84281_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
84281
Fortsatt høy kraftproduksjon
statistikk
2012-09-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 10 310 GWh i juli 2012. Det er 2,2 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Selv om det var en nedgang i produksjonen sammenlignet med året før, var kraftproduksjonen i juli den fjerde høyeste siden statistikken startet opp i 1979.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1993-2012. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Det høye produksjonsnivået kan ses i sammenheng med høy fyllingsgrad i vannmagasinene. Fyllingsgraden var 68,4 prosent i begynnelsen av juli (uke 26), ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Mot slutten av måneden (uke 31) var fyllingsgraden 86,4 prosent. Det er 9 prosentpoeng høyere enn i uke 31 i 2011, og 6,4 prosentpoeng høyere enn medianverdien for denne uken i perioden 1990-2011.

Høy nettoeksport av kraft

I juli eksporterte Norge 1 940 GWh elektrisk kraft, mens det ble importert 124 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 816 GWh. I samme måned i fjor var det en netto eksport på hele 2 362 GWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, samt priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten så langt i år kan ses i lys av høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Siden eksportkapasiteten stort sett var fullt utnyttet, fikk vi lave strømpriser sammenlignet med de andre nordiske landene.

Oppgang i det samlede strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 8 493 GWh i juli. Det er en økning på 3,8 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.

Økt strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 3 892 GWh i juli 2012. Det er 3,9 prosent mer sammenlignet med samme måned året før. Oppgangen kan ha sammenheng med lavere elektrisitetspriser. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 861 GWh i juli 2012. Det er en nedgang på 2,3 prosent sammenlignet med samme måned året før. Reduksjonen i strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med nedleggelser av enkelte bedrifter innenfor treforedlingsindustrien.

Tabeller: