer opp 28,3 prosent. Også for næringsmiddelindustrien har det vært omsetningsvekst siden juli i fjor, med en økning på 12,2 prosent.

Omsetningen for metallindustri samt trelast- og trevareindustrien falt sammenlignet med juli i fjor, og var henholdsvis 10,8 og 2,3 prosent lavere enn på samme tid i 2012. Kjemiske råvarer bidro også til å dempe omsetningsveksten fra juli i fjor, med en nedgang på 3,9 prosent.

Oppgang i norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 5,3 prosent fra mai til juni 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp med 0,6 prosent, ifølge Eurostat.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel mai til og med juli 2013 mot februar 2013 til og med april 2013. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Forbedret sesongjusteringÅpne og lesLukk

Den nye rutinen vil i større grad ta hensyn til den norske kalenderen og derfor også øke kvaliteten på sesongjusterte tall. Fra og med frigivningen av tall for juli 2013 blir det benyttet en forbedret rutine for kalenderjustering av omsetningsstatistikken. Den nye metoden tar hensyn til ulike ukedagseffekter i ulike næringer og særnorske effekter knyttet til ferieavvikling i forbindelse med bevegelige helligdager (påske, Kristi himmelfartsdag og pinse). Den nye metoden justerer også for faste offentlige fridager i Norge (1. nyttårsdag, 1. mai og 17. mai) og for hvilke ukedager julen faller på (24. - 26. desember).

Endringen av rutinen fører til at det kan forekomme revisjoner i de sesongjusterte tallene langt tilbake i tid, da den nye metoden brukes på hele det publiserte datamaterialet. De ujusterte tallene er ikke revidert som følge av endringen. Samtidig vil kalenderjusterte og glattede sesongjusterte tall bli tilgjengelige i statistikkbanken.