6466_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
6466
Rekordstor vekst i innvandrerbefolkningen
statistikk
2007-05-24T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordstor vekst i innvandrerbefolkningen

I løpet av 2006 økte innvandrerbefolkningen i Norge med 28 600 personer. Dette er den største veksten i innvandrerbefolkningen som er målt. Til sammen har nå 415 300 personer innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarer 8,9 prosent av Norges befolkning.

De 15 største innvandrergruppene i Norge. 1. januar 2007. Absolutte tall

1. januar 2007 besto innvandrerbefolkningen i Norge av 341 800 førstegenerasjonsinnvandrere og 73 500 personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Innvandrerbefolkningen omfatter personer med to utenlandsfødte foreldre, eller mer presist; personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.

Innvandrerbefolkningen inkluderer førstegenerasjonsinnvandrere, som selv har innvandret, og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Sterk økning i den polske innvandrerbefolkningen

Antall personer med polsk bakgrunn økte mest med en vekst på 7 000 personer. Deretter følger personer med bakgrunn fra Tyskland (1600), Somalia (1 500) og Sverige (1 100). Innvandrerbefolkningen fra Polen har de to siste årene økt med 8 900 og er nå den sjette største innvandrergruppen i Norge. Det er særlig blant førstegenerasjonsinnvandrere at antallet polakker har steget, og de utgjør nå den nest største gruppen av førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Mens polakkene nesten bare består av personer som selv har innvandret til Norge, er fire av ti med innvandrerbakgrunn fra Pakistan født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Innvandrerbefolkningens andel av Norges befolkning, etter vestlig og ikke-vestlig landbakgrunn. 1. januar 1986-1. januar 2007

Ikke-vestlig innvandrerbefolkning i prosent av folkemengden. 1. januar 2007

Antallet innvandrere med innvandrerbakgrunn fra Øst-Europa økte med til sammen 11 400 personer, noe som er på samme nivå som samlet økning i innvandrerbefolkningen fra Asia og Afrika (12 000).

Personer med ikke-vestlig opprinnelse dominerer

Veksten i innvandrerbefolkningen skyldes i hovedsak innvandring fra ikke-vestlige land. I dag er om lag tre av fire i innvandrerbefolkningen personer som har sin bakgrunn fra ikke-vestlige land, og utgjør dermed 6,6 prosent av befolkningen. I 1986 var 1,1 prosent av Norges befolkning fra denne gruppen. De tre største innvandrergruppene i Norge har bakgrunn fra Pakistan, Sverige og Irak.

Jevn kjønnsfordeling

Ved inngangen til 2007 var innvandrerbefolkningen sammensatt av omtrent like mange kvinner og menn (208 500 kvinner og 206 800 menn). Kjønnsfordelingen varierer imidlertid mye for enkelte land. Det er klart flest menn med opprinnelse fra Polen (60 prosent), Storbritannia (59 prosent) og Irak (57 prosent), mens det er et stort kvinneoverskudd blant personer med bakgrunn fra Thailand (84 prosent), Filippinene (77 prosent) og Russland (66 prosent).

Innvandrerbefolkningens geografiske fordeling

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner. 31,5 prosent av innvandrerbefolkningen bor i Oslo og 12,7 i Akershus. Hver fjerde Oslo-borger har innvandrerbakgrunn (131 000 personer).

Flest ikke-vestlige innvandrere som andel av folketallet, har Oslo (19,6), Drammen (15,9) og Lørenskog (12,9). To kommuner, Beiarn og Osen, er de eneste kommunene uten ikke-vestlige innvandrere.

Tabeller: