98644_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvutv/aar
98644
Like stor innvandring i 2012 som i 2011
statistikk
2013-05-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvutv, Innvandring og utvandring, nettoinnvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskapBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Innvandring og utvandring2012

Innhold

Publisert:

Statistikken 'Innvandring og utvandring' publiseres fra 2014 sammen med Flyttinger.

Like stor innvandring i 2012 som i 2011

I 2012 ble det registrert 78 500 innvandringer til Norge og 31 200 utvandringer. Selv om begge disse flyttestrømmene var litt mindre enn i 2011, endte nettoinnvandringen til Norge på 47 300, som er 300 høyere enn i det forrige rekordåret, 2011.

Innvandring og utvandring, etter statsborgerskap
2012Endring i prosent
InnvandringUtvandringNettoinnvandringNettoinnvandring
2011 - 2012
Tallene ble rettet, 06.05.2013.
I alt78 57031 22747 3430,6
Norge8 5589 929-1 37162,4
Utenlandsk70 01221 29848 7141,7
 
Polen11 4772 0439 434-10,7
Litauen6 6005636 037-17,0
Sverige5 7284 6811 047-63,1
Latvia1 6551791 476-23,9
Eritrea2 366582 30819,7
Tyskland1 7651 163602-50,4
Somalia3 6072133 394133,9
Afghanistan1 219581 16111,0
Filippinene2 4901 0471 443-4,2
Island1 450817633-42,8

Både i 2012 og i 2011 var 70 000 av dem som innvandret til Norge, uten norsk statsborgerskap. I 2012 var 41 000, eller 58 prosent, av disse statsborgere av medlemsland i EU, mot 45 500, eller 64 prosent, i 2011. Mens 5 900, eller 8 prosent, av innvandrerne var statsborgere av et afrikansk land i 2011, steg antallet til 8 600, og andelen til 12 prosent, i fjor. Innvandringen av svenske statsborgere sank fra 8 200 i 2011 til 5 700 i 2012. Ved utgangen av 2012 manglet det bare 1 000 på at antallet nettoinnvandringer av utenlandske statsborgere siden 1. januar 1988 totalt har nådd en halv million. Nettoinnvandringen i hvert av de to siste årene har vært høyere enn i hele tiårsperioden 1976-1985.

Størst europeisk innvandring, men økning fra Afrika

45 400 personer med annet europeisk statsborgerskap enn norsk innvandret i 2012. Som i de siste årene utgjorde polske statsborgere den største gruppen, med sine 11 500 innvandringer. Det var 1 400 færre enn året før. Litauiske statsborgere passerte svenskene når det gjelder antall som flyttet til Norge, og var den nest største gruppen i 2012. Disse litauerne utgjorde 6 600 personer, 1 100 færre enn året før. Reduksjonen i innvandringen av svenske statsborgere var imidlertid langt større, nær 2 500 i denne perioden, slik at de utgjorde den tredje største gruppen som innvandret i 2012.

Innvandringen av statsborgere fra land i Sør-Europa med økonomiske problemer, her regnet som Spania, Hellas, Portugal og Italia, økte fra 2 200 til 2 900, eller med 35 prosent, fra 2011 til 2012. Antallet er likevel fortsatt lite, og den største enkeltgruppen, de spanske statsborgerne med sine 1 400 innvandringer, utgjør fortsatt bare den 14. største gruppen som innvandret til Norge i 2012.

Antall innvandringer av statsborgere fra de tre typiske flyktninglandene som det kom flest fra, Somalia, Eritrea og Afghanistan, var samlet sett høyere i 2012 enn året før, 7 200 mot 4 800. Særlig tallet på somaliske statsborgere som kom til Norge, økte – fra 1 700 i 2011 til mer enn det dobbelte, 3 600, i 2012.

Innvandringen av statsborgere fra Filippinene og Thailand var på samme nivå i 2011 som i 2012 og lå samlet på 3 800.

Rekordhøy utvandring blant utenlandske statsborgere

Av de 31 200 som utvandret fra Norge i 2012, var 21 300 utenlandske statsborgere. Også dette året var svenskene den største gruppen med 4 700 utvandringer, mens polakkene utgjorde 2 000. En del utvandringer blir imidlertid ikke meldt, og tallet på utvandringer omfatter derfor noen som har utvandret tidligere, men som seinere er blitt registrert som utvandret til ukjent tilflyttingsland.

Polakkene hadde den klart høyeste nettoinnvandringen, 9 400, selv med 1 100 færre enn i 2011. Dernest fulgte litauerne med 6 000 nettoinnvandringer, 1 200 færre enn året før. Blant europeiske statsborgere utgjorde så nettoinnvandringen av rumenere den tredje største gruppen med 1 700, 600 flere enn i 2011.

Nettoinnvandringens tyngdepunkt skiftet fra sørøst til sørvest

Mens nettoinnvandringen til Oslo/Akershus samlet i 2011 var på 14 300, sank den til 10 600 i 2012. For Oslos del var dette det laveste antallet siden 2006. Rogaland og Hordaland hadde derimot den motsatte utviklingen, idet nettoinnvandringen i disse to fylkene sett under ett steg fra 8 200 i 2011 til 10 900 i 2012, altså til 300 mer enn i Oslo og Akershus. For både Rogaland og Hordaland var dette den største nettoinnvandringen noensinne. Særlig for Rogalands del var veksten stor, fra 4 000 i 2011 til 6 100 i 2012, som er en økning på omkring 50 prosent.

60 prosent av svenske innvandrere flyttet til Oslo/Akershus, og det samme gjorde halvparten av filippinerne. Også en snau tredel av polakkene som innvandret, slo seg ned i Oslo/Akershus, men de hadde ellers et ganske jevnt fordelt bosettingsmønster fra Buskerud og til og med Vestlandet. Blant de litauiske, latviske og rumenske statsborgerne som innvandret, var det mange som slo seg ned på Vestlandet. En tredel av finnene og en firedel av russerne slo seg ned i Nord-Norge.

8 600 norske statsborgere blant dem som innvandret

I alt 11 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for. Fra land som Danmark, Sveits, USA, Colombia, Chile og Australia utgjør de norske en betydelig del av dem som innvandrer, rundt en tredel eller mer. Fra noen land kommer det norske studenter, fra andre land returnerer nordmenn etter utført arbeid. I andre land igjen er det mange nordmenn som oppholder seg regelmessig store deler av året, men antallet som melder flytting, er likevel relativt lite. At 8 600 norske statsborgere innvandret, og 9 900 utvandret, ga i 2012 en nettoutvandring på 1 300, mens det året før var 800.

Danmark og Sverige er land som mange norske statsborgere innvandrer fra, omtrent 1 600 fra hvert av disse i 2012. Blant andre europeiske land som mange norske statsborgere innvandrer fra, finner vi Storbritannia med 700 og Spania med 500. Fra land utenfor Europa utgjorde de norske statsborgerne som kom fra USA, den største gruppen, med sine 650 av de i alt 1 850 innvandringene derfra.

De samme landene går også igjen når det gjelder utvandring av norske statsborgere. Sverige og Danmark mottok flest, 2 050 dro til Sveige og 1 750 til Danmark. Storbritannia var det landet i Europa som mottok tredje flest norske statsborgere innflyttet fra Norge, med 800, mens Spania mottok 450. Utenfor Europa utgjorde USA det største mottakslandet, 650 av de i alt 1 200 som utvandret dit, var norske statsborgere.