7733_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7733
Rekordhøy elproduksjon - igjen
statistikk
2001-03-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjanuar 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy elproduksjon - igjen

Produksjonen av elektrisitet i januar var rekordhøy med 14 063 GWh. Av dette utgjorde vannkraft 13 986 GWh, mens varmekraft og vindkraft utgjorde henholdsvis 74 GWh og 3 GWh. Forbruket av elektrisk kraft var 13 642 GWh, som er en økning på 6,9 prosent sammenliknet med tilsvarende måned i fjor.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1979-2001. GWh

Produksjonen av elektrisk kraft i januar var rekordhøy med 14 063 GWh. Dette er en økning på 5,6 prosent sammenliknet med tilsvarende måned i fjor og 3,1 prosent høyere enn den tidligere produksjonsrekorden for denne måneden fra 1996. Den høye produksjonen kan blant annet sees i sammenheng med at fyllingsgraden i vannmagasinene har vært høyere enn medianen for perioden 1990-1999. Produksjonen av elkraft de siste 12 månedene var 143 736 GWh, som er en økning på 15,8 prosent sammenliknet med forrige 12-månedersperiode.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var midten av januar (mandagen i uke 3) 72,6 prosent av total magasinkapasitet. Dette er 5,8 prosentpoeng høyere enn medianen for tilsvarende uke i perioden 1990-1999, men 2,0 prosentpoeng lavere enn for samme uke i fjor.

Liten produksjon av vindkraft i Norge

Produksjonen av vindkraft utgjør en svært liten del av den samlede elektrisitetsproduksjonen i Norge. I januar var produksjonen av vindkraft 3 GWh, noe som utgjorde 0,02 prosent av den samlede elproduksjonen for denne måneden. Varmekraft utgjorde om lag 0,5 prosent av total elproduksjon, mens vannkraft utgjorde hele 99,5 prosent. For de siste 12 månedene var produksjonen av vindkraft 29 GWh. Selv om vindkraft i dag betyr lite, er det satt som mål for norsk energiforsyning at produksjonen av vindkraft skal utgjøre om lag 3 TWh per år fra 2010. Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjoner for bygging av anlegg for vindkraft som samlet sett har en beregnet produksjonskapasitet på om lag 1 600 GWh. Hvorvidt disse konsesjonene faktisk vil bli bygget ut, vil blant annet avhenge av forventningene om framtidige priser på elektrisk kraft.

 Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Elektrisitetsforbruket øker fortsatt

Forbruket av elektrisk kraft i januar var rekordhøyt og 6,9 prosent eller 885 GWh høyere enn for tilsvarende måned i fjor, som også var den forrige forbruksrekorden for denne måneden. Elektrisitetsforbruket i annet forbruk enn kraftintensiv industri var også rekordhøyt selv om middeltemperaturen i januar var over normalen for hele landet. Forbruket av elkraft de siste 12 månedene var 124 814 GWh, som er en økning på 3,1 prosent sammenliknet med forrige 12-månedersperiode.

Forbruket i kraftintensiv industri var i januar 2 956 GWh, som er en økning på 4,3 prosent fra januar i fjor. Det er i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer hvor økningen i elforbruket i kraftintensiv industri har vært størst med 7,7 prosent til 639 GWh. Forbruket av elektrisitet i kraftintensiv industri de siste 12 månedene er 33 725 GWh, noe som er en økning på 7,9 prosent sammenliknet med foregående 12-månedersperiode. Denne relativt store økningen kan delvis forklares med at statistikken fra og med 2000 dekker denne næringen bedre.

Nettoeksport av elektrisk kraft

Norge eksporterte mer elektrisk kraft i januar enn vi importerte. Eksporten av elkraft i januar var 912 GWh og importen var 491 GWh, noe som gir en nettoeksport av elkraft på 421 GWh. Verdien av eksportoverskuddet var 70,9 millioner kroner.

Tabeller: