8105_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8105
Tilnærmet uendret omsetning
statistikk
2010-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret omsetning

I perioden juni til og med august var industriomsetningen tilnærmet uendret sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-august 2010. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2001-2010

Industriens omsetning økte med kun 0,2 prosent fra tremånedersperioden mars-mai til juni-august 2010, viser sesongjusterte tall. Næringen gummivare, plast og mineralsk industri hadde samtidig en omsetningsvekst på 9,6 prosent. I metallindustrien steg omsetningen med 3,2 prosent, og veksten skyldes i hovedsak prisoppgang på metaller. Se Produsentprisindeksen . Bygging av skip og oljeplattformer økte med 0,9 prosent. Denne næringen viser også høyere produksjonsvolum i den siste tremånedersperioden. Se Produksjonsindeks for industrien .

Næringer som trakk omsetningen ned i perioden, var blant annet oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri, som hadde en nedgang på 9,7 prosent. Noe av forklaringen til nedgangen er redusert omsetning innenfor oljeraffinering. I tillegg falt omsetningen innenfor maskinreparasjon og -installasjon med 3,6 prosent, mens metallvareindustrien gikk ned med 3,0 prosent.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikken tre måneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juni til og med august mot mars til og med mai.

Nedgang i omsetning fra juli til august

Industriens omsetning gikk ned med 3,7 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte månedstall. En av næringene som trakk industriomsetningen ned, var bygging av skip og oljeplattformer, der omsetningen falt med om lag 17 prosent. Årsaken til fallet skyldes spesielt høy omsetning i juli på grunn av flere store leveranser. Omsetningen falt også for næringene data- og elektrisk utstyrsindustri og maskinreparasjon og -installasjon med henholdsvis 2,4 og 3,5 prosent. Dette kan delvis forklares av lavere produksjonsvolum i august. Se Produksjonsindeks for industrien .

Nedgang fra august i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri falt med 1,4 prosent de siste tolv månedene. Nedgangen var størst innenfor maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer med henholdsvis 15 og 9,4 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning økte med 2,5 prosent fra juli 2009 til juli 2010, viser ujusterte tall. Ifølge tall fra Eurostat gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp med 7,9 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2010
 
  Råserier.1
Januar-august 2010
Endring i prosent.
Januar-august 2009-
januar-august 2010
Råserier1.
August 2010
Endring i prosent.
August 2009-
August 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mars 2010-mai 2010-
juni 2010-august 2010
 
Totalomsetning  953 905 3,6  108 461 -2,5 -3,3
Utvinning og utvinningstjenester  364 571 2,8 39 141 -9,4 -6,1
Industri og bergverksdrift  491 971 -0,8 60 961 -1,4 0,3
Hjemmemarked  305 811 -4,2 38 655 -7,6 4,0
Eksportmarked  186 162 5,2 22 306 11,4 2,2
Kraftforsyning 97 364 39,9 8 360 35,1 -15,0
Etter varetype          
Innsatsvarer  213 462 7,8 28 720 11,0 4,1
Investeringsvarer  149 650 -12,4 16 825 -10,4 -3,3
Konsumvarer  122 770 -2,6 15 506 -1,0 2,5
Energivarer  468 022 10,0 47 410 -6,9 -11,3
 
1  Millioner kroner.
 

Tabeller