92669_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
92669
Omsetningsvekst i 2012
statistikk
2013-02-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningsvekst i 2012

Industriomsetningen økte med 5,2 prosent i 2012. Økningen var på 8,7 prosent på hjemmemarkedet, men var langt svakere på eksportmarkedet: kun 0,2 prosent.

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertUjustertDesember 2012
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendring
Desember 2012 / November 2012Oktober 2012 - Desember 2012 / Juli 2012 - September 2012Desember 2012 / Desember 2011
Utvinning, bergverk, industri og kraft0,41,9-2,6140 810
Utvinning og utvinningstjenester-1,16,0-8,160 494
Bergverksdrift7,817,6-8,6932
Industri0,2-1,2-1,765 209
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.2,4-0,43,915 100
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri1,3-6,53,311 920
Metallindustri-4,3-1,0-17,83 847
Maskinindustri5,96,218,77 381
Bygging av skip og oljeplattformer-4,8-3,55,86 275
Kraftforsyning4,926,024,314 174

Leverandører til olje- og gassektoren har hatt betydelig omsetningsvekst fra 2011 til 2012. Størst vekst var det for næringen bygging av skip og oljeplattformer, med 23,8 prosent, etterfulgt av maskinindustri med 22,3 prosent. Sistnevnte næring hadde en kraftig oppgang i både pris og produksjonsvolum i 2012. Næringene maskinreparasjon og -installasjon hadde en omsetningsvekst på 14,4 prosent.

Oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri viste en samlet oppgang i omsetningen på 4,1 prosent. Strammere markedsforhold innenfor den kjemiske industrien har dempet veksten for denne næringen samlet sett.

I næringsmiddelindustrien økte omsetningen med 5,6 prosent, og i metallvareindustrien med 3,7 prosent. Begge næringer hadde høyere produksjon og stigende priser i 2012.

Omsetningsfall i 2012 for metaller og papir

Omsetningen innenfor metallindustrien falt 12,2 prosent fra 2011 til 2012. Nedgangen var markant for aluminium og nikkel. I tillegg hadde næringen papir og papirvarer 3,4 prosent lavere omsetning som følge av svikt i eksportmarkedet.

Nedgang i industriomsetningen i 4. kvartal 2012

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning gikk ned 1,2 prosent i 4. kvartal 2012 sammenlignet med foregående kvartal. Det største fallet var for oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri med en samlet nedgang på 6,5 prosent. Redusert omsetning hadde også metallvareindustrien med en nedgang 2,1 prosent.

Næringer med oppgang i omsetningen var maskinreparasjon og -installasjon, opp 13,2 prosent, samt maskinindustri med en økning på 6,2 prosent.

Tilnærmet uendret fra november til desember

Industriomsetningen gikk opp 0,2 prosent fra november til desember 2012, viser sesongjusterte tall. Metallvareindustri, maskinreparasjon og -installasjon, samt bygging av skip og oljeplattformer viste nedgang den siste måneden i 2012. I motsatt retning trakk næringsmiddelindustri og maskinindustri som begge hadde omsetningsvekst.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 1,3 prosent fra oktober til november 2012, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk derimot industriomsetningen til landene i eurosonen ned 0,9 prosent, ifølge tall fra Eurostat.

Tolking av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel oktober til og med desember mot juli til og med september. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetningÅpne og lesLukk

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.