95994_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
95994
Vekst i industriomsetningen
statistikk
2013-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,5 prosent i perioden februar til og med april 2013 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
April 2013 / Mars 2013Februar 2013 - April 2013 / November 2012 - Januar 2013April 2013 / April 2012April 2013
Utvinning, bergverk, industri og kraft3,80,25,5138 171
Utvinning og utvinningstjenester0,2-1,8-9,255 783
Bergverksdrift-3,6-0,8-19,8956
Industri10,41,514,968 162
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.5,30,118,415 403
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-1,21,4-3,311 830
Metallindustri4,4-1,4-3,54 592
Maskinindustri42,91,541,97 362
Bygging av skip og oljeplattformer0,9-7,59,74 955
Kraftforsyning25,98,947,513 269

Et flertall av industrinæringene hadde høyere omsetning i den siste tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall. Ferdigstilling og fakturering av flere store oppdrag for næringen maskinreparasjon og -installasjon i denne perioden bidro til en oppgang i omsetningen på hele 11,7 prosent. Produksjonsindeksen viser at samme næring også hadde en sterk økning i produksjonsvolumet. Samtidig hadde metallvareindustrien en omsetningsvekst på 8,6 prosent. Papir- og papirvareindustri hadde også en kraftig økning i omsetningen i samme periode.

Næringer med redusert omsetning var blant annet bygging av skip og oljeplattformer samt metallindustri med en nedgang på henholdsvis 7,5 prosent og 1,5 prosent.

Leverandører til olje- og gassektoren trekker opp

Mange industrinæringer viste kraftig oppgang i omsetningen fra mars til april 2013, viser sesongjusterte månedstall. Viktige leverandører til olje- og gassindustrien er med på å løfte omsetningstallene. Maskinindustrien hadde 42,9 prosent oppgang i perioden, mens maskinreparasjon og -installasjon steg 15,5 prosent. I tillegg bidro næringsmiddelindustrien med en oppgang på 5,3 prosent.

Kraftig vekst i maskinindustrien fra april 2012

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 14,8 prosent fra april 2012 til april i år. Påskens plassering har betydelig innvirkning på de ujusterte tallene, og mye av omsetningsøkningen kan tilskrives flere virkedager i april 2013 enn i april 2012. Størst omsetningsvekst var det for maskinindustri, som økte 42 prosent. Dette skyldes både økt volum og prisvekst. Maskinreparasjon og -installasjon hadde en økning på 32,2 prosent, samtidig som metallvareindustrien gikk opp 21,8 prosent.

Omsetningen i metallindustri falt sammenlignet med april i fjor, og var 3,5 prosent lavere enn på samme tid i 2012.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 2,0 prosent fra februar til mars 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,5 prosent, ifølge Eurostat.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel februar til og med april 2013 mot november 2012 til og med januar 2013. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken.