Nedjustert anslag for oljeinvesteringene i 2019

Publisert:

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 172,7 milliarder kroner for 2019. Dette er 1,4 prosent mindre enn anslaget gitt i forrige kvartal.

I statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning publiseres anslag for 2020 ett kvartal tidligere enn det som har vært vanlig. Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass anslås nå til å bli 158,5 milliarder kroner for 2020. Dette er en oppgang på 9 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2019, gitt i 1. kvartal 2018.

Den sterke veksten som indikeres for 2020, bør tolkes med forsiktighet. Siden fullstendigheten i leteanslagene for 2020 nå er bedre enn i anslagene gitt for 2019 for et år siden, blir veksten som her indikeres for 2020 kunstig sterk. Det høyere leteanslaget i 2020 står for det meste av veksten som anslås fra 2019 til 2020. Anslaget for felt i drift og nedstengning og fjerning bidrar også positivt, mens anslaget for feltutbygging viser nedgang fra 2019 til 2020.

Det er ventet å bli levert plan for utbygging og drift (PUD) på en rekke nye utbygginger i år og til neste år som, hvis de blir realisert, vil heve investeringene innenfor feltutbygging utover det som ligger inne i det nåværende anslaget for 2020.

Figur 1. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019 2020
Feb t-1 175770 158501 121502 145403 158463
Mai t-1 192477 154905 143970 155508
Aug t-1 188878 152194 141748 165100
Nov t-1 179204 146643 144333 175251
Feb t 171758 149403 160010 172711
Mai t 169896 154381 156454
Aug t 168739 155627 156313
Nov t 170280 150842 155457
Feb t+1 164492 148809 151831

Tidligere publisering av anslag for det neste året

Investeringsanslagene for det neste året har i tidligere år første gang blitt frigitt i 2. kvartal, men vil fra og med denne publiseringen på varig basis publiseres allerede i 1. kvartal,. Anslaget for 2020 fordelt på hovedkategoriene finnes her: http://www.ssb.no/statbank/sq/10017394/

Det er også tidligere blitt rapportert inn anslag for det neste året allerede i februar, men disse tallene har vært noe ufullstendige. Dette gjelder særlig for kategorien leting og konseptstudier. Siden fullstendigheten i rapporteringene nå er blitt bedre, har vi valgt å frigi disse tidligere anslagene. I Statistikkbanken har vi lagt ut anslag for det neste året, gitt i februar, tilbake til 2002.

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Bedre sammenlignbarhet gir redusert indikert vekst i 2019

Investeringsanslaget for 2019 er 7,9 prosent høyere enn tilsvarende anslag gitt for 2018 for ett år siden. Dette er langt lavere enn veksten indikert for 2019 i forrige undersøkelse, som var på hele 21,4 prosent. Som figur 1 over viser, økte anslaget for 2018 kraftig fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, hovedsakelig som følge av at det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på syv felt mellom disse to målingene. Når anslagene for disse utbyggingsprosjektene er med i tallene for 2018 som vi nå sammenligner 2019 med, fører det til at sammenlignbare anslag for 2018 og 2019 konvergerer, og indikert vekst i 2019 blir langt svakere enn i forrige måling.

Det er ventet at det blir levert PUD på flere prosjekter i 2019. Dette gjelder blant annet Duva, Luno 2, Tor II og Fogelberg. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til noe høyere investeringer i feltutbygging i 2019 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 2. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2019/2018. Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.8
Nedstengning og fjerning 0.6
Landvirksomhet 0.0
Felt i drift -3.0
Feltutbygging 8.2
Leting og konseptstudier 2.9
Utvinning og rørtransport 7.9

Liten investeringsvekst i 2018

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 151,8 milliarder kroner i 2018. Dette er 2 prosent mer enn i 2017. Oppgangen kom på investeringsområdene feltutbygging og leting, mens kategoriene felt i drift, landvirksomhet og nedstengning og fjerning viste nedgang. Investeringene innenfor rørtransport var på samme nivå som i 2017.

Etter at investeringene økte med hele 70 prosent fra 2010 til 2014, falt investeringene med 33,7 prosent fra 2014 til 2017. Stabilt høy oljepris i årene fra 2010 til 2014 bidro til den sterke investeringsveksten. I tillegg førte den store investeringsaktiviteten til kapasitetsproblemer i leverandørindustrien og dermed til dyrere innsatsfaktorer i oljenæringen. De markant lavere oljeprisene fra 2014 til 2016 gav en motsatt utvikling, med kraftig fall i investeringene og etter hvert klart billigere innsatsfaktorer. Kombinasjonen av høyere oljepriser og lavere kostnader utløste en rekke nye investeringsprosjekter på norsk sokkel i 2017 og 2018. Dette har bidratt til investeringsvekst i 2018.

Figur 3. Utførte investeringer i utvinning og rørtransport

Utvinning og rørtransport
2008 129354
2009 140519
2010 131839
2011 153241
2012 179321
2013 218659
2014 224402
2015 201191
2016 164492
2017 148809
2018 151831

Økt lete- og utbyggingsaktivitet i 2018

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte på 25,5 milliarder kroner i 2018, opp med 17 prosent fra året før. Økningen kom hovedsakelig innenfor leteboring, der investeringene økte med 65 prosent til 14,4 milliarder kroner. Ifølge Oljedirektoratet steg antall påbegynte letebrønner med 47 prosent til 53 brønner fra 2017 til 2018. Gjennomsnittlig kostnad per letebrønn gikk dermed opp med 14 prosent i samme periode. Antall leteboredøgn økte med hele 123 prosent. Gjennomsnittlig kostnad per leteboredøgn gikk dermed ned med 26 prosenti perioden.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2018/2017. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.0
Nedstengning og fjerning -0.6
Landvirksomhet -2.0
Felt i drift -4.0
Feltutbygging 6.2
Leting og konseptstudier 2.5
Utvinning og rørtransport 2.0

Endelige investeringer for feltutbygging ble på 62 milliarder kroner i 2018, som er 17 prosent mer enn året før. Oppgangen har sammenheng med at det vinteren 2017-2018 ble levert PUD på en rekke nye utbyggingsprosjekter. Disse har hatt økende aktivitet gjennom fjoråret. Samtidig har det pågått omfattende investeringer på flere andre store utbyggingsprosjekter i 2018.

Mer investeringsaktivitet i 4. kvartal

Investeringene i 4. kvartal endte på 43,3 milliarder kroner. Dette er 7,7 prosent mindre enn hva som ble anslått i 4. kvartal, men er 11 prosent mer enn de påløpte investeringene i 3. kvartal, ujustert. Den sesongjusterte økningen fra 3. til 4. kvartal er noe mindre, 8,3 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å ligge noe høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal. Oppgangen fra 3. til 4. kvartal kom hovedsakelig innenfor felt i drift, mens det var klart lavere aktivitet innenfor nedstengning og fjerning i 4. enn i 3. kvartal.