90277_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
90277
Rekordhøyt strømforbruk
statistikk
2012-12-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøyt strømforbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 11 131 GWh i oktober 2012. Dette er en økning på 6,3 prosent sammenlignet med samme måned i 2011, og det høyeste nivået som er registrert for oktober siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1993-2012. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Det høye strømforbruket må ses i sammenheng med relativt kaldt vær. Gjennomsnittstemperaturen for Norge som helhet lå 1 grad under normalen i oktober 2012, og 2,8 grader lavere i forhold til samme måned i fjor. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.

Oppgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 6 543 GWh i oktober 2012, en økning på 12 prosent sammenlignet med samme måned året før. Økningen i forbruket kan blant annet ses i sammenheng med relativt lave temperaturer. Siden mye av elektrisiteten brukes til oppvarming, er temperatur en viktig forklaringsvariabel. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Økning i forbruket innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 561 GWh i oktober. Det er en økning på 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 941 GWh i oktober 2012. Det er et fall på 1,3 prosent sammenlignet med samme måned året før. Reduksjonen i strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med nedleggelser av enkelte bedrifter innenfor treforedlingsindustrien.

Høy produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisitet var på 12 211 GWh i oktober 2012. Det er 0,3 prosent høyere enn i oktober i fjor og det nest høyeste nivået som er registrert for denne måneden siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979. Det høye produksjonsnivået kan ses i sammenheng med høy fyllingsgrad i vannmagasinene og høy etterspørsel etter kraft. Fyllingsgraden var 91,6 prosent i begynnelsen av oktober, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av måneden sank fyllingsgraden til 88,1 prosent ved utgangen av uke 43. Det er 1,8 prosentpoeng høyere enn medianverdien for denne uken i perioden 1990-2011 og 1,2 prosentpoeng høyere enn i samme uke i 2011.

Høy nettoeksport av kraft

I oktober eksporterte Norge 1 573 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 494 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 079 GWh. I samme måned i fjor var det en netto eksport på 1 704 GWh.

Tabeller: