Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020

Publisert:

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 185,4 milliarder kroner for 2020. Dette er 1,5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringsanslaget for 2020 indikerer nå en vekst på 7,4 prosent fra året før viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. De utførte investeringene i 2019 endte på 177,5 milliarder kroner. Dette er hele 17 prosent mer enn de utførte investeringene i 2018. Investeringene i 2019 endte 2,9 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse i november.

Figur 1. Utførte investeringer i utvinning og rørtransport

Utvinning og rørtransport
2009 140519
2010 131839
2011 153241
2012 179321
2013 218659
2014 224402
2015 201191
2016 164492
2017 148809
2018 151831
2019 177542

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Førstegangsanslag varsler fall i investeringene i 2021

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2021 oppgitt til 152 milliarder kroner. Dette er 4,1 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i 1. kvartal 2019.

Det er spesielt anslagene for feltutbygging som bidrar til nedgangen for 2021. Anslaget for denne kategorien er 16,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020. Anslaget for felt i drift viser også nedgang sammenlignet med 2020- anslaget gitt for et år siden, mens det indikeres oppgang i 2021 i kategoriene leting, rørtransport, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning, som dermed bidrar til å bremse nedgangen noe.

Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen prosjekter i år. Blant disse er Hod reutvikling og Breidablikk. Videre ventes det også at det leveres PUD på noen prosjekter til neste år. Dersom tidsplanene opprettholdes på disse prosjektene vil det isolert sett bidra til å heve investeringene innenfor feltutbygging utover det som ligger inne i det nåværende anslaget for 2021.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020 2021
Feb t-1 158501 121502 145403 158463 151990
Mai t-1 154905 143970 155508 172380
Aug t-1 152194 141748 165100 174049
Nov t-1 146643 144333 175251 182639
Feb t 149403 160010 172711 185427
Mai t 154381 156454 183738
Aug t 155627 156313 181729
Nov t 150842 155457 182929
Feb t+1 148809 151831 177542

Som det går fram av figur 2 over har anslaget for 2020 steget mye fra førstegangsanslaget gitt for et år siden og fram til anslaget gitt i denne målingen. 2020- anslaget har på dette året økt med 17 prosent, og kategorien feltutbygging bidrar med 91 prosent av denne økningen. Det er innlevering av PUD på 6 nye utbyggingsprosjekt og en markant kostnadsøkning på et par utbyggingsprosjekter som har drevet denne oppgangen i 2020- anslaget.

Det er liten grunn til å tro at den forventede tilveksten av nye utbyggingsprosjekter framover vil kunne gi en tilsvarende sterk økning i anslagene for 2021 som vi har sett for 2020. Utbyggingene som forventes å komme i år vil også ha utførte investeringer i år, slik at nettoøkningen fra 2020 til 2021 som følge av disse utbyggingene ikke blir så stor. Det er derfor ikke usannsynlig at den prosentvise nedgangen i endelige investeringer i 2021 blir større enn det som indikeres i denne målingen.

Moderat investeringsvekst i 2020

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå oppgitt til 185,4 milliarder kroner. Dette er 1,5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige måling. Økningen har sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt. Et lavere leteanslag bidrar til å dempe anslagsøkningen.

Anslaget for 2020 er 7,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2019, gitt i 1. kvartal 2019. Dette er en sterkere oppgang enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2020 en oppgang på bare 4,2 prosent. Den mer markante oppgangen som indikeres nå, kommer både som følge av oppjusteringen av anslaget for 2020 nå og en nedjustering i anslaget gitt for 2019 i tilsvarende målinger i fjor, som vist i figur 2 over.

Det er som nevnt over ventet at det vil bli levert PUD på noen prosjekter i år, et av disse vil sannsynligvis komme med i neste måling. Disse vil isolert sett føre til en videre stigning i anslaget for 2020. Men som figur 2 også viser økte anslaget for 2019 markant fra målingen i 1. kvartal til 2. kvartal i fjor, mest som følge av høyere anslag innen felt i drift og feltutbygging. Selv om anslaget for 2020 vil heves som følge av de nye utbyggingene som forventes å komme er det grunn til å tro at sammenlignbare tall for 2019 og 2020 vil konvergere i neste undersøkelse og dermed indikere en lavere relativ vekst i 2020 enn i nåværende måling. 

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Fgur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2020/2019. Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.1
Nedstengning og fjerning 1.7
Landvirksomhet 0.2
Felt i drift 4.2
Feltutbygging 1.5
Leting og konseptstudier -0.2
Utvinning og rørtransport 7.4

Det er hovedsakelig anslagene innen investeringsområdet felt i drift som står bak oppgangen som indikeres fra 2019 til 2020. I tillegg bidrar også kategoriene feltutbygging, nedstenging og fjerning og landvirksomhet i positiv retning. Anslagene for leting og rørtransport går i motsatt retning og bidrar til å bremse oppgangen noe. Se figur 3 over.

Sterk investeringsvekst i 2019

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 177,5 milliarder kroner i 2019. Dette er hele 17 prosent mer enn i 2018. Veksten ble drevet av investeringsområdene feltutbygging og felt i drift, som økte med henholdsvis 25 og 17 prosent fra 2018 til 2019. 

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2019/2018. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -1.0
Nedstengning og fjerning -0.3
Landvirksomhet 0.1
Felt i drift 6.2
Feltutbygging 10.3
Leting og konseptstudier 1.5
Utvinning og rørtransport 16.9

Det bratte og langvarige oljeprisfallet i perioden fra sommeren 2014 til ut i 2016 stoppet nesten alle nye, planlagte utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, bare noen svært få prosjekter ble sanksjonert av oljeselskapene i denne perioden. Dette førte til at investeringene i feltutbygging falt med over 27 prosent fra 2014 til 2017. Fallet ble dempet av svært høy investeringsaktivitet på et av feltene som likevel ble sanksjonert og fordi noen ganske store utbyggingsprosjekter som hadde startet opp i årene 2011-2014, fortsatt hadde betydelige investeringer i årene 2014- 2017. Svært høy leteaktivitet i årene 2008-2014 hadde gitt mange nye funn som hadde blitt modnet fram mot utbygging. I lys av de nye oljeprisrealitetene ble det nødvendig for oljeselskapene å gjennomgå konseptvalgene for mange av disse på nytt for å kutte kostnader. Ordretørke i leverandørindustrien og tjenestenæringen førte også til at prisene oljeselskapene måtte betale på deres varer og tjenester falt betydelig. Når i tillegg oljeprisene først stabiliserte seg, og deretter begynte å stige moderat gjennom 2016 og 2017, ble utbyggingsprosjektene som hadde hopet seg opp under oljeprisnedgangen lønnsomme. På drøyt to år fra desember 2016 ble det levert PUD på hele 21 utbyggingsprosjekter. Disse utbyggingene hadde i sum langt høyere investeringer i 2019 enn i 2018. Sammen med veksten innen felt i drift har dette drevet investeringsveksten i 2019.