96220_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
96220
Stor omsetningsvekst i industrien
statistikk
2013-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor omsetningsvekst i industrien

Industriomsetningen økte med 6,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2013, viser sesongjusterte tall.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Juni 2013 / Mai 2013April 2013 - Juni 2013 / Januar 2013 - Mars 2013Juni 2013 / Juni 2012Juni 2013
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,25,84,8137 488
Utvinning og utvinningstjenester3,06,21,254 126
Bergverksdrift-3,60,2-22,81 031
Industri4,56,64,872 356
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,16,32,815 627
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-1,0-4,74,011 912
Metallindustri0,0-1,8-18,74 339
Maskinindustri17,620,438,58 076
Bygging av skip og oljeplattformer3,210,812,36 513
Kraftforsyning15,223,136,19 976

De fleste næringer viste oppgang i omsetningen fra 1. kvartal til 2. kvartal 2013. Mens eksportmarkedet falt med 0,8 prosent, gikk omsetningen på hjemmemarkedet opp 9,9 prosent. Veksten er fortsatt størst innenfor næringer som leverer til olje- og gassektoren. Maskinindustrien hadde 20,4 prosent høyere omsetning i 2. kvartal enn i 1. kvartal i år, mens omsetningen i Bygging av skip og oljeplattformer gikk opp med 10,9 prosent. I Maskinreparasjon og -installasjon var det også en positiv utvikling; opp 12,6 prosent. Veksten skyldes i hovedsak at næringene økte sitt produksjonsvolum i perioden. Også næringsmiddelindustrien hadde en betydelig økning i omsetningen, med 7,2 prosent.

Næringer med lavere omsetning i 2. kvartal 2013 var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Her var det omsetningsnedgang på 4,8 prosent, hovedsakelig på grunn av fallende priser. Metallindustri viste også svakere tall, med en nedgang på 1,9 prosent. Redusert produksjonsvolum og prisnedgang var årsaker til dette.

Vekst i industriomsetningen fra mai til juni

Industriomsetningen økte 4,4 prosent fra mai til juni 2013, viser sesongjusterte månedstall. Maskinindustrien økte med 17,6 prosent, og data- og elektrisk utstyrsindustri med 13,6 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var blant næringene med redusert omsetning, ned 1,0 prosent.

Maskinindustrien betydelig opp fra juni 2012

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 4,8 prosent fra juni 2012 til juni i år. For hjemmemarkedet var det en samlet vekst på 9,6 prosent, mens omsetningen på eksportmarkedet falt med 3,0 prosent i samme periode. Størst omsetningsvekst var det for maskinindustrien som hadde en økning på hele 38,5 prosent. I tillegg gikk omsetningen til maskinreparasjon og -installasjon opp 26,0 prosent. Også for næringsmiddelindustrien har det vært omsetningsvekst siden juni i fjor.

Metallindustrien falt mest med en nedgang på 18,8 prosent sammenlignet med juni i fjor, hovedsakelig på grunn av svak utvikling i eksportmarkedet. Dette gjelder spesielt ikke-jernholdige metaller.

Svakere månedsendring i norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 4,8 prosent fra april til mai 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,4 prosent, ifølge Eurostat.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel april til og med juni 2013 mot januar 2013 til og med mars 2013. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.