7541_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7541
Forbruket i kraftintensiv industri faller
statistikk
2009-03-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forbruket i kraftintensiv industri faller

Forbruket av elektrisitet innenfor kraftintensiv industri går betydelig ned. I januar i år var forbruket 2 643 GWh, noe som er en nedgang på hele 9,2 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1993-2009. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Nedgangen i elektrisitetsforbruket innenfor kraftintensiv industri har sammenheng med et markert fall i produksjonen i denne sektoren. Dette skyldes igjen en betydelig redusert etterspørsel på grunn av finanskrisen.

Innenfor produksjon av aluminium falt forbruket med 6,7 prosent, mens det var et kraftigere fall for produksjon av jern, stål og ferrolegeringer. Av nedgangen i elektrisitetsforbruket innenfor jern, stål og ferrolegeringer på 40,8 prosent, skyldes om lag 7 prosentpoeng endringer i næringsinndelingen.

Kaldere vær ga høyere forbruk

Forbruket i alminnelig forsyning i januar var 9 399 GWh, noe som er en økning på 3,0 prosent sammenliknet med samme måned i 2008 og det tredje høyeste nivået som er registrert for januar. Dette må ses i sammenheng med temperaturforhold. Månedstemperaturen for Norge som helhet lå i januar 2,8 °C over normalen, mens den var 4,5 °C høyere enn normalen i samme måned i fjor. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Sesongjusterte tall og trend per måned. Januar 2000-januar 2009. GWh

Sesongkorrigerte tall

Fra desember til januar økte det løpende forbruket i alminnelig forsyning med 3,2 prosent, mens sesongkorrigerte tall viste en oppgang på 0,4 prosent. Dette betyr at økningen i det løpende forbruket overstiger det som kan forklares ut ifra systematisk sesongvariasjon mellom de to månedene.

Produksjon av elektrisitet

Produksjonen av elektrisk kraft var 13 845 GWh i januar 2009. Dette er en økning på 1,5 prosent sammenliknet med samme måned året før og det tredje høyeste nivået som er registrert for januar. Den høye produksjonen kan ha sammenheng med at prisen på andre og tredje kvartalskontrakter på Nord Pool var lavere enn spotpriser gjennom januar. Lavere terminpriser enn spotpriser gjør at det kan være mer lønnsomt å produsere i dag fordi man forventer lavere verdi på vannet i morgen. Fyllingsgraden i vannmagasinene lå under medianverdien i januar og var 58,1 prosent ved utgangen av uke 4. Normal fylling på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 er 62,6 prosent.

Høy eksport av elektrisitet

Norge importerte i januar 544 GWh, mens vi eksporterte 1 176 GWh. Dette ga en nettoeksport på 632 GWh, en økning på 31,7 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Sesongvariasjon

Forbruket i alminnelig forsyning påvirkes sterkt av sesongvariasjon gjennom året. Den viktigste kilden til sesongvariasjon er temperatur, men også sesongvariasjoner i produksjon og konsum kan bidra.

De sesongjusterte tallene sier noe om en økning (nedgang) i de ujusterte forbruksdataene bare skyldes sesongvariasjon, eller om vi har en underliggende økning (nedgang) i strømforbruket.

For mer informasjon om sesongjustering av strømforbruket innenfor alminnelig forsyning, se:

http://www.ssb.no/emner/10/90/notat_200846/notat_200846.pdf

Tabeller: