91704_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
91704
Oppgang i strømforbruket
statistikk
2013-01-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 11 707 GWh i november 2012, en økning på 5,7 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1993-2012. GWh

Oppgangen i strømforbruket må ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge som helhet var 2,2 grader lavere i november 2012 enn i november 2011. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri samt alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.

Oppgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 7 192 GWh i november 2012, en økning på 10 prosent sammenlignet med samme måned året før. Økningen i forbruket kan ses i sammenheng med lavere temperaturer i november 2012. Siden mye av elektrisiteten brukes til oppvarming, er temperatur en viktig forklaringsvariabel. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Økning i forbruket innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 566 GWh i november 2012. Dette er en oppgang på 3,7 prosent sammenlignet med samme måned året før. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 887 GWh i november 2012. Det utgjør et fall på 0,9 prosent sammenlignet med samme måned året før. Reduksjonen i strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med nedleggelser av enkelte bedrifter innenfor treforedlingsindustrien.

Lavere produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisitet var 12 295 GWh i november 2012. Det er 6,1 prosent mindre enn i samme måned året før. Mens vannkraft utgjorde 96,2 prosent av den totale produksjonen, utgjorde varme- og vindkraft henholdsvis 2,4 og 1,4 prosent.

Nettoeksport av kraft i november

I november 2012 eksporterte Norge 1 382 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 794 GWh. Det ga en nettoeksport på 588 GWh. I samme måned i året før var det en netto eksport på 2 013 GWh.

Tabeller: