56366_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
56366
Rekordhøy nettoeksport av strøm
statistikk
2012-01-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetnovember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy nettoeksport av strøm

I november 2011 eksporterte Norge 2 171 GWh, mens det ble importert 162 GWh. Dette ga en nettoeksport på 2 009 GWh, og er det høyeste nivået som er registrert for november siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet i 1979.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i november. 1993-2011. GWh

Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold og priser samt kapasiteten på overføringslinjene. Den rekordhøye nettoeksporten kan ses i lys av mye vann i det norske kraftsystemet og lavt innenlandsk forbruk. Dette bidro til at de norske prisområdene hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft i november 2011, sammenlignet med de andre nordiske prisområdene.

Svært høy kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 13 033 GWh i november 2011. Dette er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme måned i 2010, og er det nest høyeste nivået som er registrert for måneden. Den høye produksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig og fare for overløp i flere av vannmagasinene. Ved fare for overløp vil det være mer lønnsomt å produsere kraft, og selge til en lav pris, enn å la vann gå tapt.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Nedgang i fyllingsgraden

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 88 prosent, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av november sank fyllingsgraden med 2,9 prosentpoeng til 85,1 prosent ved utgangen av uke 47. For de enkelte elspotområdene varierte fyllingsgraden fra 82,4 til 88,6 prosent. Normal fylling for samme tidspunkt er 82,8 prosent i årene 1990-2007.

Rekordhøy temperatur ga lavere forbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 6 562 GWh i november. Dette er en nedgang på hele 22 prosent sammenlignet med samme måned i 2010. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Dette kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming. Den store nedgangen må derfor ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge i november 2011 var hele 8,5 grader høyere enn i samme måned året før. Ifølge Meteorologisk institutt er november 2011 den varmeste november som er målt. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Oppgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 844 GWh i november. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med november 2010. Produksjonsindeksen for industri viser en nedgang i produksjonen for de kraftintensive næringene i samme tidsrom. Ulik utvikling i produksjon og forbruk kan blant annet ses i sammenheng med at produksjonsindeksen omfatter forskjellige produkter som krever ulikt innhold av elektrisitet.

Tabeller: