Vekst i oljeinvesteringene i 2019

Publisert:

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2019 blir oppgitt til 165 milliarder kroner. Dette er 6,2 prosent mer enn i forrige rapportering. Samtidig opprettholdes anslaget for 2018 fra forrige måling på 156 milliarder kroner.

Oljeselskapenes investeringsanslag for 2018 er 0,4 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2017, gitt i 3. kvartal 2017, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 3. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2008 133400
2009 148061
2010 145644
2011 157766
2012 190681
2013 221795
2014 237056
2015 203736
2016 168739
2017 155627
2018 156313

Anslaget for 2019 er hele 16,5 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i 3. kvartal 2017. Den høye veksten som indikeres for 2019, bør tolkes med forsiktighet. Anslaget for 2018 fra 3. kvartal i fjor, som vi nå sammenligner 2019-tallene med, var på 141,7 milliarder kroner. To kvartaler senere, i målingen i 1. kvartal i år, hadde anslaget for 2018 økt med 13 prosent til 160 milliarder, hovedsakelig som følge av at det ble levert inn plan for utbygging og drift (PUD) på syv felt i desember 2017, som figur 2 viser. Selv om det høyst sannsynlig blir levert PUD på utbyggingsprosjektet Johan Sverdrup fase 2 i slutten av august, som isolert sett vil heve anslaget for 2019 i neste kvartals rapportering, er det grunn til å tro at sammenlignbare anslag for 2018 og 2019 vil konvergere i målingen i 1. kvartal 2019 og dermed indikere en lavere relativ vekst i 2019 enn i nåværende måling.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 192477 154905 143970 155508
Aug t-1 188878 152194 141748 165100
Nov t-1 179204 146643 144333
Feb t 171758 149403 160010
Mai t 169896 154381 156454
Aug t 168739 155627 156313
Nov t 170280 150842
Feb t+1 164492 148809

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel .

Sterk økning i anslagene for felt i 2019

Investeringsanslagene til felt i drift i 2019 blir nå oppgitt til 59,1 milliarder kroner. Dette er 10 prosent mer enn 2019-anslaget gitt i forrige kvartal. Operatørene på norsk sokkel har siden forrige måling levert foreløpige budsjetter for neste år på sine lisenser og felt. Denne oppdateringen har i sum gitt et høyere anslag innen felt i drift. Anslaget for feltutbygging for 2019 er nå på 66,6 milliarder kroner, noe som er 8,7 prosent høyere enn i forrige rapportering. Det høyere anslaget for feltutbygging har delvis sammenheng med at det har blitt levert PUD på enda et utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor inkludert i denne målingen.

Det planlegges flere nye utbygginger. Det er usikkert når mange av disse kommer. Det bores i år og neste år avgrensningsbrønner for en del av funnene som vurderes utbygd. Resultatene av disse brønnene vil delvis være bestemmende for når disse utbyggingene vil settes i gang. Det vil høyst sannsynlig bli levert PUD på noen utbyggingsprosjekter til neste år, men det er usikkert hvor mange. Disse vil isolert sett heve investeringene i 2019 ytterligere.

Det er anslagene for investeringsområdene feltutbygging og leting som bidrar til oppgangen som indikeres fra 2018 til 2019. I motsatt retning trekker lavere anslag for felt i drift og rørtransport som bidrar til å bremse oppgangen, slik det fremgår av figur 3 under.

For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 1,5 og 0,6 milliarder kroner. Dette er henholdsvis 17 og 70 prosent lavere enn tilsvarende tall gitt for 2018. Det har vært en kraftig nedgang i investeringene til disse investeringsområdene de siste årene. I 2015 ble det investert hele 10,9 milliarder kroner i landanlegg og 4,4 milliarder i rørtransport.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2019/2018. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -1.0
Nedstengning og fjerning -0.2
Landvirksomhet -0.2
Felt i drift -1.1
Feltutbygging 13.9
Leting og konseptstudier 5.2
Utvinning og rørtransport 16.5

Anslag for 2018 indikerer nullvekst

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2018 blir nå anslått til 156,3 milliarder kroner. Dette er omtrent likt 2018-anslaget gitt i forrige kvartal. Det er også bare små endringer for de ulike investeringsområdene. Noe høyere tall innenfor leting veier opp for noe lavere 2018-estimater innenfor nedstengning og fjerning.

Anslaget for 2018 er kun 0,4 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017, gitt i 3. kvartal 2017. Det anslås oppgang innen investeringsområdene feltutbygging og leting i 2018, mens anslagene for felt i drift, landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning viser nedgang sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2018/2017. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.4
Nedstengning og fjerning -0.6
Landvirksomhet -1.4
Felt i drift -3.9
Feltutbygging 5.0
Leting og konseptstudier 1.7
Utvinning og rørtransport 0.4

Økende investeringsaktivitet i 2. kvartal

De utførte investeringene økte fra 31,4 milliarder kroner i 1. kvartal til hele 38,1 milliarder i 2. kvartal.. Dette representerer en ujustert økning på 21 prosent. Den sesongjusterte veksten fra 1. til 2. kvartal er langt lavere, 3,5 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å være klart høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal. Investeringene i 1. halvår i år er 7,4 prosent lavere enn utførte investeringer i 1. halvår i 2017.

Høye anslag for 2. halvår

Med utførte investeringer på 69,5 milliarder kroner i 1. halvår forutsetter en realisering av det nåværende anslaget for 2018 investeringer på 86,8 milliarder kroner i 2. halvår. Det vil i så fall representere en økning på hele 25 prosent fra 1.- til 2.halvår. Tall fra de siste 17 årene viser at investeringene i gjennomsnitt har vært 9 prosent høyere i 2. halvår enn i 1. halvår. I denne perioden er det ingen tilfeller der investeringene har økt med 25 prosent i 2. halvår. De siste tre årene har derimot investeringene i gjennomsnitt vært 3,8 prosent lavere i 2. halvår. I disse årene har det vanlige sesongmønsteret i investeringene blitt forstyrret av den langvarige investeringsnedgangen siden 2014.

De siste 17 årene har anslaget gitt i 3. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt vært 4,1 prosent høyere enn de endelige investeringene. Kun i et av disse årene har endelige investeringer endt høyere enn anslaget gitt i 3. kvartal. Når anslaget for 2018 i tillegg forutsetter så mye som 25 prosent økt aktivitet i 2. halvår sammenlignet med 1. halvår er det grunn til å tro at endelige investeringer blir lavere enn det anslaget for 2018 nå indikerer. Det er likevel sannsynlig at vi får en solid økning i investeringsaktiviteten i 2. halvår. Det er innen feltutbygging man venter den største veksten i 2. halvår. Dette har sammenheng med at de mange utbyggingsprosjektene som kom med i undersøkelsen i 1. kvartal i år er ventet å øke investeringstakten i 2. halvår. På utbyggingsprosjekter er investeringsbeslutning allerede tatt slik at man kan være rimelig sikre på at investeringene vil bli utført, det er vanlig med noen forskyvninger, men det er grunn til å tro at det meste av det som er budsjettert blir realisert i 2. halvår. I tillegg ventes Johan Sverdrup fase 2 å komme med i undersøkelsen fra og med neste måling. Investeringene fra denne utbyggingen vil derfor komme i tillegg til det som er inne i nåværende måling.

Nærmere om avgrensning av olje- og gassinvesteringene

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Olje- og gassinvesteringene dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.