65471_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
65471
Høyere kraftproduksjon i 2011
statistikk
2012-02-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere kraftproduksjon i 2011

Produksjonen av kraft var 128,1 TWh i 2011, en økning på 3 prosent sammenlignet med 2010. Mens vind- og vannkraftproduksjonen hadde en oppgang på henholdsvis 45 og 4 prosent, ble varmekraftproduksjonen redusert med 15 prosent.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember. 1993-2011. GWh

Økningen i vannkraftproduksjonen henger sammen med større tilsig til norske vannmagasiner i 2011. Den kraftige oppgangen i vindkraftproduksjonen må ses i lys av nye vindkraftverk. Vindkraften har økt betydelig siden 1993, og produksjonen var 1,3 TWh i 2011. Reduksjonen i varmekraftproduksjonen kom blant annet som en følge av at gasskraftverket på Kårstø produserte vesentlig mindre i 2011 enn året før. Av den totale kraftproduksjonen på 128,1 TWh utgjorde vannkraft 95 prosent, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 4 og 1 prosent.

Nettoeksport av kraft

Norge eksporterte 14,3 TWh i 2011, mens det ble importert 11,3 TWh. Det ga en nettoeksport på 3 TWh. Utveksling av kraft mellom land bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold og priser, samt kapasiteten på overføringslinjene. Norge hadde nettoimport av kraft gjennom vinteren og våren da det var knapphet på vann. På sommeren og høsten skjedde det imidlertid et skifte til nettoeksport da tilgangen på vann økte.

Stor nedgang i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 73,1 TWh i 2011, en nedgang på 10 prosent sammenlignet med året før. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming. Nedgangen må derfor ses i sammenheng med varmere vær i 2011. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Om lag uendret strømforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 33,8 TWh i 2011. Det er en økning på 0,5 prosent sammenlignet med 2010. Forbruket var imidlertid 15 prosent lavere enn gjennomsnittet for perioden 2000-2008.

De kraftintensive næringene hadde en ulik utvikling i strømforbruket i 2011. Mens forbruket i produksjon av papirmasse , papir og papp og produksjon av kjemiske råvarer ble redusert med henholdsvis 7 og 2 prosent, økte forbruket i produksjon av jern , stål og ferrolegeringer og produksjon av ikke - jernholdige metaller med henholdsvis 10 og 1 prosent.

Uendret strømforbruk innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, var 5,4 TWh i 2011. Dette er også medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen. Nivået på forbruket var det samme som i 2010. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Lavere produksjon og nettoeksport av kraft i desember

Produksjonen av kraft var 13 005 GWh i desember 2011, en nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme måned i 2010. Norge eksporterte 1 313 GWh i desember, mens det ble importert 869 GWh. Dette ga en nettoeksport på 444 GWh.

Lavere strømforbruk i desember

I desember 2011 var strømforbruket i alminnelig forsyning 8 035 GWh. Det er hele 21 prosent lavere enn samme måned i 2010. Den store nedgangen må ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge, i desember 2011, lå hele 8 grader høyere enn i samme måned året før. I desember 2011 var strømforbruket i kraftintensiv industri 2 775 GWh. Det er 5 prosent lavere enn i desember 2010.

Tabeller: