Tydelig vekst i samlede investeringer for 2018

Publisert:

Nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en tydelig vekst i 2018. Oppgangen knyttes hovedsakelig til økte investeringer i olje- og gassnæringen samt kraftforsyning. Endelige tall for 2017 viser et samlet fall på 5,7 prosent.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i februar anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2018 til om lag 226 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en kraftig vekst på over 10 prosent. Oppgangen i 2018 drives av at det indikeres en tydelig vekst innenfor olje- og gassvirksomhet samt kraftforsyning. Høyere investeringsanslag for industrien bidrar også positivt. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel. 

Endelige tall for 2017 viser at samlede investeringer beløp seg til om lag 202 milliarder kroner. Dette nivået er 5,7 prosent lavere enn de utførte investeringene i 2016. Fallet kan tilskrives en nedgang på 9,5 prosent innen olje- og gassvirksomhet. Nedgangen ble dempet av et høyt investeringsnivå innenfor kraftforsyning.

Figur 1. Utførte investeringer

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2007 113852 26452 11918
2008 129354 33935 14442
2009 140519 24330 12606
2010 131839 19723 14612
2011 153241 20061 16873
2012 179321 20892 19178
2013 218659 21160 20422
2014 224402 22360 21677
2015 201191 20603 23114
2016 164492 23789 26222
2017 148809 21982 31396

I følge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 3.kvartal til 4.kvartal 2017:

  • Olje og gass: 9,6 %
  • Industri: 6,7 %
  • Kraft: -12,5 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
4.kv.2007 151 151.4 129.9
1.kv.2008 174.7 169.4 132.9
2.kv.2008 180 168.3 130.8
3.kv.2008 180.8 162.1 142
4.kv.2008 180.7 164.4 150.4
1.kv.2009 153.9 155.7 164.9
2.kv.2009 124.5 148.7 154.7
3.kv.2009 111.6 149.1 148.4
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 99.1 223 224.9
2.kv.2013 112.4 234.5 235.1
3.kv.2013 107.8 245.5 253.6
4.kv.2013 103.6 253 253.2
1.kv.2014 113.4 258.8 253.9
2.kv.2014 110.6 274.9 254.3
3.kv.2014 112 247.4 249.4
4.kv.2014 117.8 248.2 237.3
1.kv.2015 99.3 262 242
2.kv.2015 105 269 230
3.kv.2015 117.2 268.3 216.9
4.kv.2015 107.9 288.1 204.2
1.kv.2016 125.4 304.6 190.9
2.kv.2016 126.5 286.7 186.7
3.kv.2016 125.5 319.7 179.3
4.kv.2016 127.4 322.7 172.3
1.kv.2017 122.9 360.4 168.2
2.kv.2017 109.8 311.6 171.2
3.kv.2017 112.7 428.7 152.7
4.kv.2017 120.3 375.3 167.4

Rekordhøyt investeringsnivå i kraftforsyning i 2017, utsikter til videre vekst i 2018

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 31,4 milliarder kroner i 2017. Dette er hele 20 prosent mer enn de utførte investeringene i 2016. Et svært høyt investeringsnivå innenfor distribusjonsleddet er hovedårsaken til oppgangen. Installering av smarte strømmålere (AMS), samt videre oppgradering av kraftnettet forklarer denne utviklingen. Produksjonsleddet bidrar også positivt med en vekst på 13 prosent. Innenfor denne delnæringen skyldes veksten blant annet utbygging av flere nye vindparker. Nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el-sertifikater nærmer seg kan delvis forklare veksten i vindkraftutbyggingen.

De nye anslagene for 2018 tyder på fortsatt betydelig investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for 2018 utgjør nå 41,2 milliarder kroner; 21 prosent over tilsvarende anslag for 2017. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for distribusjonsleddet ventes det vekst i 2018. Veksten i produksjonsleddet skyldes ytterligere intensivering av vindkraftutbyggingen.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2015 2016 2017 2018
Mai t-1 24698 27533 30402 34355
Aug t-1 24227 26328 30938 34567
Nov t-1 24588 26630 31616 37738
Feb t 25322 28100 33977 41168
Mai t 24783 27345 34780
Aug t 24137 27213 34034
Nov t 23597 27123 32688
Feb t+1 23114 26222 31396

Nedgang i industriinvesteringene i 2017

Utførte investeringer i industrinæringene beløp seg til om lag 21,4 milliarder kroner i 2017 - målt i løpende verdi. Dette utgjør et fall sammenlignet med 2016 på 7,7 prosent. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri som står bak investeringsnedgangen i 2017. I tillegg bidrar også næringsmiddelindustrien negativt. Nedgangen i disse næringene skyldes blant annet at enkelte store investeringsprosjekter, som bidro til oppgang i 2016, enten er ferdigstilt eller har gått over i en avsluttende fase. Den samlede nedgangen dempes noe av et høyt investeringsnivå innenfor gummi, plast og mineralsk industri. Høye investeringer blant produsenter av mineralske produkter forklarer dette.

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2015 2016 2017 2018
Mai t-1 13426 18828 17014 17914
Aug t-1 15053 20002 16187 18006
Nov t-1 18667 21762 18574 21618
Feb t 21255 22388 21618 24776
Mai t 20684 23204 22616
Aug t 21254 22988 22310
Nov t 20970 22518 21687
Feb t+1 20603 23789 21982

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2017/2016¹. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.3
Maskinreparasjon og -installasjon 0.1
Annen verkstedsindustri -0.4
Bygging av skip og oljeplattformer -0.3
Maskinindustri 0.5
Dataindustri og elektriskutstyrsindustri 0.6
Metallvareindustri 0.2
Metallindustri -0.6
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 1.7
Oljeraff., kjemisk farmas. industri -7.0
Trykking, grafisk industri 0.3
Papir- og papirvareindustri -0.2
Trelast- og trevareindustri -0.9
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. -0.2
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. -1.9
Industri -7.7

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrar til investeringsvekst i 2018

Nye anslag for 2018 antyder en klar vekst i industriinvesteringene i år. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017 ligger det an til en oppgang på nesten 12 prosent. Oppgangen i 2018 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri har en investeringsvekst på hele 37 prosent. Deler av veksten må ses i sammenheng med store enkeltprosjekter blant noen dominerende aktører. I tillegg bidrar også næringsmiddelindustrien, samt gummi, plast og mineralsk industri positivt. Veksten i 2018 motvirkes derimot av lavere investeringsanslag innenfor metallindustrien.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2018/2017¹. Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.3
Maskinreparasjon og -installasjon 1.8
Annen verkstedsindustri 1.3
Bygging av skip og oljeplattformer -0.6
Maskinindustri 1.8
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.5
Metallvareindustri 0.3
Metallindustri -4.3
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 2.2
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 7.9
Trykking, grafisk industri -0.4
Papir- og papirvareindustri -0.1
Trelast- og trevareindustri 0.2
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. -0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 2.1
Industri 11.9

Fall i bergverksdrift i 2017, utsikter til svært høy vekst i 2018

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2017 på 579 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 5,1 prosent sammenlignet med året før. Det nyeste anslaget for 2018 indikerer derimot en svært høy investeringsoppgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2017.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.