91758_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
91758
Uendret samlet industriomsetning
statistikk
2013-01-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret samlet industriomsetning

Samlet industriomsetning var nærmest uendret i perioden september til og med november 2012 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-november 2012. 2005=100

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2006-2012

Blant næringer med økt omsetning i den siste tremånedersperioden var maskinindustri med 10,5 prosent oppgang. Både høyere pris og volum er årsaken til dette. Det samme gjaldt maskinreparasjon og -installasjon som steg 9,1 prosent. Innenfor bygging av skip og oljeplattformer var omsetningsveksten på 5,9 prosent.

Blant næringer med omsetningsfall i perioden var metallindustrien, 5,2 prosent ned. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industrien viste en samlet nedgang på 3 prosent. Et fellestrekk for disse næringene er fall i produsentprisene i den siste perioden. For mer informasjon, se Produsentprisindeksen . Også i næringsmiddelindustri sank omsetningen, med 2,4 prosent.

Oppgang fra oktober til november

Sesongjusterte månedstall viser at industriomsetningen steg med 1,0 prosent fra oktober til november 2012. Metallvareindustrien økte med 4,0 prosent, mens bygging av skip og oljeplattformer viste oppgang på 3,4 prosent. Omsetningsvekst på 2 prosent i næringsmiddelindustrien bidro også til økt industriomsetning i denne perioden.

Næringer med fallende omsetning var blant annet kjemiske råvarer og papir- og papirvareindustrien, ned henholdsvis 5,4 prosent og 10,8 prosent. Maskinindustrien hadde også redusert omsetning i perioden oktober til november, ned 6,9 prosent. Nedgangen i denne næringen kommer etter store leveranser i september og oktober 2012, og novemberomsetningen er fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med tidligere måneder i 2012.

Vekst i industriomsetningen fra november 2011

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 2,9 prosent fra november i fjor til november i år.

Størst omsetningsvekst var det for maskinreparasjon og -installasjon med 27,5 prosent, etterfulgt av maskinindustri, som økte med 21 prosent. Begge næringene er viktige leverandører til olje- og gassindustrien, som for tiden har svært høy investeringsaktivitet. Se Produksjonsindeks for industrien og investeringsstatistikk for olje og gass .

I motsatt retning trakk metallindustrien som viste 7,1 prosent nedgang i omsetningen fra november 2011 til november 2012. Innenfor ikke-jernholdige metaller var nedgangen 7,4 prosent i samme periode. Papir- og papirvareindustrien og trelast- og trevareindustri hadde også nedgang sammenlignet med samme periode i 2011.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 2,7 prosent fra september til oktober 2012, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk i samme periode ned 0,5 prosent, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2012
 
 Råserier. 1
Januar-november 2012
Endring i prosent.
Januar-november 2011-
Januar-november 2012
Råserier 1
November 2012
Endring i prosent.
November 2011-
november 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juni 2012-august 2012-
september 2012-november 2012
 
Totalomsetning1 517 1045,9 143 4851,40,3
      
Utvinning og utvinningstjenester 670 23911,557 484-4,0-1,4
Industri og bergverksdrift 746 8885,874 3822,70,1
Hjemmemarked 457 3609,346 9065,40,1
Eksportmarked 289 5270,727 475-1,7-0,5
Kraftforsyning99 979-20,411 62027,111,2
      
Etter varetype     
Innsatsvarer 354 8104,634 3094,30,3
Investeringsvarer 212 11217,222 67615,96,6
Konsumvarer 180 9251,918 595-2,2-3,2
Energivarer 769 2584,767 905-3,0-0,9
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel september til og med november mot juni til og med august. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen