Høyere investeringsanslag for 2019

Publisert:

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 175,3 milliarder kroner for 2019. Det er 6,1 prosent mer enn i forrige rapportering. Anslaget for 2018 utgjør nå 155,5 milliarder kroner.

Oljeselskapenes anslag for 2018 er 0,5 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Til tross for nedjusteringen er oljeselskapenes anslag 3,1 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2017, gitt i 4. kvartal 2017, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. I forrige undersøkelse var den indikerte veksten fra 2017 til 2018 på bare 0,4 prosent. Den høyere veksten som indikeres nå har sin bakgrunn i at anslaget for 2017, gitt i 4. kvartal i fjor, falt mer markant enn nedjusteringen for 2018 nå, som vist i figur 2 under.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2008 131983
2009 145817
2010 139384
2011 159388
2012 186843
2013 221289
2014 228241
2015 204297
2016 170280
2017 150842
2018 155457

Anslaget for 2019 er hele 21,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i 4. kvartal 2017.  Det er grunn til å tolke den høye veksten som indikeres for 2019 i denne målingen med forsiktighet. Som figur 2 under viser økte anslaget for 2018 kraftig fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, hovedsakelig som følge av at det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på syv felt mellom disse to målingene. Derfor er det grunn til å tro at sammenlignbare anslag for 2018 og 2019 vil konvergere i målingen i 1. kvartal 2019 og dermed indikere en markant lavere relativ vekst i 2019 enn i nåværende måling.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 192477 154905 143970 155508
Aug t-1 188878 152194 141748 165100
Nov t-1 179204 146643 144333 175251
Feb t 171758 149403 160010
Mai t 169896 154381 156454
Aug t 168739 155627 156313
Nov t 170280 150842 155457
Feb t+1 164492 148809

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Samlet sett tyder virksomhetenes investeringsanslag på en vekst både i år og neste år.

Sterk økning i anslagene for feltutbygging i 2019

Investeringsanslagene til feltutbygging blir nå oppgitt til 74,2 milliarder kroner. Dette er 11,4 prosent mer enn anslått i forrige kvartal. Det høyere anslaget har sammenheng med at det har blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på enda et utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå med i målingen.

Det er ventet at det blir levert PUD på flere prosjekter i 2019. Dette gjelder Luno 2, Cara, Tor II, Fogelberg, Garantiana og Brasse. Disse utbyggingene er alle relativt små. I tillegg har utbyggingsprosjekter vanligvis lavest investeringer i utbyggingens første år. Derfor er det grunn til å tro at disse prosjektene vil ha relativt beskjedne akkumulerte investeringer i 2019. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det likevel, isolert sett, an til noe høyere investeringer innen feltutbygging i 2019 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Det er anslagene for investeringsområdene feltutbygging, leting og nedstengning og fjerning som bidrar til oppgangen som indikeres fra 2018 til 2019. I motsatt retning trekker lavere anslag for felt i drift og rørtransport som bidrar til å bremse oppgangen noe, slik det fremgår av figur 3 under.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2019/2018. Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.8
Nedstengning og fjerning 1.0
Landvirksomhet 0.0
Felt i drift -1.9
Feltutbygging 18.2
Leting og konseptstudier 5.0
Utvinning og rørtransport 21.4

Marginalt lavere anslag for 2018

Investeringene for 2018 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 155,5 milliarder kroner. Dette er 0,5 prosent lavere enn antatt i 3. kvartal. Nedgangen kommer hovedsakelig innen felt i drift. Det er hovedsakelig underkategorien varer som har nedgang.

Anslaget for 2018 er 3,1 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 4. kvartal 2017. Oppgangen som indikeres drives av økte investeringer innen feltutbygging og leting mens lavere investeringer særlig innen felt i drift og landvirksomhet bidrar til å bremse oppgangen i 2018.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2018/2017. Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.2
Nedstengning og fjerning -0.1
Landvirksomhet -1.9
Felt i drift -4.5
Feltutbygging 8.0
Leting og konseptstudier 1.8
Utvinning og rørtransport 3.1

Noe høyere investeringsaktivitet i 3. kvartal

De utførte investeringene økte med 2,4 prosent til 39 milliarder kroner fra 2. kvartal til 3. kvartal. Den sesongjusterte økningen fra 2.- til 3. kvartal er på 4,7 prosent.

De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 108,5 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2018 forutsetter investeringer på 46,9 milliarder kroner i 4. kvartal som innebærer en investeringsvekst på hele 20 prosent fra 3.- til 4. kvartal. De siste 21 årene har anslaget gitt i 4. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt vært 1,9 prosent høyere enn de endelige investeringene. Selv om historiske tall viser at det normalt pleier å være høyest investeringer i 4. kvartal er det grunn til å tro at noen av investeringene som nå ligger inne i planene for 4. kvartal kan bli forskjøvet til 2019.

Nærmere om avgrensning av olje- og gassinvesteringene

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Olje- og gassinvesteringene dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.