Vekst i oljeinvesteringene i 2018

Publisert:

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 160 milliarder kroner for 2018. Dette er 7,1 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017.

De endelige investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje- og gass utgjorde 148,8 milliarder kroner i 2017, viser Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Det er en nedgang på 15,7 milliarder kroner, eller 9,5 prosent, sammenlignet med 2016 og skyldes hovedsakelig lavere investeringer innen kategoriene felt i drift, landvirksomhet og nedstengning og fjerning.

Figur 1. Utførte investeringer i utvinning og rørtransport

Utvinning og rørtransport
2007 113852
2008 129354
2009 140519
2010 131839
2011 153241
2012 179321
2013 218659
2014 224402
2015 201191
2016 164492
2017 148809

2017 er det tredje året på rad med fallende investeringer. Fallende oljepris og høyt kostnadsnivå senket lønnsomheten i næringen markant. Det ble behov for å redusere og utsette investeringsaktivitet og kutte kostnadene på den pågående aktiviteten. I 2017 stabiliserte oljeprisen seg på et høyere nivå og kostnadene i bransjen er redusert betydelig gjennom effektiviseringstiltak, reduserte leverandørpriser og forenklinger. Denne utviklingen har det siste året utløst en rekke nye utbyggingsprosjekter med balansepriser som er betydelig lavere enn dagens oljepris. Dette er bakgrunnen for at det etter tre år med fall i investeringene ser ut til å snu til investeringsvekst i år.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2015 2016 2017 2018
Mai t-1 192967 192477 154905 143970
Aug t-1 195426 188878 152194 141748
Nov t-1 199054 179204 146643 144333
Feb t 199061 171758 149403 160010
Mai t 200262 169896 154381
Aug t 203736 168739 155627
Nov t 204297 170280 150842
Feb t+1 201191 164492 148809

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Oppjustert feltutbygging løfter anslag for 2018

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2018 blir nå anslått til 160 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 11 prosent sammenlignet med 2018-anslaget gitt i forrige kvartal. Feltutbygging står for nesten hele oppgangen. Det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på hele 7 utbyggingsprosjekter i desember. Disse er derfor nå kommet med i undersøkelsen.

Det er ventet at det vil bli levert PUD på noen flere utbyggingsprosjekter senere i år. Myndighetene har gitt Wintershall utsatt frist på levering av PUD på Nova, som tidligere het Skarfjell, fra februar til senest ved utgangen av 2. kvartal. Johan Sverdrup fase 2 og Troll Future skal etter planen levere PUD-er i 3. kvartal. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Anslaget for 2018 er 7,1 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017, gitt i 1. kvartal 2017. Det er anslagene innen investeringsområdene feltutbygging, leting og felt i drift som bidrar til oppgangen som indikeres for 2018, mens anslagene for landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning går i motsatt retning og bidrar til å bremse oppgangen. Se figur 3 under.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2018/2017. Investeringsanslag registert 1. kvartal året før¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.3
Nedstengning og fjerning -0.2
Landvirksomhet -1.6
Felt i drift 1.2
Feltutbygging 5.7
Leting og konseptstudier 2.3
Utvinning og rørtransport 7.1

Lavere oljeinvesteringer i 2017

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 148,8 milliarder kroner i 2017. Dette er 15,7 milliarder kroner, eller 9,5 prosent lavere enn i 2016. Det var nedgang innen alle investeringsområder, bortsett fra rørtransport som økte med hele 78 prosent, men denne kategorien har lave investeringsnivåer slik at bidraget til totalinvesteringene likevel er beskjeden. Det er kategoriene felt i drift, landvirksomhet og nedstengning og fjerning som bidrar mest til fallet i 2017.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2017/2016. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.6
Nedstengning og fjerning -2.4
Landvirksomhet -2.1
Felt i drift -3.5
Feltutbygging -1.5
Leting og konseptstudier -0.7
Utvinning og rørtransport -9.5

Etter at investeringene økte med hele 70 prosent fra 2010 til 2014 har investeringene falt med 33,7 prosent fra 2014 til 2017. Stabilt høy oljepris i årene fra 2010 til 2014 bidro til den sterke investeringsveksten. I tillegg førte den høye investeringsaktiviteten til kapasitetsproblemer i leverandørindustrien og dermed til dyrere innsatsfaktorer i oljenæringen. De markant lavere oljeprisene de siste tre årene har gitt en motsatt utvikling, med kraftig fall i investeringene og etter hvert klart billigere innsatsfaktorer. Både realveksten i investeringene fra 2010 til 2014 og realnedgangen i investeringene fra 2014 til 2017 er lavere enn de nominelle investeringsendringene som presenteres i statistikken.

36 påbegynte letebrønner i 2017

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte på 21,8 milliarder kroner i 2017, ned med 1,2 milliarder, eller 5,3 prosent, fra året før. Fallet kommer hovedsakelig innenfor undersøkelsesboring mens konseptstudier øker fra 2016 til 2017.

Det ble påbegynt 36 letebrønner i 2017, like mange som året før. Mens oljeselskapenes utgifter til undersøkelsesboring var på 11 milliarder kroner i 2016 var disse nede i 8,7 milliarder i fjor. Kostnadene per letebrønn var altså lavere i 2017 enn i 2016. Av fjorårets letebrønner var 24 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 11 funn, 7 færre enn i året før.

Høyere investeringsaktivitet i 4. kvartal

Investeringene i 4. kvartal endte på 38,9 milliarder kroner. Dette er 5 prosent lavere enn hva som ble anslått i 4. kvartal men er 11,4 prosent høyere enn de påløpte investeringene i 3. kvartal, ujustert. Den sesongjusterte økningen fra 3.- til 4. kvartal er noe lavere, 9,6 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å være noe høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal.

Oppgangen fra 3.- til 4. kvartal kom hovedsakelig innen feltutbygging mens det var klart lavere leteaktivitet i 4. kvartal enn i 3. kvartal.

Nærmere om avgrensning av olje- og gassinvesteringene

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Olje- og gassinvesteringene dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.