Sterk investeringsvekst i 2019

Publisert:

Endelige tall for 2019 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning hadde en sterk vekst på hele 15 prosent sammenlignet med 2018. Oppgangen kan særlig knyttes til økte investeringer i olje- og gassnæringen. De nyeste anslagene for 2020 antyder en samlet vekst på om lag 4 prosent.

Endelige tall for 2019 viser at  samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 249,7 milliarder kroner. Dette gir en betydelig investeringsvekst på hele 15 prosent sammenlignet med de utførte investeringene i 2018. Veksten kan særlig tilskrives en tydelig oppgang innenfor olje- og gassnæringen, men et svært høyt investeringsnivå innenfor industrien bidrog også positivt.

Figur 1. Utførte investeringer

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2009 140519 24330 12606
2010 131839 19723 14612
2011 153241 20061 16873
2012 179321 20892 19178
2013 218659 21160 20422
2014 224402 22360 21677
2015 201191 20603 23114
2016 164492 23789 26222
2017 148809 21982 31396
2018 151831 25590 39981
2019 177542 33156 38963

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2020 antyder videre vekst, og sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019 ventes det nå en økning på 4,2 prosent. Oppgangen i 2020 drives av at det indikeres en vekst innenfor olje- og gassvirksomhet. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel. Industrien på sin side venter en klar investeringsnedgang i 2020, og bidrar dermed til å dempe den totale investeringsveksten for inneværende år. For kraftforsyning er 2020-anslaget noe opp sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019.

Ifølge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 3. kvartal til 4. kvartal 2019:

  • Olje og gass: 4,2 %
  • Industri: - 6,7 %
  • Kraftforsyning: 0,6 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 100.6 223.2 224.4
2.kv.2013 110.7 234.7 235.9
3.kv.2013 108 245 253.3
4.kv.2013 103.5 253 253.1
1.kv.2014 111.7 258.7 255.4
2.kv.2014 112.3 275.8 253.3
3.kv.2014 112.1 246.2 249.1
4.kv.2014 117.8 248.5 237.1
1.kv.2015 100.2 263.3 242.8
2.kv.2015 103.9 269.4 230
3.kv.2015 116.9 265.5 216.6
4.kv.2015 108.4 288.6 203.5
1.kv.2016 127.5 309.3 192
2.kv.2016 123.8 287.1 186.9
3.kv.2016 124.4 313.2 179.1
4.kv.2016 129 323.5 171
1.kv.2017 121.1 369.7 171
2.kv.2017 110.3 313.4 170.4
3.kv.2017 110.7 415.1 152.5
4.kv.2017 123.1 376.1 165.3
1.kv.2018 121.3 424.1 154.3
2.kv.2018 133.7 473.4 161.8
3.kv.2018 134 489.2 170.7
4.kv.2018 137.7 479.5 183.2
1.kv.2019 158.2 433.5 184.4
2.kv.2019 164.8 442.4 192.4
3.kv.2019 183.9 474.3 199.8
4.kv.2019 171.5 477.3 208.2

Liten nedgang i kraftinvesteringene i 2019

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer i kraftforsyning opp i 39 milliarder kroner i 2019. Historisk sett utgjør dette et svært høyt investeringsnivå, selv om det tilsvarer et lite fall på 2,5 prosent sammenlignet med utførte investeringer i 2018.

Nedgangen fra 2018 til 2019 skyldes et klart fall på hele 17 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i utgangen av 2018. Den samlede nedgangen ble derimot dempet av en klar vekst i produksjonsleddet som kan knyttes til utbygging av nye vindparker.

Oppjusterte anslag for kraftinvesteringene i 2020

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2020 antyder nå en marginal investeringsvekst på 2,2 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019 gitt i februar i fjor.

I forrige undersøkelse ble det antydet en nedgang på 8,4 prosent for 2020. Den positive endringsraten som indikeres nå, kommer som følge av en kraftig oppjustering av 2020-anslaget sammenlignet med forrige måling. Oppjusteringen kommer særlig innenfor produksjonsleddet. Dette skyldes blant annet at nye vindkraftutbygginger har blitt vedtatt, og er nå inkludert i anslaget for 2020.

Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019 er det nå ventet en investeringsvekst i produksjonsleddet i 2020 på 9 prosent. På den andre siden, antydes det en investeringsnedgang i distribusjonsleddet på 6 prosent.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Mai t-1 30402 34355 34409 33415
Aug t-1 30938 34567 38069 33155
Nov t-1 31616 37738 38412 35198
Feb t 33977 41168 39849 40719
Mai t 34780 40032 41684
Aug t 34034 41737 39961
Nov t 32688 41112 39939
Feb t+1 31396 39981 38963

Kraftig investeringsvekst i industrien i 2019

Utførte investeringer i industrien ble 31,2 milliarder kroner i 2019 - målt i løpende verdi. Dette utgjør en sterk vekst sammenlignet med 2018 på hele 28 prosent. Det var særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsmidler som stod bak investeringsoppgangen i industrien. I tillegg hadde også metallindustrien og maskinreparasjon og – installasjon høy investeringsaktivitet i 2019.

Innenfor næringsmidler er det høye investeringer innenfor bearbeiding og konservering av fisk og meierivirksomhet som har bidratt til veksten, mens for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri er det store enkeltprosjekter som har bidratt til å trekke opp investeringsnivået.

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Mai t-1 17014 17914 20759 22136
Aug t-1 16187 18006 22554 22593
Nov t-1 18574 21618 27315 25970
Feb t 21618 24776 32195 28967
Mai t 22616 25111 33439
Aug t 22310 25997 35111
Nov t 21687 24978 33902
Feb t+1 21982 25590 33156

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2019/2018.¹ Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.6
Maskinreparasjon og -installasjon 3.2
Annen verkstedsindustri -0.1
Bygging av skip og oljeplattformer 0.3
Maskinindustri -0.1
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.6
Metallvareindustri 0.6
Metallindustri 5.0
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -2.2
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 10.6
Trykking, grafisk industri -0.1
Papir- og papirvareindustri 2.7
Trelast- og trevareindustri 0.0
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.2
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 6.8
Industri 28.2

Utsikter til lavere industriinvesteringer i 2020

De siste anslagene for industriinvesteringene i 2020 antyder en tydelig nedgang på om lag 13 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2019. Dette henger sammen med at store enkeltprosjekter innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og metallindustrien enten er ferdigstilt eller går over i en avsluttende fase i 2020.

Den samlede investeringsnedgangen i industrien blir derimot dempet av et høyt investeringsnivå innenfor næringsmidler. I likhet med 2019 er det særlig høye investeringer innenfor bearbeiding og konservering av fisk, samt meierivirksomhet.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2020/2019.¹ Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.2
Maskinreparasjon og -installasjon -1.9
Annen verkstedsindustri 0.1
Bygging av skip og oljeplattformer -0.4
Maskinindustri 1.7
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.2
Metallvareindustri 0.1
Metallindustri -3.1
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -0.7
Oljeraff., kjemisk farmas. industri -8.4
Trykking, grafisk industri 0.0
Papir- og papirvareindustri -2.7
Trelast- og trevareindustri -1.7
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. -0.3
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 4.3
Industri -12.8

Sterk oppgang for bergverksdrift i 2019, positive utsikter også for 2020

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2019 på 2 milliarder kroner. Dette er en kraftig oppgang på om lag 56 prosent sammenlignet med året før. Det nyeste anslaget for 2020 indikerer også positive utsikter, og det er nå ventet en investeringsvekst på 51 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2019 gitt i februar i fjor.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.