92673_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
92673
Liten nedgang i industriomsetningen
statistikk
2013-04-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i industriomsetningen

Industriomsetningen i perioden desember 2012-februar 2013 gikk ned med 0,9 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
Februar 2013 / Januar 2013Desember 2012 - Februar 2013 / September 2012 - November 2012Februar 2013 / Februar 2012Februar 2013
Utvinning, bergverk, industri og kraft-0,4-2,1-10,5130 593
Utvinning og utvinningstjenester-0,7-5,3-18,556 524
Bergverksdrift-7,86,9-30,8753
Industri-0,3-0,9-3,761 011
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-0,23,3-4,313 717
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-0,82,8-0,512 120
Metallindustri3,2-1,5-12,54 360
Maskinindustri-8,2-0,213,05 633
Bygging av skip og oljeplattformer-16,5-12,1-19,64 406
Kraftforsyning-0,77,10,612 304

De fleste industrinæringer viste små endringer i omsetningsnivå den siste tremånedersperioden. Det var særlig to næringer som trakk industriomsetningen ned; bygging av skip og oljeplattformer med 12,1 prosent nedgang og metallvareindustrien med 12,3 prosent nedgang. Fallet for førstnevnte næring kommer etter spesielt høye enkeltleveranser til hjemmemarkedet i tidligere perioder, mens nedgangen for metallvareindustrien skyldes lavere omsetning til både eksport- og hjemmemarkedet.

En av næringene som dempet nedgangen i industriomsetningen, var næringsmiddelindustrien, med en omsetningsvekst på 3,2 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri meldte om 2,8 prosent oppgang i perioden. Begge næringer har i samme tidsrom hatt en økning i produsentprisene.

Tilnærmet uendret industriomsetning fra januar til februar

Industriomsetningen falt med 0,3 prosent fra januar til februar 2013, viser sesongjusterte månedstall. Dette er et resultat av mindre leveranser innenfor bygging av skip og oljeplattformer i februar. Maskinindustrien og metallvareindustrien hadde også nedgang i perioden.

Omsetningen i næringen data, elektrisk utstyrindustri økte med 2,5 prosent, og maskinreparasjon og -installasjon viste 5,7 prosent oppgang. Årsaken er høyere aktivitet i hjemmemarkedet.

Industriomsetningen ned fra februar 2012 til februar 2013

Ujusterte tall viser at industriomsetningen falt med 3,7 prosent fra februar 2012 til februar 2013. Flere næringer viste omsetningsfall fra februar i fjor, blant annet metallindustrien som gikk ned med 12,5 prosent. Næringen har hatt en betydelig reduksjon i både priser og produksjonsvolum. I tillegg har gummivare, plast og mineralsk industri vist en samlet nedgang på 5,9 prosent, grunnet et kraftig fall i produksjonsvolumet.

I motsatt retning trakk maskinreparasjon og -installasjon med en omsetningsøkning på 13,8 prosent, etterfulgt av maskinindustrien med 13 prosent oppgang. Begge næringer er viktige leverandører til olje- og gassindustrien.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 0,4 prosent fra desember til januar 2013, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,7 prosent, ifølge Eurostat.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember 2012 til og med februar 2013 mot september 2012 til og med november 2012. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.