Betydelig investeringsoppgang i 2019

Publisert:

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en kraftig vekst i 2019. For 2020 antydes det en mer moderat vekst.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2019 til om lag 257 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en kraftig vekst på hele 15 prosent sammenlignet med 2018-anslaget gitt på samme tid i fjor. Oppgangen drives særlig av en tydelig økning i investeringene innenfor olje- og gassvirksomhet, men industrien melder også om en sterk investeringsvekst. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer i 2020 antyder en svak vekst på 1,8 prosent sammenlignet med 2019-anslag, gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2020 kan hovedsakelig tilskrives en vekst innenfor olje- og gass, mens betydelig investeringsnedgang innenfor kraftforsyning trekker i motsatt retning. 

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 3. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2009 148061 26481 13268
2010 145644 20540 15058
2011 157766 20907 19015
2012 190681 21244 20898
2013 221795 21202 20902
2014 237056 21646 22181
2015 203736 21254 24137
2016 168739 22988 27213
2017 155627 22310 34034
2018 156313 25997 41737
2019 181729 35111 39961

Ifølge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 1.kvartal til 2.kvartal 2019:

  • Olje og gass: 4,6 %
  • Industri: 3,6 %
  • Kraftforsyning: 2,3 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
2.kv.2009 124.5 148.7 154.7
3.kv.2009 111.6 149.1 148.4
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 100.5 223.1 225
2.kv.2013 110.7 234.7 235
3.kv.2013 108 245.1 253.6
4.kv.2013 103.5 253.1 253
1.kv.2014 111.7 258.5 254.3
2.kv.2014 112.1 275.7 254.4
3.kv.2014 112.3 246.4 249
4.kv.2014 117.8 248.6 237.1
1.kv.2015 100 262.7 243
2.kv.2015 103.8 269.3 229.9
3.kv.2015 117.2 266 216.3
4.kv.2015 108.4 288.7 203.5
1.kv.2016 127.1 308.1 192.6
2.kv.2016 123.5 286.9 186.4
3.kv.2016 125.3 314.5 178.7
4.kv.2016 128.9 323.3 171.3
1.kv.2017 120.8 368 170.5
2.kv.2017 109.7 312.8 171
3.kv.2017 112.4 418.1 151.9
4.kv.2017 122.5 375.6 165.9
1.kv.2018 120.8 421.3 155.1
2.kv.2018 132.8 471.8 161.1
3.kv.2018 137.3 494.4 169.9
4.kv.2018 136.4 478.3 184.1
1.kv.2019 157.7 430.3 184.1
2.kv.2019 163.4 440 192.5

Liten investeringsnedgang i kraftforsyning i 2019

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyning for 2019 er nå anslått til om lag 40 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Historisk sett utgjør dette fremdeles et høyt investeringsnivå, selv om det tilsvarer en liten nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018.

2019-anslagene som ble rapportert i mai viste en ventet oppgang på 4,1 prosent. Den negative endringsraten som indikeres nå, kommer delvis som følge av at anslaget for 2019 er nedjustert sammenlignet med forrige måling. Samtidig ble anslaget for 2018 gitt i tilsvarende målinger i fjor betydelig oppjustert (se figur 3).

Fallet fra 2018 til 2019 som indikeres i denne målingen skyldes en tydelig nedgang på 13 prosent innenfor distribusjonsleddet. Dette kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i 2018. Den samlede nedgangen blir derimot dempet av vekst i produksjonsleddet som kan knyttes til utbygging av nye vindparker.

Anslår klar nedgang for kraftforsyning i 2020

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2020 antyder nå en klar nedgang i investeringene på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018, gitt i august i fjor. Fallet skyldes en tydelig nedgang både innenfor distribusjons- og produksjonsleddet. Nedgangen i sistnevnte har sammenheng med at flere vindparker ferdigstilles i år. Dette bildet kan imidlertid endre seg om det besluttes å sette i gang nye store vindparkprosjekter.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Mai t-1 30402 34355 34409 33415
Aug t-1 30938 34567 38069 33155
Nov t-1 31616 37738 38412
Feb t 33977 41168 39849
Mai t 34780 40032 41684
Aug t 34034 41737 39961
Nov t 32688 41112
Feb t+1 31396 39981

Sterk vekst i industriinvesteringene i 2019

De siste anslagene for industriinvesteringene i 2019 antyder en kraftig vekst, og det ligger nå an til en oppgang på hele 35 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2018. Det er særlig næringsmiddelindustrien og maskinreparasjon og -installasjon som står bak investeringsoppgangen. Samtidig melder også kapitalintensive næringer som næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt metallindustrien om høy investeringsaktivitet.

For de tre sistnevnte næringene er det store enkeltprosjekter som bidrar til å trekke opp investeringsnivået. Innenfor næringsmidler er det særlig høye investeringer innenfor bearbeiding og konservering av fisk, og meierivirksomhet som bidrar til veksten.

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Mai t-1 17014 17914 20759 22136
Aug t-1 16187 18006 22554 22593
Nov t-1 18574 21618 27315
Feb t 21618 24776 32195
Mai t 22616 25111 33439
Aug t 22310 25997 35111
Nov t 21687 24978
Feb t+1 21982 25590

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2019/2018.¹ Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år"

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 1.2
Maskinreparasjon og -installasjon 9.2
Annen verkstedsindustri -0.2
Bygging av skip og oljeplattformer 0.6
Maskinindustri 0.4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.1
Metallvareindustri 0.3
Metallindustri 5.6
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -1.8
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 7.6
Trykking, grafisk industri 0.0
Papir- og papirvareindustri 2.3
Trelast- og trevareindustri 0.7
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 8.8
Industri 34.9

Flat utvikling i industrien i 2020

Virksomhetenes oppdaterte anslag for 2020 antyder en flat utvikling med en marginal nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019. Det er derimot ventet store bransjevise forskjeller. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri sammen med papirindustrien venter en betydelig investeringsnedgang. Dette henger sammen med at noen store enkeltprosjekter ferdigstilles i år. På den andre siden anslås det en klar investeringsvekst innenfor næringsmiddelindustrien og i metallindustrien.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2020/2019.¹ Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.7
Maskinreparasjon og -installasjon -0.9
Annen verkstedsindustri -0.4
Bygging av skip og oljeplattformer 0.6
Maskinindustri 1.0
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.2
Metallvareindustri 0.4
Metallindustri 1.5
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 0.3
Oljeraff., kjemisk farmas. industri -6.4
Trykking, grafisk industri -0.2
Papir- og papirvareindustri -2.4
Trelast- og trevareindustri -0.9
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. -0.5
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 5.5
Industri -1.5

Klar oppgang for bergverksdrift i 2019, positive utsikter også for 2020

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2019 til om lag 1,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på 38 prosent sammenlignet med året før. Foreløpige anslag for 2020 indikerer også en vekst sammenlignet med tilsvarende tall for 2019.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.