90275_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
90275
Høy produksjon av elektrisitet
statistikk
2012-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisitet var på 10 904 GWh i september 2012. Det er 4,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1993-2012. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Det høye produksjonsnivået kan ses i sammenheng med store tilsig og høy fyllingsgrad i vannmagasinene. Fyllingsgraden var 88,1 prosent i begynnelsen av september, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av måneden steg fyllingsgraden til 91,1 prosent ved utgangen av uke 39. Det er 4,5 prosentpoeng høyere enn medianverdien for denne uken i perioden 1990-2011, og 5 prosentpoeng høyere enn i samme uke i 2011.

Høy nettoeksport av kraft

I september eksporterte Norge 1 683 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 65 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 618 GWh. I samme måned i fjor var det en nettoeksport på 1 460 GWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, samt priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten kan ses i lys av høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner.

Oppgang i det samlede strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 9 286 GWh i september, en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk hos kraftstasjonene inngår også.

Økt strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 4 995 GWh i september 2012, en økning på 8,8 prosent sammenlignet med samme måned året før. Økningen i forbruket kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge lå 2,6 grader lavere i september i år enn i samme måned i fjor. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for mesteparten av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Liten nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 824 GWh i september 2012. Det er en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med samme måned året før. Reduksjonen i strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med nedleggelser av enkelte bedrifter innenfor treforedlingsindustrien.

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2010
t.o.m. september 2011
Oktober 2011
t.o.m. september 2012
Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
2011 2012 Endring
i prosent
Produksjon i alt  127 471  146 992 15,3 89 873  108 721 21,0 10 429 10 904 4,6
Vannkraft  121 096  142 171 17,4 85 124  105 215 23,6 10 059 10 521 4,6
Varmekraft 5 193 3 343 -35,6 3 881 2 452 -36,8  261  244 -6,3
Vindkraft 1 181 1 478 25,2  868 1 053 21,3  109  139 27,0
                   
(+)Import 13 290 3 103 -76,7 9 996 1 845 -81,5  361 65 -82,0
(-)Eksport 11 450 23 186  102,5 8 911 17 768 99,4 1 821 1 683 -7,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 311  126 909 -1,9 90 959 92 797 2,0 8 969 9 286 3,5
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 104 2 367 12,5 1 911 1 867 -2,3  316  271 -14,5
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 502 11 025 5,0 7 344 8 077 10,0  766  785 2,5
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 704  113 516 -2,7 81 705 82 853 1,4 7 887 8 231 4,4
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 334 6 084 14,0 3 860 4 537 17,5  452  412 -8,9
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. 34 728 34 451 -0,8 25 921 25 721 -0,8 2 844 2 824 -0,7
                   
Uprioritert forbruk 1 530 1 779 16,3 1 236 1 408 13,9  127  160 26,7
                   
Prioritert forbruk 33 198 32 672 -1,6 24 685 24 313 -1,5 2 717 2 664 -2,0
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 025 3 584 -11,0 2 877 2 577 -10,4  339  270 -20,2
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 291 5 931 -5,7 4 594 4 446 -3,2  468  493 5,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 296 4 463 3,9 3 288 3 318 0,9  373  362 -3,0
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 586 18 694 0,6 13 927 13 972 0,3 1 537 1 538 0,1
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 76 642 72 982 -4,8 51 923 52 596 1,3 4 591 4 995 8,8