Kraftforsyning bidro til investeringsvekst i 2018

Publisert:

Endelige tall viser at samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med 7,5 prosent fra 2017 til 2018. Oppgangen henger sammen med økte investeringer i kraftforsyning. Nye anslag for 2019 er også positive og antyder en vekst på 8,3 prosent.

Endelige tall for 2018 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 217,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en tydelig investeringsvekst på 7,5 prosent sammenlignet med de utførte investeringene i 2017. Veksten kan hovedsakelig tilskrives en kraftig oppgang på 27 prosent innenfor kraftforsyning, men økte investeringer i industrien og olje- og gassvirksomhet bidrar også positivt. 

Figur 1. Utførte investeringer

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2008 129354 33935 14442
2009 140519 24330 12606
2010 131839 19723 14612
2011 153241 20061 16873
2012 179321 20892 19178
2013 218659 21160 20422
2014 224402 22360 21677
2015 201191 20603 23114
2016 164492 23789 26222
2017 148809 21982 31396
2018 151831 25590 39981

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2019 er også positive, og det antydes en klar vekst på 8,3 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018. Oppgangen i 2019 drives av at det indikeres en tydelig økning i olje- og gassvirksomhet samt en sterk vekst i industriinvesteringene. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel.

Ifølge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 3. til 4. kvartal 2018:

  • Olje og gass: 8,3 prosent
  • Industri: - 2,3 prosent
  • Kraftforsyning: - 3,9 prosent

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
4.kv.2008 180.7 164.4 150.4
1.kv.2009 153.9 155.7 164.9
2.kv.2009 124.5 148.7 154.7
3.kv.2009 111.6 149.1 148.4
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 100.7 223.1 225.3
2.kv.2013 110.8 234.2 234.8
3.kv.2013 107.9 245.4 253.6
4.kv.2013 103.4 253.3 253
1.kv.2014 112.4 257.5 254
2.kv.2014 111.9 275.6 254.7
3.kv.2014 112 247.2 249.1
4.kv.2014 117.5 248.9 237
1.kv.2015 99.9 261.1 242.9
2.kv.2015 104.7 268.7 229.9
3.kv.2015 116.9 267.5 216.5
4.kv.2015 107.8 290.1 203.6
1.kv.2016 128 304 192.3
2.kv.2016 124.4 285.3 186.5
3.kv.2016 125 317.9 178.9
4.kv.2016 127.5 326.4 171.5
1.kv.2017 122.5 358.5 169.6
2.kv.2017 110.4 310.4 171.4
3.kv.2017 112.2 425.3 152.3
4.kv.2017 120.6 381.1 166.1
1.kv.2018 122.5 406 154.3
2.kv.2018 134.7 466.1 161.1
3.kv.2018 137 506.7 170.4
4.kv.2018 133.8 486.8 184.5

Nytt rekordhøyt investeringsnivå i kraftforsyning i 2018

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 40 milliarder kroner i 2018. Dette er hele 27 prosent mer enn de utførte investeringene i 2017. Et svært høyt investeringsnivå innenfor både produksjons- og distribusjonsleddet forklarer denne veksten. Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker, mens økningen i distribusjonsleddet kan knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

Antydninger til kraftinvesteringsnedgang i 2019

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2019 antyder nå en liten nedgang i investeringene på 3 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 gitt i februar i fjor. Fallet skyldes en tydelig nedgang på 13 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye AMS-målere har blitt ferdigstilt i 2018. Den samlede nedgangen blir derimot dempet av vekst i produksjonsleddet. Økningen i produksjonsleddet skyldes ytterligere intensivering av vindkraftutbyggingen.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 27533 30402 34355 34409
Aug t-1 26328 30938 34567 38069
Nov t-1 26630 31616 37738 38412
Feb t 28100 33977 41168 39849
Mai t 27345 34780 40032
Aug t 27213 34034 41737
Nov t 27123 32688 41112
Feb t+1 26222 31396 39981

Klar vekst i industriinvesteringene i 2018 - utsikter til ytterligere vekst

Utførte investeringer i industrien beløp seg til 24,3 milliarder kroner i 2018 - målt i løpende verdi. Dette utgjør en sterk vekst sammenlignet med 2017 på 14 prosent. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsmiddelindustrien som står bak investeringsoppgangen i industrien. I tillegg bidro også næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri positivt. Den samlede oppgangen i 2018 ble derimot dempet av et klart fall i metallindustrien. Fallet henger sammen med at noen store enkeltprosjekter ble ferdigstilt og avsluttet i 2017. 

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 18828 17014 17914 20759
Aug t-1 20002 16187 18006 22554
Nov t-1 21762 18574 21618 27315
Feb t 22388 21618 24776 32195
Mai t 23204 22616 25111
Aug t 22988 22310 25997
Nov t 22518 21687 24978
Feb t+1 23789 21982 25590

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2018/2017.¹ Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.1
Maskinreparasjon og -installasjon 1.3
Annen verkstedsindustri 0.3
Bygging av skip og oljeplattformer 0.9
Maskinindustri 1.6
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -1.1
Metallvareindustri -0.1
Metallindustri -4.1
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 2.1
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 6.5
Trykking, grafisk industri -0.5
Papir- og papirvareindustri 1.0
Trelast- og trevareindustri 1.7
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 3.8
Industri 13.6

De siste anslagene for industriinvesteringene i 2019 antyder en kraftig vekst, og det ligger nå an til en oppgang på hele 30 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018. Hovedårsaken til veksten i 2019 er at kapitalintensive næringer, som metallindustrien samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, melder om svært store investeringer. I tillegg meldes det om betydelig investeringsvekst i næringsmiddelindustrien. Samtidig bidrar også store enkeltprosjekter innenfor næringer som papir- og papirvareindustrien og maskinreparasjon- og installasjon til positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.

Investeringsanslagene for industrien i 2019 er tydelig oppjustert siden forrige måling. Dette er en normal utvikling i anslagsløpet og henger delvis sammen med at flere virksomheter har fått utarbeidet investeringsbudsjett for 2019. Oppjusteringen viser at tidlige investeringsanslag bør tolkes med varsomhet.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2019/2018.¹ Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.1
Maskinreparasjon og -installasjon 4.2
Annen verkstedsindustri -1.3
Bygging av skip og oljeplattformer 1.0
Maskinindustri 0.5
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.2
Metallvareindustri -0.4
Metallindustri 6.1
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -0.1
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 8.8
Trykking, grafisk industri 0.0
Papir- og papirvareindustri 3.5
Trelast- og trevareindustri 1.9
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.3
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 6.1
Industri 30.4

Sterk oppgang for bergverksdrift i 2018, positive utsikter videre

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2018 på 1,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en kraftig oppgang på hele 121 prosent sammenlignet med året før. Det nyeste anslaget for 2019 indikerer også positive utsikter, og det er nå ventet en investeringsvekst på 21 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018 gitt i februar i fjor.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.