53262_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
53262
Høyere forbruk i alminnelig forsyning
statistikk
2011-02-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere forbruk i alminnelig forsyning

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning var på hele 91,2 TWh i 2010. Det er 7,7 prosent høyere enn i 2009, og det høyeste som er registrert for alminnelig forsyning.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember. 1993-2010. GWh

I 2010 var det en reduksjon i produksjonen, mens nettoimporten av elektrisitet var på hele 7,6 TWh.

Lave temperaturer ga rekordhøyt forbruk

Selv om strømprisene steg betydelig fra 2009 til 2010, økte forbruket i alminnelig forsyning i 2010 sammenlignet med året før. Økningen i forbruket kan blant annet ses i sammenheng med lave temperaturer i 2010. For landet sett under ett var middeltemperaturen i 2010 1,0 °C under normalen, og 2,0 °C grader lavere enn i 2009. Ikke siden 1986 har det vært registrert så lav årstemperatur i Norge.

Med en gjennomsnittstemperatur på 4,7 °C under normalen ble også forbruket i desember 2010 rekordhøyt. Sammenlignet med samme måned i 2009 økte forbruket i desember med 11,8 prosent. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Mye av denne elektrisiteten brukes til oppvarming. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk i underkant av 50 prosent.1

Sesongjusterte tall og trend per måned. GWh

Økt forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig, var i 28,9 TWh i 2010. Det er 7,4 prosent høyere sammenlignet med 2009, da etterspørselen etter eksportvarer var rekordlav som følge av tilbakegangen i verdensøkonomien. Forbruket i kraftintensiv industri var likevel 23,5 prosent lavere i 2010 enn gjennomsnittet for perioden 2000-2008. Forbruk i jern , stål og ferrolegeringer og ikke jernholdige metaller på henholdsvis 30 og 13 prosent lavere enn gjennomsnittsnivået bidro til dette fallet. Forbruket i kjemiske råvarer i 2010 var derimot nær gjennomsnittet for perioden 2000-2008. I desember 2010 var forbruket i kraftintensiv industri på 2 522 GWh, som er 5,4 prosent høyere enn i samme måned året før.

Lavere elektrisitetsproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var 124,4 TWh i 2010. Det er en nedgang på 6,3 prosent sammenlignet med året før. Vannkraftproduksjonen utgjorde nær 95 prosent av den totale produksjonen i 2010. Siden vannkraftproduksjonen står for det meste av kraftproduksjonen i Norge, er tilsiget til vannmagasinene og utviklingen i magasinenes fyllingsgrad viktig for elektrisitetsproduksjonen. Ifølge NVE var det nyttbare tilsiget 100,6 TWh i 2010. Det var hele 21,9 TWh under normalen (1970-1999), og 24,3 TWh lavere enn i 2009. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå i 2010 også godt under medianverdien og nivået for 2009. Ved utgangen av uke 52 var fyllingsgraden 26,3 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken, og 22,3 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2009. Det er det laveste nivået som er registrert i referanseperioden 1990-2007.

Økning i varmekraftproduksjonen

Varmekraftproduksjonen endte på 5,6 TWh i 2010, en oppgang på 17,8 prosent i forhold til året før. De siste årene har det vært markant økning i varmekraftproduksjonen i Norge. Økningen har sammenheng med oppstart av kraftproduksjon på Kårstø og Melkøya. Mot slutten av 2010 ble også kraftvarmeverket på Mongstad satt i drift.

Betydelig fall i vindkraftproduksjonen

I 2010 var det for første gang et betydelig fall i vindkraftproduksjonen i Norge. Sammenlignet med året før var det en nedgang på 11,3 prosent. Den lave produksjonen må ses i sammenheng med mindre vind i 2010 i de områdene hvor det produseres vindkraft sammenlignet med 2009. Vindkraftproduksjonen økte til sammenligning i gjennomsnitt med 92 prosent årlig i perioden 2002-2007. I 2008 og 2009 var det en vekst i vindkraftproduksjonen på henholdsvis 1,8 og 6,9 prosent.

Elektrisitetsproduksjonen var 14 066 GWh i desember 2010. Det er kun 0,5 prosent lavere enn i samme måned året før.

Nettoimport av kraft i 2010

Det ble eksportert 7,1 TWh elektrisk kraft fra Norge i 2010, mens vi importerte 14,7 TWh. Dette ga en nettoimport på 7,6 TWh. I 2009 var situasjonen omvendt. Da var det en nettoeksport fra Norge på 9,0 TWh.

Nær halvparten av nettoimporten i 2010 kom fra Sverige, mens Danmark og Nederland stod for henholdsvis 34 og 12 prosent. Nettoimporten fra Finland og Russland lå under 3 prosent i 2010.

I desember 2010 ble det importert netto 0,8 TWh elektrisk kraft, mens det i samme måned året før ble det eksportert netto 0,6 TWh.

1  Setningen ble tilføyd 15. februar 2011. kl. 13

Tabeller: