6464_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
6464
Polakker den største innvandrergruppen
statistikk
2008-04-29T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Polakker den største innvandrergruppen

I løpet av 2007 økte innvandrerbefolkningen i Norge med hele 44 300 personer. Til sammen har 459 600 personer innvandrerbakgrunn, og innvandrerbefolkningen utgjør nå nesten ti prosent av befolkningen.

De 15 største innvandrergruppene i Norge. Absolutte tall

Ved årsskiftet hadde til sammen 459 600 personer i Norge innvandrerbakgrunn. 381 000 av disse er født i utlandet, og 79 000 er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Av tilveksten på 44 300 personer i 2007 skyldes nesten 39 000 innvandringer fra andre land, mens 5 500 er barn født i Norge. Blant de 39 000 innvandringene er 26 000 fra europeiske land.

Innvandrerbefolkningen omfatter personer med to utenlandsfødte foreldre, eller mer presist; personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.

Innvandrerbefolkningen inkluderer førstegenerasjonsinnvandrere, som selv har innvandret, og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Rekordstor polsk innvandrerbefolkning

Personer med landbakgrunn fra Polen er nå den største innvandrergruppen med 32 100 personer. Deretter kommer Pakistan med 29 100, Sverige med 26 200 og Irak med 22 900. Veksten i den polske innvandrerbefolkningen var i løpet av 2007 på 13 200 personer. Det er en nesten dobbelt så stor økning som i 2006, da det ble 7 000 flere personer med polsk bakgrunn. I 2006 var polakkene den sjette største innvandrergruppen, og den økte til å bli den største i løpet av 2007. Nesten alle disse har selv innvandret til Norge, bare 1 400 personer er barn av to polske innvandrere.

Økende innvandring

Tilveksten i innvandrerbefolkningen var på 54 000 personer i perioden 2002-2004, mens den var på 95 000 i løpet av 2005-2007. Den første perioden kom 95 prosent av tilveksten fra land utenfor Europa, denne andelen sank til 46 prosent i neste treårsperiode.

Tre av fire fra ikke-vestlige land

Flertallet i innvandrerbefolkningen kommer fra ikke-vestlige land, kun én av fire har bakgrunn fra vestlige land. Ikke-vestlige innvandrere utgjør 7,3 prosent av folketallet i Norge, og vestlige 2,4 prosent. Ikke-vestlige innvandrere utgjør 347 000 personer. Inkludert i dette tallet er 100 000 innvandrere med bakgrunn fra land i Øst-Europa, hvorav 48 200 er fra land som er medlemmer av EU.

Antall personer med innvandrerbakgrunn fra Europa økte med 27 600 personer i 2007, totalt er det 203 100 personer. Det er 44 prosent av innvandrerbefolkningen. Det bor til sammen 174 000 personer, 37 prosent av innvandrerbefolkningen, med landbakgrunn fra Asia i Norge. Det er en økning på 10 500 personer det siste året. Innvandrere med landbakgrunn fra Afrika er en mindre gruppe, 56 400 personer, noe som tilsvarer 12 prosent av innvandrerbefolkningen.

Kommunekart - Innvandrerbefolkning fra land utenfor EU i prosent av folkemengden. 1. januar 2008

Innvandrerbefolkningens geografiske fordeling

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner. Høyest andel innvandrere er det i Oslo, hvor 25 prosent av innbyggerne tilhører innvandrerbefolkningen. Det er også Oslo som har flest ikke-vestlige innvandrere som andel av det totale folketallet (21 prosent) fulgt av Drammen med 17, Lørenskog med 14, Skedsmo med 13 og Askim med 12 prosent. Kommunene Beiarn i Nordland og Osen i Sør-Trøndelag er de eneste uten ikke-vestlige innvandrere.

Nær halvparten (43 prosent) av innvandrerbefolkningen bor i Oslo og Akershus, mens under 5 prosent bor i Nord-Norge. Av tilveksten i 2007 kom 15 000 i Oslo og Akershus, mens 10 000 kom til Hordaland og Rogaland.

Fire av ti har mindre enn fem års botid

Fire av ti innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år, mens to av ti har bodd tjue år eller lenger. Innvandringen fra Polen har vært meget stor i noen år, og 82 prosent av innvandrerne derfra har botid på mindre enn fem år. Av de store innvandrergruppene ellers er andelen som har vært her kortere enn fem år, over 90 prosent blant dem fra Litauen, 70 prosent fra Afghanistan, mens det gjelder 50 prosent av dem som er innvandret fra Tyskland og Somalia. Av innvandrerne fra Danmark har over 50 prosent bodd her lenger enn 20 år og fra Pakistan 45 prosent.

Menn i flertall blant arbeidsinnvandrerne

Kjønnsfordelingen i innvandrerbefolkningen er ganske jevn, med 233 400 menn og 226 200 kvinner. Men ser man på enkeltland, er det store forskjeller. I de største innvandrergruppene er menn i flertall fra land med mange arbeidsinnvandrere og med mange nyankomne flyktninger. Det gjelder Polen med 67 prosent menn, Storbritannia med 60 prosent, samt Irak og Afghanistan som begge har 56 prosent. Kvinner dominerer fra land hvor det er høy familieinnvandring, Thailand har 84 prosent kvinner, Filippinene 77 prosent og Russland 65 prosent.


Nye standardbetegnelser

Statistisk sentralbyrå (SSB) har endret betegnelsene i innvandrerstatistikken.

Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn er endret til innvandrere.

Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre er endret til norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrerbefolkningen er endret til innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrerbakgrunn brukes ikke lenger.

I tillegg er landgrupperingen vestlig/ikke-vestlig ikke lenger i bruk. SSB grupperer nå som hovedregel land etter verdensdeler.

Endringene gjelder fra 1. oktober 2008.

Se http://www.ssb.no/emner/00/standarder/ for standarden i sin helhet.

Tabeller: