Sterk vekst i oljeinvesteringene i 2019

Publisert:

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2019 blir nå oppgitt til 182 milliarder kroner. Selv om anslaget er en liten nedjustering fra forrige måling indikerer det likevel en vekst på 16 prosent fra året før.

Investeringsanslaget for 2019 er 1,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 3. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2009 148061
2010 145644
2011 157766
2012 190681
2013 221795
2014 237056
2015 203736
2016 168739
2017 155627
2018 156313
2019 181729

Oljeselskapenes nyeste investeringsanslag for 2020 blir nå oppgitt til 174 milliarder kroner. Dette er 1 prosent mer enn i forrige rapportering. Anslaget for 2020 er 5,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2019, gitt i 3. kvartal 2018. I forrige undersøkelse ble det antydet en vekst på 10,8 prosent. Det indikeres svakere vekst nå fordi anslaget gitt for 2019 i tilsvarende målinger i fjor økte mer enn anslaget for 2020 nå.

Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på prosjektet Balder X i høst. Dette er et ganske stort prosjekt som sannsynligvis vil ha relativt store investeringer til neste år. Videre ventes det også at det leveres PUD på noen få prosjekter til neste år. Disse utbyggingene er små. Når utbyggingsprosjekter vanligvis også har lave investeringer i utbyggingens første år er det grunn til å tro at disse prosjektene vil ha relativt beskjedne akkumulerte investeringer i 2020. Opprettholdes tidsplanene på Balder X og de mindre prosjektene, ligger det likevel, isolert sett, an til høyere investeringer innen feltutbygging i 2020 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Det er derfor grunn til å tro at anslagene for 2020 vil heves noe i kommende målinger, særlig når Balder X blir inkludert i undersøkelsen. Men som figuren under viser så økte anslagene for 2019 markant i forrige måling. Det er derfor fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvilket fortegn endelig investeringsvekst vil ha i 2020.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Feb t-1 158501 121502 145403 158463
Mai t-1 154905 143970 155508 172380
Aug t-1 152194 141748 165100 174049
Nov t-1 146643 144333 175251
Feb t 149403 160010 172711
Mai t 154381 156454 183738
Aug t 155627 156313 181729
Nov t 150842 155457
Feb t+1 148809 151831

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel

2020: Oppjusterte feltanslag og nedjusterte leteanslag

Investeringsanslagene til felt i drift i 2020 blir nå oppgitt til 66,3 milliarder kroner. Dette er 4,1 prosent mer enn 2020-anslaget gitt i forrige kvartal. Operatørene på norsk sokkel har siden forrige måling levert foreløpige budsjetter for neste år på sine felt. Denne oppdateringen har i sum gitt et høyere anslag innen felt i drift. Anslaget for feltutbygging for 2020 er nå på 63,7 milliarder kroner som er 6,2 prosent høyere enn i forrige rapportering. Det høyere anslaget for feltutbygging har delvis sammenheng med at det har blitt levert PUD på et nytt utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå inkludert i denne målingen.

Anslaget for leting og konseptstudier er nå på 32,3 milliarder kroner. Dette er 13 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige måling. En del av letebrønnene som lå inne i forrige kvartals anslag er nå blitt forskjøvet fram i tid eller blitt avlyst på basis av ny informasjon.

Det er anslagene for investeringsområdene felt i drift, nedstengning og fjerning, og leting som bidrar mest til oppgangen som indikeres fra 2019 til 2020.  I motsatt retning trekker lavere anslag for feltutbygging som bidrar til å bremse oppgangen. Se figur 3 under.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2020/2019. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.0
Nedstengning og fjerning 1.9
Landvirksomhet 0.3
Felt i drift 4.4
Feltutbygging -1.8
Leting og konseptstudier 0.7
Utvinning og rørtransport 5.4

Kraftig investeringsvekst i 2019

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2019 blir nå anslått til 182 milliarder kroner. Dette er 1,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Det er noe lavere tall innen feltutbygging, felt i drift og nedstengning og fjerning som bidrar til nedjusteringen i anslaget fra sist måling. Det oppgitte tallet for leting er derimot høyere enn sist og bidrar til å dempe anslagsnedgangen for 2019.

Det nye anslaget for 2019 er 16 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i 3. kvartal 2018. Det er anslagene for kategoriene feltutbygging, felt i drift og leting som driver veksten som indikeres for 2019. Rørtransport går i motsatt retning, her indikerer anslagene nå en nedgang med hele 55 prosent sammenlignet med anslag gitt for 2018 for et år siden. Nedgangen for rørtransport demper likevel bare i liten grad veksten i 2019 siden rørtransport utgjør en liten del av totalinvesteringene.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2019/2018. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.6
Nedstengning og fjerning 0.2
Landvirksomhet 0.0
Felt i drift 5.5
Feltutbygging 9.2
Leting og konseptstudier 2.0
Utvinning og rørtransport 16.3

Økende investeringsaktivitet i 2. kvartal

De utførte investeringene økte fra 38,2 milliarder kroner i 1. kvartal til 44,3 milliarder i 2. kvartal. Dette representerer en ujustert økning på 16 prosent. Den sesongjusterte veksten fra 1. til 2. kvartal er lavere, 4,6 prosent, dette fordi investeringene sesongmessig pleier å være klart høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal.

Høye anslag for 2. halvår

Investeringene i 1. halvår i år er 19 prosent høyere enn utførte investeringer i 1. halvår i 2018. Slik sett er man i rute i forhold til at nåværende anslag for 2019 indikerer en årsvekst på 16 prosent. Men med utførte investeringer på 82,5 milliarder kroner i 1. halvår forutsetter en realisering av det nåværende anslaget for 2019 investeringer på 99,2 milliarder kroner i 2. halvår. Det vil i så fall representere en økning på over 20 prosent fra 1.- til 2.halvår. Tall fra de siste 18 årene viser at investeringene i gjennomsnitt har vært 10 prosent høyere i 2. halvår enn i 1. halvår. I 5 av disse årene har investeringene økt med rundt 20 prosent fra 1.- til 2. halvår, høyest vekst var det i 2007 med 21 prosent.

Videre viser tall fra disse siste 18 årene at årsanslaget i 3. kvartal i investeringsåret gjennomsnittlig har vært 4 prosent høyere enn de endelige investeringene. I bare et av disse årene, i 2001, har endelige investeringer endt høyere enn anslaget gitt i 3. kvartal.

Boreaktiviteten i juli og så langt i august indikerer vekst i investeringsaktivitet i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal, som er på linje med veksten som anslås for 3. kvartal i undersøkelsen. Boreaktiviteten representerer litt under halvparten av de totale investeringene. I tillegg ventes utbyggingsprosjektet Balder X å komme med i undersøkelsen fra og med neste måling. Investeringene fra denne utbyggingen i år vil i så fall komme i tillegg til det som er inne i den nåværende målingen.

Disse forhold gir grunn til å tro at en større andel enn vanlig av investeringene som nå er planlagt gjennomført i 2. halvår, faktisk blir realisert i 2019. Det er heller ikke utenfor mulighetsområdet at investeringene blir på nivå med eller høyere enn anslaget gitt i denne målingen.