84279_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
84279
Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport
statistikk
2012-08-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy kraftproduksjon og nettoeksport

Produksjonen av kraft var på hele 76,4 TWh i første halvår 2012. Det er 31 prosent mer enn i samme periode i fjor, og det høyeste nivået som er registrert for et års seks første måneder siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet i 1979. Nettoeksporten var også rekordhøy.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. (1993-2012). GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Det svært høye produksjonsnivået må ses i lys av at vi gikk inn i 2012 med høy fyllingsgrad i vannmagasinene etter en våt og mild høst i 2011 samt forventninger om store tilsig fra snøsmelting i fjellene. Fyllingsgraden i vannmagasinene har ligget over normal fylling gjennom hele første halvår 2012 og var 68,4 prosent i slutten av juni, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Medianverdien for samme tidspunkt er 66,6 prosent i årene 1990-2011.

Rekordhøy nettoeksport av kraft

I første halvår eksporterte Norge 11,6 TWh elektrisk kraft, mens det ble importert 1,6 TWh. Det ga en nettoeksport på 10 TWh. Dette er det høyeste nivået som er registrert for årets seks første måneder. Til sammenligning hadde Norge i samme periode i fjor en nettoimport på 7,1 TWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten så langt i år kan ses i lys av høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Da eksportkapasiteten stort sett var fullt utnyttet, fikk vi en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft i Norge enn i de andre nordiske prisområdene i første halvår 2012.

Oppgang i det samlede strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 66,5 TWh i de seks første månedene i år, en økning på 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri samt alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.

Liten økning i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 39,6 TWh i første halvår 2012, en oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med samme periode året før. Dette kan ha sammenheng med lavere elektrisitetspriser og at gjennomsnittstemperaturen for Norge lå 0,2 grader lavere i januar-juni i år. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Oppgang i strømforbruket innenfor utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen, var 3,2 TWh i første halvår. Det er en økning på 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Oppgangen kan ha sammenheng med redusert drift grunnet vedlikeholdsarbeid på noen av anleggene i 2011. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Liten nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 17,1 TWh i første halvår 2012. Det er en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Reduksjonen i strømforbruket kan ses i sammenheng med nedleggelser av noen bedrifter innenfor treforedlingsindustrien og redusert drift grunnet vedlikehold i enkelte av anleggene i næringen kjemiske råvarer.

Tabeller: