Municipal management of planning and building applications

To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variables

10147: J1. Consolidated accounts del 2 - Land use planning, cultural heritage, nature and local environment - basic data (M) (closed series) 1999 - 2016

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistics Norway
+47 945 06 864
2018-03-15 08:00
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
Number
Number of permit applications for motor traffic on uncultivated land:
Number
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
Number
Number of dispensations granted pursuant to §6 of the Motor Traffic and Environment Act:
Number
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Number
Number of dispensations granted pursuant to §5 of the provision of the Motor Traffic and Environment Act:
Number
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Number
Number of dispensations granted pursuant to §6 of the provision of the Motor Traffic and Environment Act:
Number
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
Number
Of which: dispensations granted for traffic in snow free areas:
Number
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
Number
J1-2.d Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gitt gitt siste år:
Number
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
Number
Number of motor traffic licences in the municipality:
Number
Number of cases in which the municipality has granted financial support to cultural heritage projects:
Number
Municipality has engaged qualified expertise within cultural heritage protection (1=yes, 0=no):
Ja/nei
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
Number
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
Ja/nei
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
Bygninger
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
Square kilometre
I.1 Er det utarbeidet:
Ja/nei
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
Årstall
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
Ja/nei
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
Ja/nei
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
Ja/nei
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
Ja/nei
Innsyn i ortofoto via Internett:
Ja/nei
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner, konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling, konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod., f. 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335, konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360, konsern:
NOK 1000
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365, konsern:
NOK 1000
Komm. energikostnader. Helse- og sosialtjenester. 1000 kroner, konsern:
NOK 1000
Komm. energikostnader. Miljø og teknisk sektor. 1000 kroner, konsern:
NOK 1000
Komm. energikostnader. Undervisn., kultur, kirke. 1000 kroner, konsern:
NOK 1000
Kommunale energikostnader. Adm. og int. tjenester. 1000 kroner, konsern:
NOK 1000
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
NOK 1000
Kommunens areal. km2:
Square kilometre
Korrigerte brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
NOK 1000
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
NOK 1000
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
NOK 1000
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
NOK 1000
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335, konsern:
NOK 1000
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360, konsern:
NOK 1000
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365, konsern:
NOK 1000
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter, konsern:
NOK 1000
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter, konsern:
NOK 1000
Lønn og sosiale utg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
NOK 1000
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
NOK 1000
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
NOK 1000
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
NOK 1000
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
NOK 1000
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter, konsern:
NOK 1000
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter til funksjon 335, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter til funksjon 360, konsern:
NOK 1000
Netto driftsutgifter til funksjon 365, konsern:
NOK 1000
Plan-, bygge- og kartsaker (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsinntekter, konsern:
NOK 1000
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter, konsern:
NOK 1000
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter, konsern:
NOK 1000
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter, konsern:
NOK 1000
Totale gebyrinntekter, f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering , konsern:
NOK 1000
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
NOK 1000
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Number
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Number
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
Number
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
Number
E.1.a Planforankring naturmangfold:
Ja/nei
E.1.b Planforankring friluftsliv:
Ja/nei
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
Ja/nei
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
Ja/nei
E.1.d Planforankring landskap:
Ja/nei
E.1.e Planforankring universell utforming:
Ja/nei
E.1.f Planforankring klima og energi:
Ja/nei
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
Ja/nei
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
Number
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Number
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
Number
J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt:
1.1.
Number of permit applications for motor traffic on uncultivated land:
1.1.
J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet:
1.1.
Number of dispensations granted pursuant to §6 of the Motor Traffic and Environment Act:
1.1.
J.2.b Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i loven - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
Number of dispensations granted pursuant to §5 of the provision of the Motor Traffic and Environment Act:
1.1.
J.2.c Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 5 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
Number of dispensations granted pursuant to §6 of the provision of the Motor Traffic and Environment Act:
1.1.
J.2.d Dispensasjoner for motorferdsel - etter § 6 i forskriften - gitt tidligere år og fortsatt gyldige:
1.1.
Of which: dispensations granted for traffic in snow free areas:
1.1.
J.1.b.e Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - avslag:
1.1.
J1-2.d Antall dispensasjoner om motorferdsel i utmark gitt gitt siste år:
1.1.
J2.a Antall disp. for motorferdsel i utmark gitt tidl. år og fremdeles gyldige:
1.1.
Number of motor traffic licences in the municipality:
1.1.
Number of cases in which the municipality has granted financial support to cultural heritage projects:
1.1.
Municipality has engaged qualified expertise within cultural heritage protection (1=yes, 0=no):
1.1.
K.3 Vedtak i medhold av forskrift til pbl § 31- 4 om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
1.1.
K4 Utarb. oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (1=ja,0=nei):
1.1.
K5 Har kommunen innvilg. rivetill./endr. av verneverdige byggverk? (1=ja,0=nei):
1.1.
K6 Hvor mange verneverdige byggverk er blitt revet i løpet av året?:
1.1.
Godkjent bruksareal siste år, alle bygg:
1.1.
I.1 Er det utarbeidet:
1.1.
I.1 År for sist utført/oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse:
1.1.
I.2.a ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. skred-/rasfare (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.b ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. avrenning (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.c ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. temperatur (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.d ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. flom (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.e ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. havnivå/bølger (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.f ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. vind (1=ja,0=nei):
1.1.
I.2.g ROS-analyse ang. klimaendr. utarbeidet mhp. annet (1=ja,0=nei):
1.1.
Innsyn i grunnkart og eiendomsgrenser via Internett:
1.1.
Innsyn i kartverk via Internett (1=ja, 0=nei):
1.1.
Innsyn i ortofoto via Internett:
1.1.
Investeringer i fyring og belysning. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod. f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenprod., f. 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 335, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 360, konsern:
1.1.
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunens egenproduksjon, funksjon 365, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Helse- og sosialtjenester. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Miljø og teknisk sektor. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Komm. energikostnader. Undervisn., kultur, kirke. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunale energikostnader. Adm. og int. tjenester. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Kommunens areal. km2:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 335, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 360, konsern:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 365, konsern:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Kulturminnevern (funksjon 365) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utg. f. 302 Bygge-, delesaksbeh. og seksjonering, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter f. 303 Kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Lønn og sosiale utgifter funksjon 301 Plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutg. f. 302 Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301 plansaksbehandling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 301, 302, 303, 304 og 305, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter funksjon 303 kart og oppmåling, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 301, 302, 303, 304, 305, 335, 360 og 365, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 335, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 360, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter til funksjon 365, konsern:
1.1.
Plan-, bygge- og kartsaker (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Plan-, byggesaks- og kartbeh. (f. 301, 302, 303, 304, 305) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsinntekter, konsern:
1.1.
Rekreasjon i tettsted (funksjon 335) - Brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Totale gebyrinntekter, f. 302 Byggesaksbehandling og seksjonering , konsern:
1.1.
Øvrige driftsutgifter (funksjon 301, 302, 303), konsern:
1.1.
F1.2. Kommune(del)plan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
F1.2a5. Komm. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
G1.2 Reguleringsplan, antall innsigelsesårsaker i alt:
1.1.
G1.2a5. Reg. plan, antall innsigelser begrunnet med plankrav, universell utforming:
1.1.
E.1.a Planforankring naturmangfold:
1.1.
E.1.b Planforankring friluftsliv:
1.1.
E.1.c.1 Planforankring kulturminner:
1.1.
E.1.c.2 Planforankring kulturmiljø:
1.1.
E.1.d Planforankring landskap:
1.1.
E.1.e Planforankring universell utforming:
1.1.
E.1.f Planforankring klima og energi:
1.1.
E.1.g Planforankring folkehelsearbeid:
1.1.
D1.d Antall ett-trinnssøknader uten ansvarsrett (PBL-08 § 20-2):
1.1.
C.2.f Antall planer for områderegulering (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
C.2.g Antall detaljreguleringsplaner (jf. PBL-08) vedtatt av kommunen siste år:
1.1.
Statistics Norway
External PROD
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Navigating with keyboard and screenreader. Select multiple object in row: SHIFT+arrow down/up. To select a single value in the listbox: Windows:Hold Ctrl + arrow down. Then release Ctrl and press space. Repeat. Mac:CMD+arrow down/up. Then release CMD and press spacebar. Repeat. (Works only in Chrome, not in Safari). To exit listbox with values selected, press TAB-key.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.J.1.b.a Søknader om dispensasjon behandlet - for kjøring på barmark - antall i alt , Number of permit applications for motor traffic on uncultivated land , J1a.e Antall avslåtte søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet ,

Selected 1 of total 92

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000