6490_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
6490
Rekordhøy arbeids- og familieinnvandring
statistikk
2009-09-24T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy arbeids- og familieinnvandring

I løpet av 2008 innvandret 48 000 ikke-nordiske statsborgere til Norge for første gang. Både arbeids- og familieinnvandringen var større enn noen gang. Arbeid var innvandringsgrunn for om lag halvparten, en tredel kom på grunn av familie, mens henholdsvis 9 og 8 prosent kom på grunn av flukt og utdanning.

Siden 2006 har arbeid vært den vanligste innvandringsgrunnen blant ikke-nordiske statsborgere. I 2008 kom det 23 200 arbeidsinnvandrere, det høyeste antallet noen gang. Også familieinnvandringen satte ny rekord i fjor med 16 800 personer. 4 300 personer kom på grunn av flukt, flest fra Irak og Eritrea, i alt 700 fra hvert av landene. 4 100 personer kom for å studere.

Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 1990-2008

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa

To tredeler av de 23 200 arbeidsinnvandrerne i 2008 kom fra de nye EU-landene i Øst-Europa, og to tredeler av disse igjen kom fra Polen. Siden 1990 har i alt 91 300 personer innvandret til Norge på grunn av arbeid, og omtrent halvparten av dem har kommet fra de nevnte landene i Øst-Europa. I denne perioden har kun 12 100 av arbeidsinnvandrerne kommet fra land utenom Europa.

Økning i familieinnvandring

Mens 91 prosent av arbeidsinnvandrerne i 2008 innvandret fra Europa, var halvparten av familieinnvandrerne fra land utenfor Europa. En firedel, i alt 4 500, kom fra Asia og 1 800 fra Afrika. 2 800 av dem som familieinnvandret, kom til en person som i sin tid kom på grunn av flukt. Den store arbeidsinnvandringen vi har hatt fra Polen de siste årene, viser seg nå i en økt familieinnvandring. 3 700 personer kom fra Polen i fjor på grunn av familie, i 2007 var tilsvarende tall 2 600. Det var også stor familieinnvandring fra Tyskland, Thailand og Somalia. Mens de fleste familieinnvandringer fra Polen, Tyskland og Somalia gjaldt gjenforening eller medfølging, kom de fleste thailandske statsborgerne for å stifte familie med en nordmann.

4 900 av totalt 16 800 familieinnvandrere kom til Norge for å gifte seg. 2 200 av dem inngikk ekteskap med en innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre, blant dem var det 245 fra Pakistan, 157 fra Irak, og 122 fra Afghanistan. 2 700 kom for å gifte seg med en person fra den øvrige befolkningen, av disse var 753 fra Thailand, 248 fra Filippinene og 191 fra Russland.

Andel bosatte, etter innvandringsgrunn og -år.

Familieinnvandring, de 10 største gruppene. 1990-2008

Familieinnvandring vanligste årsak siden 1990

Siden 1990 har i alt 376 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret. Familieinnvandrere utgjør den største gruppen, med 40 prosent. De som har innvandret på grunn av arbeid og flukt, utgjør 24 prosent hver, og utdanning 11 prosent. Av dem som innvandret etter 1989 er tre firedeler fremdeles bosatt i Norge. Størst andel bosatte er det blant dem som kom på grunn av flukt, 83 prosent. Av familieinnvandrerne er fortsatt 81 prosent bosatt i Norge. Lavest andel bosatte er det blant dem som har kommet til Norge for å studere, der kun 40 prosent fremdeles er bosatt. Blant de store gruppene med arbeidsinnvandrere som innvandret i 2005 og senere, er tre firedeler fremdeles bosatt.

Går man tilbake til 2001, har halvparten av arbeidsinnvandrerne utvandret igjen, mens blant dem som kom på grunn av flukt og familie i 1990, er fremdeles to av tre bosatt.

Statistikken over innvandringsgrunn omfatter alle innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret til Norge for første gang mellom 1990 og 2008. Personer som har familieinnvandret til personer med flyktningbakgrunn, regnes som familieinnvandrere. Arbeidstakere på korttidsopphold (under 6 måneder) registreres ikke som bosatt i Norge, og er her ikke medregnet i begrepet arbeidsinnvandring. Utenlandsadopterte er ikke med fordi de ikke regnes som innvandrere. De viktigste enkeltkildene for statististikkdataene er Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet og Utlendingsdatabasen (UDB) i Utlendingsdirektoratet. For mer informasjon, se ”Om statistikken”.

Tabeller: