84277_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
84277
Svært høy kraftproduksjon og nettoeksport
statistikk
2012-07-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetmai 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svært høy kraftproduksjon og nettoeksport

Produksjonen av kraft var på hele 11 161 GWh i mai 2012. Det er 29 prosent mer enn i mai i fjor, og det nest høyeste nivået som er registrert for måneden siden den månedlige elektrisitetsstatistikken startet opp i 1979. Nettoeksporten var også på et høyt nivå.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mai. (1993-2012). GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Det høye produksjonsnivået kan ses i lys av mye vann i norske vannmagasiner og forventninger om store tilsig fra snøsmelting i fjellene. Fyllingsgraden i vannmagasinene var 42 prosent i begynnelsen av mai, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av måneden steg fyllingsgraden med 4,7 prosentpoeng til 46,7 prosent ved utgangen av uke 21. Normal fylling for samme tidspunkt i årene 1990-2011 er 43,1 prosent.

Fra nettoimport til nettoeksport av kraft

I mai 2012 eksporterte Norge 2 004 GWh, mens det ble importert 224 GWh. Det ga en nettoeksport på 1 780 GWh, og er det nest høyeste nivået som er registrert for mai. I samme måned i fjor var situasjonen annerledes. Da hadde Norge en nettoimport på 396 GWh. Utveksling av kraft mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold, priser og kapasiteten på overføringslinjene. Den høye nettoeksporten kan ses i lys av høy fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Dette bidro til at de norske prisområdene hadde en lavere gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft i mai, enn de andre nordiske prisområdene.

Oppgang i det samlede strømforbruket

Det totale bruttoforbruket av strøm var 9 382 GWh i mai. Det er en økning på 3,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Bruttoforbruket inkluderer forbruk i gruppene utvinning av råolje og naturgass, kraftintensiv industri og alminnelig forsyning. Nettap, pumpekraftforbruk og annet eget forbruk i kraftstasjonene inngår også.

Økning i strømforbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 5 193 GWh i mai, en oppgang på 5,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Dette kan blant annet ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge lå 0,7 grader lavere i mai i år. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 788 GWh i mai 2012. Det er en nedgang på 4,9 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Reduksjonen i strømforbruket kan ses i sammenheng med nedleggelser av noen bedrifter innenfor treforedlingsindustrien og redusert drift grunnet vedlikehold i enkelte av anleggene i næringen kjemiske råvarer.

Tabeller: