Investeringsvekst i 2018 og 2019

Publisert:

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018 og i 2019. Veksten i 2018 drives blant annet av høye investeringer i kraftforsyning.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås virksomhetenes samlede statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning i 2018 til 221,5 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en vekst på 8 prosent sammenlignet med 2017- anslag gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2018 skyldes hovedsakelig høye investeringer i kraftforsyning, men olje og gass og industrien bidrar også positivt.

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 4. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2008 131983 33408 14276
2009 145817 24956 13017
2010 139384 19954 14467
2011 159388 20091 17297
2012 186843 20489 19356
2013 221289 20885 20674
2014 228241 21543 21916
2015 204297 20970 23597
2016 170280 22518 27123
2017 150842 21687 32688
2018 155457 24978 41112

Virksomhetenes siste anslag for 2019 viser en oppgang på 18 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 gitt i fjor, og beløper seg nå til om lag 241milliarder kroner. Oppgangen i samlede investeringer drives særlig av høye investeringsanslag innenfor olje- og gassvirksomhet. Det er også ventet en betydelig oppgang i industrien til neste år.

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
3.kv.2008 180.8 162.1 142
4.kv.2008 180.7 164.4 150.4
1.kv.2009 153.9 155.7 164.9
2.kv.2009 124.5 148.7 154.7
3.kv.2009 111.6 149.1 148.4
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 100.7 223.2 225.2
2.kv.2013 110.8 234.1 234.8
3.kv.2013 107.9 245.4 253.5
4.kv.2013 103.3 253.2 253.2
1.kv.2014 112.4 258.3 253.9
2.kv.2014 111.9 275.1 254.7
3.kv.2014 112 247.3 248.9
4.kv.2014 117.4 248.5 237.4
1.kv.2015 99.9 262.5 242.9
2.kv.2015 104.8 267.9 229.9
3.kv.2015 117 268.5 215.9
4.kv.2015 107.6 288.4 204.2
1.kv.2016 128 306.5 192.3
2.kv.2016 124.5 284.1 186.5
3.kv.2016 125.2 320.5 177.9
4.kv.2016 127.2 323 172.4
1.kv.2017 122.6 362.3 169.6
2.kv.2017 110.5 308.8 171.5
3.kv.2017 112.5 430.8 151.1
4.kv.2017 120.2 375 167.5
1.kv.2018 122.6 411.1 154.3
2.kv.2018 134.9 463.6 161.1
3.kv.2018 137.4 513.7 168.7

I følge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 2. kvartal til 3. kvartal 2018:

  • Olje og gass: 4,7 %
  • Industri: 1,9 %
  • Kraftforsyning: 11 %

Sterk investeringsvekst i kraftforsyning i år, flat utvikling i 2019

Virksomhetenes anslag for samlede investering i kraftforsyning er anslått til 41,1 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Dette anslaget ligger 26 prosent over tilsvarende anslag for 2017. Veksten kan knyttes til både distribusjon- og produksjonsleddet. Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker. Økningen i distribusjonsleddet kan knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmåler (AMS).

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2019 ligger 1,8 prosent høyere enn anslagene for 2018 gitt i 4. kvartal i fjor, og beløper seg nå til om lag 38,4 milliarder kroner. Produksjonsleddet er ventet å øke med 20 prosent, hovedsakelig grunnet videre utbygning av vindparker. Den samlede investeringsveksten i kraftforsyning blir derimot kraftig dempet av en nedgang på 12 prosent innenfor distribusjonsleddet. Denne nedgangen kan knyttes til at installering av nye AMS-målere skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 27533 30402 34355 34409
Aug t-1 26328 30938 34567 38069
Nov t-1 26630 31616 37738 38412
Feb t 28100 33977 41168
Mai t 27345 34780 40032
Aug t 27213 34034 41737
Nov t 27123 32688 41112
Feb t+1 26222 31396

Oppgang i industriinvesteringene i 2018 – ytterligere vekst i 2019

Industriinvesteringene for 2018 anslås nå til 23,7 milliarder kroner- målt i løpende verdi. Anslaget er 12 prosent høyere sammenlignet med anslaget for 2017, gitt i 4 kvartal i fjor. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, og næringsmiddelindustrien som står bak investeringsoppgangen i industrien. Andre næringer som også bidrar positivt er maskinindustri, trelast og trevareindustri samt næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri. Metallindustrien, på den andre siden, er med på å dempe oppgangen. Dette skyldes at store enkeltprosjekter, som bidro til vekst i 2017, nå har gått over i en avsluttende fase.

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 18828 17014 17914 20759
Aug t-1 20002 16187 18006 22554
Nov t-1 21762 18574 21618 27315
Feb t 22388 21618 24776
Mai t 23204 22616 25111
Aug t 22988 22310 25997
Nov t 22518 21687 24978
Feb t+1 23789 21982

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2018/2017.¹ Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.2
Maskinreparasjon og -installasjon 0.3
Annen verkstedsindustri 0.5
Bygging av skip og oljeplattformer 0.4
Maskinindustri 1.4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.8
Metallvareindustri 0.3
Metallindustri -4.2
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 1.2
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 7.6
Trykking, grafisk industri -0.4
Papir- og papirvareindustri 0.7
Trelast- og trevareindustri 1.1
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 3.5
Industri 12.0

Nye anslag for 2019 antyder en betydelig vekst i industriinvesteringene til neste år. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018 ligger det an til en oppgang på nesten 28 prosent. Oppgangen i 2019 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og metallindustrien har en investeringsvekst på henholdsvis på 38 og 31 prosent. I tillegg bidrar også store enkeltprosjekter innenfor papir- og papirvareindustrien til positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2019/2018.¹ Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.4
Maskinreparasjon og -installasjon 1.9
Annen verkstedsindustri -0.4
Bygging av skip og oljeplattformer 0.2
Maskinindustri 1.0
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -1.2
Metallvareindustri 1.5
Metallindustri 5.5
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -1.4
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 10.0
Trykking, grafisk industri 0.2
Papir- og papirvareindustri 5.6
Trelast- og trevareindustri 1.0
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 3.4
Industri 27.7

Fra oppgang i bergverksdrift i 2018 til nedgang i 2019

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift til nesten 1,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på 141 prosent sammenliknet med året før. Anslag for 2019 indikerer derimot en nedgang sammenliknet med tilsvarende anslag for 2018.