95811_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
95811
Lavere omsetning i industrien
statistikk
2013-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere omsetning i industrien

Industriomsetningen gikk ned med 1 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lavere omsetning på eksportmarkedet, mens utviklingen i hjemmemarkedet var stabil.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Mars 2013 / Februar 2013Januar 2013 - Mars 2013 / Oktober 2012 - Desember 2012Mars 2013 / Mars 2012Mars 2013
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,6-3,9-7,2141 688
Utvinning og utvinningstjenester-0,4-8,7-15,360 422
Bergverksdrift8,37,6-16,5932
Industri-1,3-1,0-4,967 491
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.1,2-0,8-9,014 999
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-2,03,1-1,512 755
Metallindustri-5,1-4,4-21,54 514
Maskinindustri-9,7-5,3-6,56 042
Bygging av skip og oljeplattformer6,3-6,718,16 467
Kraftforsyning1,3-4,537,812 842

Dette er andre kvartal på rad med negativ utvikling i industriomsetningen. Nedgangen var størst innenfor næringene bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustrien, hvor fallet var på henholdsvis 6,7 og 5,3 prosent. Samtidig ligger omsetningen i begge disse næringene på et høyt nivå og vesentlig over forrige bunnivå i 2011. I tillegg har næringene betydelige ordrereserver, se ordreindeks for industrien for mer informasjon. Metallindustrien melder også om redusert omsetning. Her var fallet på 4,3 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal i år. Årsaken til dette var blant annet fallende priser og svake internasjonale markedsforhold.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri motvirket fallet i industriomsetningen, med en oppgang på 3,1 prosent. Også metallvareindustri og maskinreparasjon og -installasjon hadde vekst i omsetningen fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Maskinindustri trekker ned omsetningen i mars

Sesongjusterte månedstall viser at industriomsetningen ble redusert med 1,3 prosent fra februar til mars 2013. For maskinindustrien sank omsetningen i perioden med 9,7 prosent. Det tilsvarende tallet for trelast- og trevareindustri var hele 17,4 prosent. Andre næringer som bidro til den samme utviklingen, var metallindustrien og kjemiske råvarer, som hadde en reduksjon på henholdsvis 5,1 og 6,4 prosent.

Blant næringene som motvirket nedgangen var metallvareindustrien og bygging av skip og oljeplattformer. Her gikk omsetningen opp med henholdsvis 19,7 og 6,3 prosent fra februar til mars.

Lavere omsetning i eksportmarkedet siste 12 måneder

Ujusterte tall for mars 2013 viser at industriomsetningen har gått ned med 4,9 prosent fra mars i fjor.

Omsetningen i eksportmarkedet ble redusert med 13,6 prosent. Innenfor hjemmemarkedet ble det notert en liten oppgang på 1,2 prosent. Det største bidraget til nedgang i omsetningen kommer fra næringsmiddelindustri, som gikk ned 9,5 prosent. Metallindustrien var også en viktig bidragsyter til nedgangen, med 21,6 prosent lavere omsetning.

Næringene som opplevde en økning i omsetningen fra mars 2012 til mars 2013, var bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon, hvor omsetningen økte henholdsvis 18,1 og 15,2 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 0,3 prosent fra januar til februar 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp 0,1 prosent, ifølge Eurostat.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel januar til og med mars 2013 mot oktober til og med desember 2012. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.