90298
/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme/aar
90298
Redusert forbruk av fjernvarme
statistikk
2012-11-27T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
fjernvarme, Fjernvarme og fjernkjøling, varmesentraler, forbruk, produksjon, priser, ledningsnett, brensel (for eksempel spillvarme, elektrisitet, fyringsolje), sysselsatte, investeringer, salgsinntekterEnergi, Energi og industri
false

Fjernvarme og fjernkjøling2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert forbruk av fjernvarme

Forbruket av fjernvarme gikk ned med 13,3 prosent fra 2010 og endte opp på 3,7 TWh i 2011. Nedgangen kan blant annet forklares med relativt mildt vær, gjennomsnittstemperaturen i Norge var nesten 3 grader høyere i 2011 enn i det relativt kalde året 2010.

Forbruk av fjernvarme i ulike forbrukergrupper. 1992-2011. GWh

Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på ulike typer varmesentraler. 2011. Prosent

Det var husholdningene som reduserte forbruket av fjernvarme mest. For denne forbrukergruppen var nedgangen på hele 26,3 prosent fra 2010 til 754 GWh. Fjernvarmeforbruket i industrien ble redusert med 14,8 prosent til 401 GWh i den samme perioden. I tjenesteytende næringer, som stod for den største andelen av fjernvarmeforbruket i 2011, var nedgangen på 8,3 prosent til 2,6 TWh.

Totalt utgjorde fjernvarme litt under 2 prosent av netto innenlands sluttforbruk av energi i 2011, se artikkelen Energibalanse for Norge, 2011. Foreløpige tall .

Lavere salgsinntekter til tross for økningen i fjernvarmeprisen

Gjennomsnittsprisen på fjernvarme økte med 4,8 prosent i 2011 og var 68,2 øre/KWh - eksklusive merverdiavgift. Til tross for høyere fjernvarmepriser førte redusert forbruk til nedgang i salgsinntektene på 10 prosent sammenlignet med året før. Salgsinntektene utgjorde 2,5 milliarder kroner i 2011.

Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler i 2010 og 2011. GWh
      2010     2011 Endring i prosent
Netto produksjon i alt 4 833 4 237 -12,3
Avfallsforbrenning 1 564 1 755 12,2
Oljekjeler  684  334 -51,1
Flisfyring- og biooljeanlegg  899  767 -14,7
Elektrokjeler  662  550 -16,9
Varmepumpeanlegg  414  374 -9,7
Gass  402  300 -25,5
Spillvarme  208  157 -24,4

Over 40 prosent av fjernvarmeproduksjonen kommer fra avfallsforbrenning

Den største andelen av fjernvarmeproduksjonen kommer fra avfallsforbrenning. I 2011 utgjorde avfallsforbrenningen 41,4 prosent av den totale produksjonen. Dette er en økning på 9 prosentpoeng fra 2010. Flisfyrings- og biooljeanlegg, samt elektrokjeler stod for henholdsvis 18,1 og 13 prosent av fjernvarmeproduksjonen i 2011. Andelen fjernvarme produsert fra oljekjeler gikk ned med 6,2 prosentpoeng sammenlignet med 2010. Dette kan blant annet skyldes økningen i gjennomsnittsprisen på fyringsolje fra 820 til 971 øre/liter, se Salg av petroleumsprodukter, 2011 .

Nettoproduksjon ned 12,3 prosent

Bruttoproduksjon av fjernvarme gikk ned 4 prosent i 2011 og utgjorde 5,3 TWh. Av dette ble 797 GWh avkjølt mot luft og 273 GWh brukt til produksjon av elektrisitet. Dette er en økning på henholdsvis 67 og 20 prosent sammenlignet med 2010. Økningen i mengden fjernvarme avkjølt mot luft kan sees i sammenheng med oppstarten av nye avfallsforbrenningsanlegg. I tillegg førte redusert fjernvarmeforbruk til at mer varme måtte avkjøles av anleggene istedenfor å leveres til forbrukere. Nettoproduksjonen var i alt 4,2 TWh, mens nett-tapet var 508 GWh.

Svak nedgang i investeringene

I 2011 ble investeringene i fjernvarmeanlegg redusert med 15 prosent sammenlignet med i 2010. Det ble i alt investert for rundt 3 milliarder kroner, og dette er omtrent på samme nivå som de totale investeringene i 2009. I 2011 ble det investert 2,2 milliarder kroner i produksjonsanlegg og 0,8 milliarder i distribusjonsanlegg. Andre investeringer utgjorde rundt 51 millioner kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB