53280_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53280
Høy kraftproduksjon
statistikk
2011-11-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetseptember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var 10 361 GWh i september 2011. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i september. 1993-2011. GWh

Den høye produksjonen kan ses i sammenheng med store tilsig og høy fyllingsgrad i flere av vannmagasinene. Så langt i år utgjør kraftproduksjonen 89,3 TWh, en økning på 3 prosent sammenlignet med perioden januar-september i fjor. Vannkraft står for om lag 95 prosent av den totale produksjonen hittil i år, mens varme- og vindkraft utgjør henholdsvis 4 og 1 prosent.

Mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av måneden 79,0 prosent, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I løpet av september steg fyllingsgraden med 5,8 prosentpoeng til 84,8 prosent ved utgangen av uke 38. For de enkelte elspotområdene varierte fyllingsgraden fra 79,5 til 95,4 prosent. Normal fylling for samme tidspunkt for årene 1990-2007 er 88,3 prosent.

Høy nettoeksport i september

I september eksporterte Norge 1 820 GWh, mens det ble importert 361 GWh. Dette ga en nettoeksport på 1 459 GWh. Så langt i år har Norge importert om lag 10 TWh, mens vi har eksportert 9 TWh. Dette gir en nettoimport på 1 TWh. I årets fem første måneder hadde Norge nettoimport av kraft, mens vi har hatt nettoeksport i de påfølgende månedene.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Nedgang i forbruket i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 4 581 GWh i september. Dette er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen kan ses i sammenheng med at gjennomsnittstemperaturen for Norge i september 2011 var 1,9 grader høyere enn i september 2010.

Så langt i år utgjør forbruket i alminnelig forsyning 52,1 TWh, en reduksjon på 7 prosent sammenlignet med januar-september i fjor. Nedgangen kan ses i lys av varmere vær i 2011.

Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive, står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.

Nedgang i forbruket i kraftintensiv industri i september

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var 2 788 GWh i september. Det er et fall på 2,6 prosent sammenlignet med september 2010. Hittil i år utgjør forbruket i kraftintensiv industri 25,2 TWh, en økning på 0,4 prosent sammenlignet med januar-september i fjor.

Tabeller: