Vindkraftutbygging bidrar til samlet investeringsvekst i 2018

Publisert:

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018. Veksten kan særlig knyttes til høye investeringer innenfor kraftforsyning.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås virksomhetenes samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2018 til 224 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med 2017-anslag gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2018 kan særlig knyttes til investeringsvekst i kraftforsyning som følge av utbygging av flere nye vindparker. I tillegg bidrar også industrien positivt, mens investeringene innenfor olje og gass er om lag uendret.

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 3. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2008 133400 33244 14153
2009 148061 26481 13268
2010 145644 20540 15058
2011 157766 20907 19015
2012 190681 21244 20898
2013 221795 21202 20902
2014 237056 21646 22181
2015 203736 21254 24137
2016 168739 22988 27213
2017 155627 22310 34034
2018 156313 25997 41737

Virksomhetenes siste anslag for 2019 er oppjustert med 7 prosent sammenlignet med forrige måling, og beløper seg nå til om lag 226 milliarder kroner. Dette indikerer en vekst på over 16 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018. Både industri og kraftforsyning venter investeringsvekst til neste år, men oppgangen i samlede investeringer drives særlig av høyere investeringsanslag innenfor olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel.

Ifølge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 1. kvartal til 2. kvartal 2018:

  • Olje og gass: 3,5 %
  • Industri: 10,1 %
  • Kraftforsyning: 10,9 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
2.kv.2008 180 168.3 130.8
3.kv.2008 180.8 162.1 142
4.kv.2008 180.7 164.4 150.4
1.kv.2009 153.9 155.7 164.9
2.kv.2009 124.5 148.7 154.7
3.kv.2009 111.6 149.1 148.4
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 100.7 223.1 225.4
2.kv.2013 110.7 234 234.5
3.kv.2013 108 245.4 253.5
4.kv.2013 103.3 253.3 253.5
1.kv.2014 112.3 258.4 253.6
2.kv.2014 111.9 274.7 254.5
3.kv.2014 112.2 247.4 249
4.kv.2014 117.5 248.8 237.9
1.kv.2015 99.8 262.6 242.8
2.kv.2015 104.7 266.8 229.1
3.kv.2015 117.3 268.6 216.3
4.kv.2015 107.7 289.3 204.9
1.kv.2016 127.8 306.9 192.1
2.kv.2016 124.2 282.1 185.3
3.kv.2016 125.6 320.8 178.7
4.kv.2016 127.3 324.7 173.1
1.kv.2017 122.2 363 169
2.kv.2017 110.3 305.5 170.2
3.kv.2017 112.9 431.1 152.1
4.kv.2017 120.3 378 168.3
1.kv.2018 122.2 412.3 153.9
2.kv.2018 134.6 457.4 159.3

Høye investeringer i vindkraftutbygging

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyning for 2018 er nå anslått til 41,7 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger hele 23 prosent over tilsvarende anslag for 2017. Veksten kan hovedsakelig knyttes til svært høye investeringer innenfor produksjonsleddet. Denne oppgangen skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker. Distribusjonsleddet øker også noe sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017. Denne økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

Investeringsanslagene for kraftforsyning i 2019 er oppjustert med 11 prosent siden forrige måling, og beløper seg nå til om lag 38,1 milliarder. Sammenlignet med 2018-anslag gitt på samme tid i fjor antyder dette nivået en vekst på 10 prosent. Produksjonsleddet er ventet å øke med hele 50 prosent grunnet videre utbygging av vindkraftparker. Den samlede investeringsveksten i kraftforsyning blir derimot dempet av en nedgang innenfor distribusjonsleddet. Denne nedgangen kan blant annet knyttes til at installering av nye AMS- målere skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 27533 30402 34355 34409
Aug t-1 26328 30938 34567 38069
Nov t-1 26630 31616 37738
Feb t 28100 33977 41168
Mai t 27345 34780 40032
Aug t 27213 34034 41737
Nov t 27123 32688
Feb t+1 26222 31396

Oppgang i industriinvesteringene i 2018, videre vekst i 2019

Industriens investeringsanslag for 2018 rapportert i august i år antyder en vekst på hele 13 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017. Oppgangen som indikeres for 2018 skyldes hovedsakelig et høyt investeringsnivå i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Vedlikehold- og oppgraderingsarbeid på produksjonsanleggene til flere viktige aktører forklarer denne veksten. I tillegg er det også ventet en investeringsvekst innenfor næringsmiddelindustrien, samt i næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri. Veksten for 2018 blir på den andre siden motvirket av et lavere investeringsnivå innenfor metallindustrien. Dette skyldes at store enkeltprosjekter, som bidro til vekst i 2017, nå har gått over i en avsluttende fase.

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 18828 17014 17914 20759
Aug t-1 20002 16187 18006 22554
Nov t-1 21762 18574 21618
Feb t 22388 21618 24776
Mai t 23204 22616 25111
Aug t 22988 22310 25997
Nov t 22518 21687
Feb t+1 23789 21982

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2018/2017¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.1
Maskinreparasjon og -installasjon 1.2
Annen verkstedsindustri 0.5
Bygging av skip og oljeplattformer -0.8
Maskinindustri 1.9
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.3
Metallvareindustri 0.9
Metallindustri -5.0
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 4.0
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 7.1
Trykking, grafisk industri -0.4
Papir- og papirvareindustri 1.0
Trelast- og trevareindustri 0.7
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 2.5
Industri 13.4

Virksomhetenes oppdaterte anslag for 2019 antyder en investeringsoppgang i industrien på hele 24 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018. Oppgangen kan i stor grad knyttes til næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsmiddelindustrien som øker med henholdsvis 41 og 33 prosent. I tillegg bidrar også store enkeltprosjekter innenfor papir- og papirvareindustien og maskinreparasjon og -installasjon til svært positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2019/2018¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.0
Maskinreparasjon og -installasjon 4.3
Annen verkstedsindustri 0.7
Bygging av skip og oljeplattformer -0.6
Maskinindustri 1.4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.9
Metallvareindustri 1.5
Metallindustri -1.9
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -0.1
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 10.6
Trykking, grafisk industri 0.1
Papir- og papirvareindustri 3.2
Trelast- og trevareindustri -1.8
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.7
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 7.1
Industri 24.3

Klar oppgang i bergverksdrift i 2018

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2018 til nesten 1,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på hele 132 prosent sammenlignet med året før. Foreløpige anslag for 2019 indikerer også en vekst sammenlignet med tilsvarende tall for 2018.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.